Regeling vervallen per 01-04-2016

Verordening structurele subsidies vormingswerk 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 31-03-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Intitulé

Verordening structurele subsidies vormingswerk 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Vormingswerk: activiteiten gericht op de vorming en emancipatie van groepen personen.

 • b.

  Leden: natuurlijke personen die contributie betalen en deelnemen aan de activiteiten van een instelling.

 • c.

  Heemsteedse leden: leden die woonachtig zijn in de gemeente Heemstede.

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Te subsidiëren instellingen

Voor subsidie komen in aanmerking instellingen die activiteiten uitvoeren die vallen onder het vormingswerk.

Artikel 4 Aanvullende voorwaarden voor subsidiëring

 • 1. Instellingen dienen te beschikken over minimaal 20 Heemsteedse leden.

 • 2. Minimaal 35% van het totale ledental van een instelling dient woonachtig te zijn in Heemstede. Deze voorwaarde geldt niet indien een instelling over meer dan 200 Heemsteedse leden beschikt.

 • 3. Bij de bepaling van de in lid 1 en 2 van dit artikel geformuleerde voorwaarden wordt uitgegaan van het aantal leden op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 4. In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders een instelling waarmee al een subsidierelatie bestaat voor de periode van één jaar ontheffing verlenen van de in lid 1 en lid 2 gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 8 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Heemstede legt een instelling bij een subsidieaanvraag over:

 • a.

  een globaal overzicht van de activiteiten in het subsidiejaar;

 • b.

  informatie over het totaal aantal leden en het aantal Heemsteedse leden op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 6 Grondslag en subsidiëringswijze

 • 1 Instellingen die voor subsidie in aanmerking komen worden gesubsidieerd in de vorm van een waarderingssubsidie ad € 250.

 • 2. In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan een hogere waarderingssubsidie worden verstrekt of kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening structurele subsidies vormingswerk 2009".

 • 2. Zij treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 3. De Deelverordening Overig Vormings- en Ontwikkelingswerk, vastgesteld op 26 november 1992, nr 87c worden ingetrokken op de in het tweede lid van dit artikel vermelde datum.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009.