Regeling vervallen per 01-07-2013

Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 30-06-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Intitulé

Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ouderen: ingezetenen van de gemeente Heemstede van 55 jaar of ouder;

 • b.

  ouderenwerk: activiteiten gericht op belangenbehartiging en het bieden van mogelijkheden tot vorming, ontplooiing, bewustwording en ontspanning van ouderen in onderling samenzijn in de vrije tijd;

 • c.

  ouderenbonden: instellingen die als lokale afdelingen van landelijk georganiseerde bonden zich het ouderenwerk tot taak stellen.

 • d.

  leden: natuurlijke personen, aangesloten bij een ouderenbond en die aan deze bond contributie betaalt en aan de activiteiten van de bond deelneemt.

 • e.

  Heemsteedse lid: een lid woonachtig in Heemstede.

 • f.

  activiteitenmoment: een keer dat een activiteit van de instelling plaatsvindt, ongeacht de duur van de activiteit.

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Te subsidiëren instellingen

Voor subsidie komen in aanmerking instellingen die een gevarieerd aanbod van activiteiten bieden op het terrein van het ouderenwerk.

Artikel 4 Aanvullende voorschriften voor subsidiëring

 • 1. Een ouderenbond dient te beschikken over minimaal 20 Heemsteedse leden.

 • 2. Minimaal 35% van het totale ledental van een ouderenbond dient in Heemstede woonachtig te zijn. Deze voorwaarde wordt niet gesteld aan instellingen die over meer dan 200 Heemsteedse leden beschikken.

 • 3. Bij de bepaling van het aantal leden van een ouderenbond wordt uitgegaan van het ledental op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een ouderenbond waarmee al een subsidierelatie bestaat voor de periode van één jaar een ontheffing verlenen van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden.

 • 5. Een ouderenbond dient - gezien over een jaar - minimaal 1 activiteitenmoment per maand aan te bieden.

Artikel 5 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De jaarlijkse subsidie voor een ouderenbond bestaat uit:

  • a.

   een basisbedrag van € 1.424 ter dekking van de algemene kosten van een instelling;

  • b.

   een bedrag van € 3,70 per Heemsteeds lid.

  Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het in de gemeentebegroting gebruikte indexcijfer.

 • 2. Uitgegaan wordt van het aantal leden op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 3. In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 6 Overgangs- en slotbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009”

 • 2. Zij treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 3 Op een aanvraag die is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening wordt op basis van de op het moment van ontvangst van de aanvraag geldende regels beslist.

 • 4. De “Deelverordening Ouderenwerk”, vastgesteld op 27 april 2000, nr. 45 d wordt ingetrokken op de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009.