Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening heffing en invordering van marktgelden 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Intitulé

VERORDENING HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt die bij of krachtens besluit van het college op de daartoe aangewezen dag, tijd en plaats wordt gehouden;

 • b.

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte, die bij of krachtens besluit van het college voor het uitoefenen van de markthandel is aangewezen;

 • c.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • d.

  vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • e.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • h.

  dag: een periode van 24 uren aanvangende te 0.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het hebben van een standplaats op de markt.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten als bedoeld in artikel 2 worden geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de houder van het bewijs, bedoeld in artikel 2.5 van de Marktverordening, dan wel degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1 De rechten als bedoeld in artikel 2 bedragen:

  a.

  voor een dagplaats:

  € 2,75 per strekkende meter;

  b.

  voor een vaste plaats:

  € 32,35 per kalenderkwartaal per strekkende meter of gedeelte daarvan;

  c.

  voor een standwerkersplaats:

  € 2,75 per strekkende meter.

 • 2 Indien gebruik wordt gemaakt van een bijzetkraam, geplaatst achter een gewone kraam, wordt het ingevolge het eerste lid verschuldigde bedrag met 50% verhoogd.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1 Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder b wordt geheven per kwartaal.

 • 2 Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a en c wordt geheven per dag.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1 Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder b wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2 Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a en c wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1 Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2 Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3 Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald ingeval:

 • a

  deze worden geheven bij wege van aanslag, binnen één maand na de dagtekening van de aanslag;

 • b

  deze worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur, op het moment van uitreiking van deze kennisgeving, nota of andere schriftuur;

 • c

  de Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De 'Verordening heffing en invordering van marktgelden 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening heffing en invordering van marktgelden 2010'.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 5 (Publicatie Heemsteder 23 december 2009)