Regeling vervallen per 30-06-2021

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee

Geldend van 06-03-2013 t/m 29-06-2021 met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2013

Intitulé

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2013;

gelet op artikel 7, lid 10 van de Wet sociale werkvoorziening;

besluit:

vast te stellen de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

begeleid werken: een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 7 van de wet;

Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

wachtlijst: de lijst van geïndiceerden die nog niet in een dienstbetrekking conform de wet werkzaam zijn;

wet: de Wet sociale werkvoorziening, zoals recentelijk gewijzigd in het Staatsblad 2007 nr. 564;

persoonsgebonden budget: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten;

begeleidingsorganisatie: een organisatie, die zich bezighoudt met de begeleiding van Wsw-geïndiceerden naar een plaatsing in Begeleid Werken.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Burgemeester en wethouders stellen elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verstrekken op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de Wsw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • 1.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • 2.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • 3.

   De duur van het dienstverband bedraagt tenminste twaalf maanden, met een mogelijkheid tot verlenging;

  • 4.

   De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan arbonormen.

 • 3.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • 1.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • 2.

   De begeleidingsorganisatie of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep of de Wsw-geïndiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd;

  • 3.

   De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen op voorstel van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast.

 • 2.

  De maximale loonkostensubsidie is het subsidiebedrag per subsidie eenheid minus de uitvoeringskosten.

 • 3.

  In ieder geval vindt een loonwaardeonderzoek plaats.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 10 van de verordening vindt elk jaar een loonwaardebepaling plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de uitvoering van dit artikel.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2.

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  Het aantal uren aan begeleiding dat door burgemeester en wethouders wordt vergoed bedraagt maximaal 10% van het aantal uren dat door de Wsw-geïndiceerde bij de werkgever wordt gewerkt.

 • 2.

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.

 • 3.

  De maximale hoogte van de kosten van de begeleiding per uur kan door het college in nadere regelgeving worden vastgelegd.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als uit een arbeidskundig rapport blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit Arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding door burgemeester en wethouders .

 • 3.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal twaalf maanden.

 • 4.

  Aanpassingen waarvan de kosten hoger zijn dan 10% van de vastgestelde uitvoeringskosten als bedoeld in artikel 2 komen niet voor een vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats niet als passend beschouwd.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt meeondertekend door werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stelt ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vast.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethoudersbesluiten over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen en Burgemeester en wethouders stellen de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnenhiervoor nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • 1.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • 2.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • 3.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen vier weken na afloop van het kalenderjaar aan burgemeester en wethouders een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto Cao-loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de periodieke subsidie binnen vier weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan burgemeester en wethouders van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste drie jaren na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan burgemeester en wethouders voor controledoeleinden.

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Intrekken verordeningen

De volgende verordeningen vervallen:

 • 1.

  Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale Werkvoorziening gemeente Middelharnis 2012;

 • 2.

  Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale Werkvoorziening gemeente Oostflakkee 2011;

 • 3.

  Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale Werkvoorziening gemeente Dirksland 2011;

 • 4.

  Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale Werkvoorziening gemeente Goedereede 2011.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

drs. J. Mimpen
de griffier,
C.A. Kleijwegt
de voorzitter,