Regeling vervalt per 01-07-2024

Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten voor ouderen 2007

Geldend van 01-11-2007 t/m 30-06-2024

Intitulé

Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten voor ouderen 2007

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de huurtoeslag;

 • b.

  huurprijs: de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning;

 • c.

  huurprijsgrens: de maximale huurgrens voor huurtoeslag;

 • d.

  ouderenwoning: een zelfstandige woonruimte die bij bouw of verbouw bestemd is of aangepast is voor bewoning door ouderen;

 • e.

  regio: de regio Zuid – Kennemerland waaronder de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort vallen.

HOOFDSTUK 2 HET TOEKENNEN VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 2

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een bedrag ineens verstrekken ter tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten ten behoeve van een aanvrager mits deze de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op het moment dat de verhuizing plaats vindt.

 • 2. De tegemoetkoming wordt slechts verstrekt indien de aanvrager een huurwoning niet zijnde een ouderenwoning binnen Heemstede onbewoond achterlaat en een voor ouderen geschikte woning binnen de regio in gebruik neemt.

 • 3. De tegemoetkoming wordt slechts verstrekt indien de huurprijs van de woning, die wordt verlaten, niet meer bedraagt dan de huurprijsgrens.

Artikel 3

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 2270.

Artikel 4

De tegemoetkoming wordt niet toegekend indien op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of op enige andere regeling aanspraak gemaakt kan worden op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kennen slechts bedragen toe voor zover het door de raad bij de begroting 2007 beschikbaar gestelde budget ad € 20.000 toereikend is.

HOOFDSTUK 3 BEHANDELING AANVRAAG EN UITBETALING

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders binnen 6 maanden na de verhuisdatum, welke moet zijn gelegen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Als verhuisdatum geldt de dag van inschrijving op het nieuwe adres in de Gemeentelijke Basisadministratie.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen een aanvraagformulier beschikbaar.

Artikel 7

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

 • 2. Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt na de toekenning de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk uitbetaald.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een verstrekte tegemoetkoming geheel terugvorderen indien onjuiste gegevens zijn verstrekt of juiste gegevens zijn achtergehouden.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, indien naar hun oordeel strikte toepassing van de verordening zou leiden tot een onaanvaardbare beslissing, gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten voor ouderen 2007”.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007, nr. 39