Regeling vervallen per 01-04-2016

Verordening investeringssubsidies sport en scouting 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 31-03-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Intitulé

VERORDENING INVESTERINGSSUBSIDIES SPORT EN SCOUTING 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwkosten: de kosten van het bouwen, verbouwen of aankopen van in Heemstede gelegen gebouwen en terreinen, die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van activiteiten;

 • b.

  inrichtingskosten: de noodzakelijke kosten van het inrichten voor het gebruik ten behoeve van de uitvoering van activiteiten van in Heemstede gelegen gebouwen en terreinen;

 • c.

  duurzame goederen: technische hulpmiddelen, apparatuur, kampeermaterialen en boten, ten behoeve van de uitvoering van activiteiten;

 • d.

  investeringskosten: het totaal van bouw-, inrichtings- en aanschafkosten duurzame goederen;

 • e.

  leden: natuurlijke personen die contributie betalen en actief deelnemen aan de activiteiten van de instelling;

 • f.

  Heemsteedse leden: leden woonachtig in Heemstede; activiteitenmoment: een keer dat de activiteit van een instelling plaatsvindt, ongeacht de duur van de activiteit.

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Te subsidiëren instellingen

Voor een subsidie in de investeringskosten komen in aanmerking in Heemstede gevestigde instellingen die activiteiten aanbieden op het gebied van sport en scouting.

Artikel 4 Aanvullende voorwaarden en verplichtingen voor subsidiëring

 • 1. Een instelling dient minimaal 20 Heemsteedse leden te hebben.

 • 2. In aanvulling op lid 1 dienen veldsportinstellingen over minimaal 75 leden te beschikken.

 • 3. Minimaal 35% van het totale ledental van een instelling dient in Heemstede woonachtig te zijn. Deze voorwaarde wordt niet gesteld aan instellingen die over meer dan 200 Heemsteedse leden beschikken.

 • 4. In afwijking van lid 1 en lid 3 van dit artikel dient een scoutingvereniging, indien sprake is van aankoop, aanbouw en nieuwbouw van een clubgebouw in totaal minimaal 50 leden te hebben, waarvan 40% in Heemstede woonachtig is.

 • 5. Bij de bepaling van de in lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 geformuleerde voorwaarden wordt uitgegaan van het aantal leden op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 6. Een instelling dient - gezien over een jaar - minimaal 1 activiteitenmoment per maand aan te bieden.

 • 7. Een instelling dient aan te tonen dat de te maken investeringskosten in hoofdzaak worden gedaan ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten én in overeenstemming zijn met de doelstelling van de instelling.

 • 8. Een instelling dient aan te tonen dat het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen gewaarborgd is.

Artikel 5 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. Bij sportinstellingen komen alleen die investeringskosten voor subsidie in aanmerking die betrekking hebben op kleed- en wasaccommodaties.

 • 2,. De subsidie in de investeringskosten aan een instelling bedraagt:

  • -

   40% van de eerste € 23.500 aan subsidiabele investeringskosten;

  • -

   20% van het gedeelte van de subsidiabele investeringskosten dat het bedrag van € 23.500 te boven gaat, met dien verstande dat het totaal verstrekte subsidiebedrag niet hoger kan zijn dan € 53.825. Genoemde bedragen worden jaarlijks volgens het in de gemeentebegroting gebruikte indexcijfer verhoogd.

 • 3. Investeringskosten die naar het oordeel van de burgemeester en wethouders een redelijk peil te boven gaan, komen niet of slechts gedeeltelijk voor subsidie in aanmerking.

 • 4. Bij het bepalen van de subsidiabele investeringskosten blijven buiten beschouwing, gedeelten waarvan naar het oordeel van burgemeester en wethouders de bestemming onvoldoende ten goede zal komen aan de activiteiten van de instelling.

 • 5. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 6 Subsidieplafond investeringssubsidies scouting

 • 1. Jaarlijks is voor investeringssubsidies op grond van deze verordening ten behoeve van scoutingverenigingen een bedrag beschikbaar van € 6.130. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het in de gemeentebegroting gebruikte indexcijfer.

 • 2. Indien en voorzover de subsidieaanvragen het plafond te boven gaan, vindt een evenredige verlaging plaats van de subsidieverstrekkingen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening investeringssubsidies sport en scouting 2009” .

 • 2. Zij treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 3. Op een aanvraag die is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening wordt op basis van de op het moment van ontvangst van de aanvraag geldende regels beslist.

 • 4. De “Deelverordening Investeringen 2006”, vastgesteld op 24 november 2005, nr. 71, wordt ingetrokken op de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009.