Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede

Geldend van 04-02-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2010

Intitulé

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HEEMSTEDE

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6. Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd.

 • a.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • b.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post

  • -

   Per e-mail

  • -

   Telefonisch

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen bij een door het college aan te wijzen regionale antidiscriminatievoorziening.

 • 2. Het college kan een locatie in de gemeente aanwijzen waar een klacht kan worden gemeld en de verwijzing naar de regionale antidiscriminatievoorziening plaats zal vinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers op de locatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel die deze meldingen opnemen en op adequate manier doorverwijzen.

 • 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de regionale antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 28 januari 2010.
Publicatie: De Heemsteder 3 februari 2010.