Regeling vervallen per 01-03-2013

Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 28-02-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Intitulé

VERORDENING INVESTERINGSSUBSIDIES TOEGANKELIJKHEID ACCOMMODATIES 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  investeringskosten: de (ver)bouw- en inrichtingskosten ten behoeve van het toegankelijk maken van accommodaties voor mensen met een lichamelijke beperking;

 • b.

  accommodaties: in Heemstede aanwezige gebouwen en terreinen waar activiteiten gericht op sociale participatie worden aangeboden die op structurele wijze door de gemeente financieel worden ondersteund.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

 • 2. Voor een subsidie in de investeringskosten komen in aanmerking instellingen die een accommodatie, waar zonder winstoogmerk activiteiten worden aangeboden huren of in eigendom hebben.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van investeringssubsidies op grond van deze verordening bedraagt € 25.000 per subsidiejaar.

 • 2. Het plafond genoemd in lid 1 van dit artikel wordt jaarlijks voor aanvang van het tijdvak waarop het betrekking heeft door middel van een publicatie bekendgemaakt.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvragen

In afwijking van artikel 11 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Heemstede dient een aanvraag voor een subsidie tenminste 2 maanden voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Aanvullende voorwaarden en verplichtingen voor subsidiëring

 • 1. Een instelling dient aan te tonen dat de te maken investeringskosten worden gedaan ten behoeve van de bevordering van de structurele toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking.

 • 2. Een instelling dient aan te tonen dat de investering een bijdrage levert aan de bevordering van de participatie van mensen met een lichamelijke beperking.

 • 3 Een instelling dient aan te tonen dat het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen gewaarborgd is.

 • 4. Indien de aanvrager huurder van de accommodatie is, dient de eigenaar in te stemmen met de aanvraag.

 • 5. Een instelling kan alleen in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze verordening indien en voorzover er geen andere reguliere financierings- of subsidie- mogelijkheden aanwezig zijn.

Artikel 6 Beslistermijn

In afwijking van artikel 14 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Heemstede beslissen burgemeester en wethouders op een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening binnen 2 maanden na ontvangst van een aanvraag.

Artikel 7 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie in de investeringskosten ten behoeve van een accommodatie bedraagt 60% van de totale subsidiabele investeringskosten, tot een maximum van € 12.500 per 2 jaar.

 • 2. Investeringskosten die naar het oordeel van de burgemeester en wethouders een redelijk peil te boven gaan, komen niet of slechts gedeeltelijk voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Bij het bepalen van de subsidiabele investeringskosten blijven gedeelten waarvan naar het oordeel van burgemeester en wethouders de bestemming onvoldoende ten goede zal komen aan de bevordering van de participatie van mensen met een lichamelijke beperking buiten beschouwing.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009”.

 • 2. Zij treedt in werking op 1 oktober 2009.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009.