Regeling vervallen per 01-08-2013

Nota 'Archeologie met beleid'

Geldend van 17-07-2013 t/m 31-07-2013

Intitulé

Nota 'Archeologie met beleid'

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 130711/13

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gezlezen het voorstel van het college van b en w van 25 april 2013;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 15 mei 2013;

gelet op de Gemeentewet, Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluit:

  • 1.

    de nota 'Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek' vast te stellen m.u.v. het advies over de vrijstellingsgrenzen voor bodemingrepen

  • 2.

    de 'Erfgoedverordening 2010 gemeente Bronckhorst' vastgesteld op 23 september 2010 in te trekken

  • 3.

    de 'Erfgoedverordening 2013 gemeente Bronckhorst' overeenkomstig het ontwerp vast te stellen.

Kennisagenda Archeologie

Overzicht Provinciale Parelgebieden

Provinciale Parelgebieden