Regeling vervallen per 05-07-2012

Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiviteiten 2009

Geldend van 22-10-2009 t/m 04-07-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2009

Intitulé

VERORDENING INCIDENTELE SUBSIDIES STRAAT- EN BUURTACTIVITEITEN 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  straatactiviteit: straatfeest gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in een bepaalde straat.

 • b.

  buurten: onderdelen van een wijk, volgens de indeling zoals aangegeven in de bijbehorende toelichting.

 • c.

  buurtproject: een initiatief gericht op het bevorderen van de sociale cohesie en de participatie van buurtbewoners in een bepaalde buurt en/of gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.

 • d.

  bewonersgroep: een groep bewoners zonder rechtspersoonlijkheid die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert voor bewoners in een bepaalde straat of wijk.

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen vo .or een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene Subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 18.000 per subsidiejaar.

 • 2. Het plafond genoemd in lid 1 van dit artikel wordt jaarlijks voor aanvang van het tijdvak waarop het betrekking heeft door middel van een publicatie bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens de wijze van verdeling vermeld.

Artikel 4 Aanvragers

In afwijking van artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Heemstede kan een subsidie ten behoeve van een straatactiviteit of buurtproject worden aangevraagd door een bewonersgroep.

Artikel 5 Subsidieaanvragen

 • 1. In afwijking van artikel 9 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Heemstede dient een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening uiterlijk op 1 mei van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt of een aanvang kent schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Indien en voor zover het subsidieplafond genoemd in artikel 3 lid 1 na honorering van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen nog niet is bereikt, worden ook aanvragen in behandeling genomen die na 1 mei worden ingediend. De mogelijkheid hiertoe zal door middel van een publicatie worden bekendgemaakt.

Artikel 6 Beslistermijn

In afwijking van artikel 14 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Heemstede Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een subsidie binnen 2 maanden na de in artikel 5 lid 1 genoemde indieningsdatum.

Artikel 7 Aanvullende voorwaarden en verplichtingen voor subsidiëring

De aanvraag voor een buurtproject dient een omschrijving te bevatten van de wijze waarop de aanvrager vorm gaat geven aan het betrekken van bewoners uit de buurt en over de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

De aanvrager van een subsidie voor een buurtproject dient in de aanvraag de behoefte aan en het draagvlak voor de voorgenomen activiteit aan te tonen. Het project dient in ieder geval te beschikken over een naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende draagvlak in de buurt.

Alleen straatfeesten waaraan minimaal 10 huishoudens uit een straat participeren kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De aanvrager dient in de aanvraag aan te tonen hoeveel huishoudens aan het straatfeest meedoen.

Artikel 8 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

De subsidie ten behoeve van een straatfeest worden verstrekt in de vorm van een waarderingssubsidie ad € 250.

De subsidie ten behoeve van een buurtproject bedraagt maximaal € 2.500.

Bij de bepaling van de hoogte van de subsidie ten behoeve van een buurtproject wordt nagegaan of er een redelijke bijdrage in de kosten door de deelnemers mogelijk is. Bij de beoordeling wordt tevens overwogen of de kosten van het project in redelijke verhouding staan tot het te verwachten effect van het project.

In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van van burgemeester en wethouders, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 9 Rangorde

 • 1. Indien het beschikbare budget genoemd in artikel 3 onvoldoende blijkt te zijn om alle subsidiabele aanvragen te kunnen honoreren, brengen burgemeester en wethouders een rangorde in de subsidieaanvragen aan.

 • 2. Bij de opstelling van de in lid 1 van dit artikel genoemde rangorde streven burgemeester en wethouders naar een evenwichtige verdeling tussen de subsidiëring van straatfeesten en buurtprojecten. Hierbij wordt uitgegaan van een maximum aantal van 6 buurtprojecten dat voor subsidie in aanmerking kan komen én van een evenwichtige verdeling van de projecten binnen de verschillende buurten.

 • 3. Indien per buurt meerdere aanvragen voor een buurtproject worden ingediend en er op grond van de in lid 2 van dit artikel genoemde evenwichtige verdeling een keuze tussen deze projecten gemaakt moet worden, geven burgemeester en wethouders prioriteit aan het project dat naar hun oordeel het meeste draagvlak in de buurt heeft.

 • 4. Aan subsidieaanvragen voor activiteiten ten behoeve van een buurt of straat waaraan in het vorige jaar door burgemeester en wethouders al een subsidie is verstrekt, wordt bij de opstelling van de in lid 1 van dit artikel genoemde rangorde geen prioriteit gegeven.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiviteiten 2009”.

 • 2. Zij treedt in werking op 1 oktober 2009.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009.

Toelichting bij artikel 1 sub d Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiviteiten:

Indeling buurten Heemstede

afbeelding binnen de regeling