Regeling vervallen per 01-01-2023

Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

Geldend van 08-08-2013 t/m 31-12-2022

Intitulé

Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

HUURSUPPLETIEREGELING VOOR AMATEURKUNSTVERENIGINGEN 2013

Burgemeester en wethouder van gemeente Amersfoort;

overwegende dat het gewenst is de huursuppletieregeling te actualiseren;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013, besluit vast te stellen de volgende regeling:

HUURSUPPLETIEREGELING VOOR AMATEURKUNSTVERENIGINGEN 2013

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: activiteiten of producten in verenigingsverband gericht op de voorbereiding van voorstellingen op het gebied van muziek, zang, dans, toneel en beeldende kunst waarbij de activiteiten of producten niet beroepsmatig gericht zijn op de presentatie aan het publiek.

 • b.

  vereniging: rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie waarvan de statuten de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband als voornaamste doel stellen;

 • c.

  stichting: rechtspersoon opgericht bij notariële acte, waarvan de statuten de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband als voornaamste doel stellen;

 • d.

  voorstelling: productie met één of meer uitvoeringen.

Artikel 2 Uitvoerder van de subsidieregeling

Scholen in de Kunst is door het college aangewezen als uitvoerder van deze subsidieregeling.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1. Doel van de regeling is Amersfoortse amateurkunstverenigingen een huursuppletie te bieden voor het huren van een zaal van de Flint.

 • 2. Alleen podium activiteiten met een openbaar karakter komen in aanmerking voor subsidie.

 • 3. De subsidie is bedoeld voor de huur van een zaal van De Flint.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2. Jaarlijks vinden twee subsidierondes plaats. Het beschikbare plafond wordt gelijk verdeeld over de twee subsidierondes. Het gedeelte van het plafond dat voor de eerste ronde is bestemd maar na de eerste ronde niet is verbruikt, komt beschikbaar voor de tweede ronde.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag wordt ingediend:

  • a.

   Vóór 1 oktober voor activiteiten die zich afspelen in de periode januari tot en met juni

  • b.

   Vóór 1 april voor activiteiten die zich afspelen in de periode juli tot en met december

 • 2. De aanvraag moet voor de vastgestelde datum bij Scholen in de Kunst binnen zijn. Aanvragen die later binnen komen kunnen alleen worden gehonoreerd als het budget nog toereikend is.

 • 3. Bij de aanvraag wordt aangegeven welke activiteit de vereniging of stichting organiseert, in welke ruimte van De Flint deze plaatsvindt en welk huurbedrag daarmee gemoeid is.

 • 4. De aanvraag dient te zijn voorzien van een totale begroting. De huursuppletie wordt verleend op basis van de kale zaalhuurtarief, exclusief BTW van de gehuurde ruimte in De Flint.

Artikel 6 Verlenen en vaststellen van subsidie

 • 1. De subsidie wordt eerst verleend en vervolgens vastgesteld.

 • 2. Wanneer positief beoordeelde subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijden, kunnen subsidies naar rato worden verleend.

 • 3. Het verleende subsidiebedrag is gemaximeerd en bedraagt maximaal 50% van de kale zaalhuur exclusief btw, met een maximum bedrag van € 2.000 per huurcontract per vereniging. Binnen een kalenderjaar kan dit bedrag per vereniging niet worden overschreden.

 • 4. De subsidie wordt vastgesteld en betaald nadat een staat van inkomsten en uitgaven met een kopie van de rekening van De Flint over de betreffende activiteit is overlegd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de weigeringsgronden, zoals genoemd in de ASV, wordt de subsidie in alle gevallen geweigerd als:

  • a.

   de aanvrager geen stichting of vereniging is;

  • b.

   de aanvrager beroepsmatig handelt;

  • c.

   de activiteit beroepsmatig is.

 • 2. In aanvulling op de weigeringsgronden, zoals genoemd in de ASV, kan de subsidie worden geweigerd als:

  a.de activiteit of product niet valt binnen het toepassingsbereik zoals beschreven in artikel 3 van deze

  regeling; b. de subsidieaanvraag niet tijdig is ontvangen;

  • c.

   bij de aanvraag sprake is van onvoldoende financiële onderbouwing;

  • d.

   gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden;

  e.het beschikbare subsidiebudget is uitgeput.

  3.In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van bovenstaande criteria.

  Artikel 8 Hardheidsclausule

  Het college kan van de bepalingen in deze subsidie afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. Hierbij kan Scholen in de Kunst, als uitvoerder van de regeling, om inhoudelijk advies worden gevraagd.

  Artikel 9 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   De Huursuppletieregeling 1998 wordt ingetrokken.

  Artikel 10 Overgangsbepaling

  • 1.

   De bepalingen van de subsidieregeling zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregels zijn verleend.

  • 2.

   Als op basis van de subsidieregeling zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, subsidies zijn verstrekt tellen die ook mee voor de beoordeling van de subsidieverlening van artikel 6, derde lid.

  Artikel 11 Citeertitel

  Deze subsidieregeling heet: huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

  Vastgesteld in de vergadering van …. 2013

  De secretaris, De burgemeester,