Regeling vervallen per 10-10-2021

Verordening Winkeltijden Leusden 2013

Geldend van 17-07-2013 t/m 09-10-2021

Intitulé

Verordening Winkeltijden Leusden 2013

De raad van de gemeente Leusden,

gelezen het voorstel van de fracties van de VVD, D66, GroenLinks en PvdA, nummer 206184;

gelet op de Winkeltijdenwet;

besluit

vast te stellen de: Verordening Winkeltijden Leusden 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 12:00 en 21:00 uur behalve op nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur en eerste Kerstdag.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen voor zover het betreft een:

  • a.

   winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voertuigen alsmede accessoires daarvoor;

  • b.

   winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • c.

   winkel waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

  • d.

   gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • e.

   museum;

  • f.

   winkel waar hoofzakelijk bloemen en planten worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 3. Ontheffing voor openstelling gedurende de nacht

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet op tijden waarop de vrijstelling van artikel 2, eerste lid van deze verordening niet van toepassing is, behalve op nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie, de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 5.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

Artikel 4. Vervallen vergunningen en ontheffingen

De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening 2011 verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Leusden 2013.

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 6. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Leusden, vastgesteld op 31 maart 2011, wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 17 juli 2013.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Leusden 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2013.
mevrouw mr. J.S.Y. Houtman mevrouw drs. A. Vermeulen
griffier voorzitter