Beleidsregels betreffende de subsidiëring van sportactiviteiten - behorende bij het sportbeleid 2008-2012 van de gemeente Bladel

Geldend van 18-04-2009 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels betreffende de subsidiëring van sportactiviteiten - behorende bij het sportbeleid 2008-2012 van de gemeente Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel ;

Gelet op artikel 21 van de “Algemene subsidieverordening welzijn 2008”;

Gelet op het door de raad van de gemeente Bladel vastgestelde sportbeleid 2008-2012 van de gemeente Bladel;

Besluit:

beleidsregels betreffende de subsidiëring van sportactiviteiten - behorende bij het sportbeleid 2008-2012 van de gemeente Bladel - vast te stellen.

Algemene bepalingen

 • ·

  Met inachtneming van artikel 8, lid 6 van de Algemene subsidieverordening welzijn 2008, wordt bepaald dat voor de sportverenigingen, voor wat betreft de subsidieaanvrage, kan worden volstaan met de indiening van een verzoekschrift, vergezeld van een ledenlijst, begroting en jaarrekening.

 • ·

  met inachtneming van artikel 10, lid 4 van de Algemene subsidieverordening welzijn 2008, wordt bepaald dat geen aanvrage voor vaststelling van verleende subsidies behoeft te worden ingediend en dat kan worden volstaan met ambtshalve vaststellingen.

 • ·

  Het sportsubsidiebeleid van de gemeente Bladel wordt onderscheiden in twee onderdelen: het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid en het specifiek sportsubsidiebeleid.

 • ·

  Het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid beslaat de jaarlijks terugkerende subsidiëring van sportactiviteiten van instellingen in de georganiseerde sport. De jeugdsportsubsidie is bestemd voor sportactiviteiten voor jeugdleden.

  • 1.

   Instelling voor de georganiseerde sport wordt als volgt omschreven: een instelling, zoals omschreven in artikel 1 van de “Algemene subsidieverordening welzijn 2008’, die structurele sportactiviteiten houdt welke minimaal als prestatie omvatten dat gedurende een langere periode wekelijks voor jeugdleden trainingen worden verzorgd en deelgenomen wordt aan jeugdcompetities, die onder auspiciën vallen van een landelijke, provinciale of regionale koepel (sportbond), die aangesloten is bij het NOC*NSF of ter beoordeling van burgemeester en wethouders daarmee gelijk te stellen andere jeugdcompetities.

  • 2.

   Onder jeugdlid wordt verstaan: persoon, die op de peildatum 1 januari van enig jaar nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, woonachtig is in de gemeente Bladel, ingeschreven staat als lid bij een instelling voor sport en een jaarlijkse contributie betaalt van tenminste € 30,00.

  • 3.

   Een instelling komt in aanmerking voor een jeugdsportsubsidie indien op de peildatum tenminste 15 jeugdleden ingeschreven zijn.

  • 4.

   Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het exacte aantal leden op die datum vormt de basis voor de jeugdsubsidie voor het jaar daaropvolgend.

 • ·

  Wanneer een vereniging die subsidie ontvangt op enige peildatum niet meer het vereiste aantal van 15 jeugdleden haalt, zal het laatst toegekende subsidiebedrag (jeugdsubsidie, instandhoudingssubsidie en waarderingssubsidie) nog één jaar voor 50 % worden uitbetaald, met dien verstande dat de vereniging nog over minimaal 10 jeugdleden dient te beschikken om voor deze afbouwregeling in aanmerking te komen. Bij minder dan 10 jeugdleden wordt de subsidie stopgezet. Wanneer het minimum aantal van 15 jeugdleden weer wordt bereikt, kan wederom een aanvrage worden ingediend.

 • ·

  Het specifiek sportsubsidiebeleid beslaat een waarderingsbijdrage in verband met de activiteiten, die een instelling voor georganiseerde sport ten behoeve van kadervorming en vrijwilligerswerk voor de jeugdleden verzorgt. Het gaat hierbij om een jaarlijks terugkerend waarderingssubsidie.

 • ·

  Overeenkomstig artikel 5 van de “Algemene subsidieverordening welzijn 2008” vallen genoemde sportsubsidies onder de volgende subsidiesoorten:

  • 1.

   Jeugdsportsubsidie: budgetsubsidie (artikel 5 onder a);

  • 2.

   Waarderingsbijdrage vrijwilligerswerk: waarderingssubsidie (artikel 5 onder c).

 • ·

  Instellingen voor georganiseerde sport, niet gevestigd in de gemeente Bladel, kunnen in aanmerking komen voor een jeugdsportsubsidie, indien de door de instelling beoefende tak van sport niet in Bladel kan worden beoefend en tenminste 15 personen lid zijn, die voldoen aan het criterium van jeugdlid.

 • ·

  Burgemeester en wethouders kennen subsidies toe binnen het door de raad vastgesteld subsidieplafond voor sportsubsidies. Het subsidieplafond is opgenomen in de gemeentebegroting.

 • ·

  De raad kan jaarlijks besluiten de subsidies te indexeren op basis van de prijsontwikkelingen, waardoor het subsidieplafond wordt verhoogd.

 • ·

  Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels in individuele gevallen.

Subsidiegrondslagen

 • ·

  Jeugdsportsubsidie: budgetsubsidie dat bestaat uit twee grondslagen: een instandhoudingssubsidie en een bedrag per jeugdlid. Hierin kunnen worden onderscheiden een bedrag per jeugdlid voor een instelling voor georganiseerde binnensport, instelling voor georganiseerde buitensport, instelling voor georganiseerde binnen- en buitensport. Burgemeester en wethouders bepalen tot welke categorie een instelling behoort.

  • 1.

   De instandhoudingssubsidie wordt toegekend in het geval 15 of meer jeugdleden zijn ingeschreven op de peildatum en bedraagt jaarlijks € 504,33;

  • 2.

   Bedrag per jeugdlid van de instelling voor georganiseerde buitensport: € 54,40;

  • 3.

   Bedrag per jeugdlid voor de instelling voor georganiseerde binnen- en buitensport: € 44,03;

  • 4.

   Bedrag per jeugdlid voor de instelling voor georganiseerde binnensport: € 33,67;

  • 5.

   Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de bepaling dat een budgetsubsidie uitsluitend bestaat uit een instandhoudingssubsidie en een bedrag per jeugdlid.

  • 6.

   Het bedrag per jeugdlid wordt bij voetbalverenigingen met minder dan 276 leden op basis van een schaalmodel berekend. Toepassing van deze grondslagen (schaalmodel) mag niet leiden tot minder subsidie dan berekend op basis van de bedragen onder 2, 3 en 4 genoemd.

 • ·

  Een waarderingssubsidie: een jaarlijks subsidiebedrag afhankelijk van het aantal jeugdleden van de instelling voor georganiseerde sport:

1.

Instelling met 15 tot 50 jeugdleden:

252,16

2.

Instelling met 50 tot 100 jeugdleden:

378,25

3.

Instelling met 100 tot 200 jeugdleden:

504,33

4.

Instelling met 200 tot 300 jeugdleden:

630,41

5.

Voor elke volgende 100 jeugdleden verhoogd met:

113,45

6.

De waarderingssubsidie wordt gelijktijdig toegekend met de toekenning van de jeugdsportsubsidie.

Ondertekening

Bladel, 14 april 2009
Burgemeester en wethouders van Bladel,
de secretaris, de burgemeester,