Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening Wsw-raad

Geldend van 11-02-2010 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2008

Intitulé

Verordening Wsw-raad

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Heemstede;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • c.

  Wsw-raad: de adviesraad met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening;

 • d.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • e.

  Paswerk: de uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening, het Wsw-bedrijf;

 • f.

  Belanghebbende: de persoon die over een indicatie voor de Wsw beschikt en woonachtig is in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede of Zandvoort.

 • g.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Paragraaf 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 2 Taken

 • 1. Er is een Wsw-raad die tot taak heeft de raad en het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle beleidsmatige onderwerpen die samenhangen met de Wsw en onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen.

 • 2. De Wsw-raad heeft tevens tot taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te informeren over alle zaken die van belang zijn voor belanghebbenden op het terrein van de Wsw.

 • 3. Onderwerpen die ter advisering aan de Wsw-raad worden voorgelegd, worden in principe niet aan andere adviesraden voorgelegd.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 1. De Wsw-raad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden met betrekking tot de Wsw aan de orde te stellen, voor zover dit niet betreft zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.

 • 2. De Wsw-raad heeft adviesrecht in de beleidsfases visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen beleidsplan, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

 • 3. Als het college de Wsw-raad om advies vraagt, wordt het advies binnen twee weken schriftelijk uitgebracht. De Wsw-raad kan het college, met redenen omkleed, verzoeken van deze termijn af te wijken.

 • 4. Het college neemt binnen vier weken een besluit op een gevraagd of ongevraagd advies van de Wsw-raad.

Paragraaf 3 Informatie

Artikel 4 Door het college te verstrekken informatie

 • 1. Het college verstrekt tijdig alle informatie die de Wsw-raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 2. Het college verstrekt geen informatie aan de Wsw-raad over individuele personen.

Paragraaf 4 Samenstelling en benoeming

Artikel 5 Samenstelling en zittingsduur

 • 1. De Wsw-raad bestaat uit de volgende leden:

  • ·

   De leden van de Ondernemingsraad van het Wsw-bedrijf Paswerk

  • ·

   Twee personen van deze wachtlijst mits er sprake is van een wachtlijst

 • 2. De leden van de Wsw-raad hebben zitting in de Wsw-raad zonder last en ruggespraak.

 • 3. De leden van de Wsw-raad bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede of Zandvoort.

 • 4. De Wsw-raad wordt benoemd door de gemeente Haarlem voor een periode overeenkomstig de zittingsduur van de Ondernemingsraad Paswerk.

Paragraaf 5 Werkwijze

Artikel 6 Periodiek overleg

 • 1. De Wsw-raad vergadert zo vaak als de Wsw-raad dit nodig acht.

 • 2. Het secretariaat van de Wsw-raad wordt vervuld door Paswerk.

 • 3. Het secretariaat van de Wsw-raad roept de overleggen bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving en draagt er zorg voor dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en de vergaderstukken, ten minste tien werkdagen van tevoren in het bezit is van alle betrokkenen.

 • 4. Het secretariaat van de Wsw-raad stelt het verslag op dat binnen twee weken aan alle betrokkenen wordt verzonden.

 • 5. Het secretariaat van de Wsw-raad stelt in overleg met de voorzitter de gevraagde en ongevraagde adviezen op.

 • 6. Het college van de gemeente Haarlem vertegenwoordigt de gemeenten van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort in het overleg.

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1. De vergaderingen zijn openbaar.

 • 2. Elk lid van de Wsw-raad kan één stem uitbrengen. De voorzitter is niet stemgerechtigd.

 • 3. De beslissingen van de Wsw-raad worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

 • 4. Paswerk stelt de Wsw-raad faciliteiten voor al haar vergaderingen beschikbaar.

 • 5. In overleg met de overige gemeenten stelt het college van de gemeente Haarlem faciliteiten beschikbaar ten behoeve van deskundigheids-bevordering van de leden van de Wsw-raad.

Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de Wsw-raad.

Artikel 9

Deze verordening wordt slechts gewijzigd nadat de Wsw-raad in de gelegenheid is gesteld haar standpunt hierover kenbaar te maken

Artikel 10

Eén jaar na inwerkingtreding van deze verordening stelt de Wsw-raad een onderzoek in naar zijn functioneren en brengt hiervan verslag uit aan het college.

Artikel 11

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Wsw-raad’

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2008.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2008