Regeling vervallen per 06-01-2014

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 05-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009;

 • c.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen de in het eerste lid bedoelde afnemers aan.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1. Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d van deze verordening.

 • 2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1. Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2. De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Publiekszaken;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  de binnengemeentelijke afnemers die zijn aangewezen door burgemeester en wethouders, voor wat betreft de bij de aanwijzing bepaalde gegevens en ten behoeve van de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Burgemeester en wethouders wijzen aan aan welke binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie gegevens worden verstrekt ten behoeve van daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Burgemeester wen wethouders wijzen aan in welke andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet gegevens worden vestrekt. Zij wijzen daarbij aan welke verzoekers gegevens worden verstrekt, om welke gegevens het gaat en ten behoeve van welke doeleinden de verstrekking plaatsvindt en alleen voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen aan welke binnengemeentelijke afnemers tevens mededeling doen in geval van twijfel over andere dan authentieke gegevens en welke gegevens het betreft.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens Heemstede 2007 is op de in het tweede lid genoemde datum ingetrokken.

 • 4. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2009, nr. 7.