Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemstede

Geldend van 11-02-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2004

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemstede

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Heemstede (artikel 213a Gemeentewet).

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b.

Doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van tenminste één organisatie-eenheid van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel van een) programma of één paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar bij de begrotingsbehandeling een onderzoeksplan naar de raad van de in het begrotingsjaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3. Het college meldt (bij de begrotingsbehandeling) de effecten van het in gang gezette verbeterplan.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemstede".

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 26 februari 2004