Verordening Burgerinitiatief Heemstede

Geldend van 17-01-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief Heemstede

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad.

Artikel 2

 • 1. De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Een verzoek is geldig als het:

  • a.

   door ten minste 125 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

  • c.

   voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Heemstede alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die, met uitzondering van hun leeftijd, voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel is:

 • a.

  een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een voorstel over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  geen klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  geen bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

 • e.

  een voorstel waarover niet korter dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen

 • f.

  een voorstel dat niet in strijd is met een wettelijk voorschrift.

Artikel 5

 • 1. Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de agendacommissie.

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, als een plaatsvervanger wordt aangewezen;

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3. Voor de indiening van het verzoek en van de verklaringen tot ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de in bijlage 1 en bijlage 2 van deze verordening opgenomen formulieren.

Artikel 6

 • 1. De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering, waarin de raad over het verzoek beslist.

 • 2. Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, zendt de raad het voorstel door aan het bevoegde bestuursorgaan en stelt hiervan de indiener van het verzoek onverwijld in kennis.

 • 3. Indien de raad het verzoek toewijst, bepaalt de agendacommissie de agendering van de behandeling van het voorstel in de daarvoor bevoegde raadscommissie en raad.

 • 4. De voorzitter van de raadscommissie en de burgemeester nodigen de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de openbare bekendmakingen van de gemeente.

 • 6. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit schriftelijk mededeling gedaan aan de verzoeker.

Artikel 7

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Burgerinitiatief Heemstede

Artikel 9

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2007, nr. 54

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2007, nr. 54

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te

plaatsen:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Toelichting op voorstel:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Naam: ..............................................................................................................................................

Eerste voornaam en verdere voorletters: ........................................................................................

Geboortedatum: ..............................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................

Postcode: ................................Woonplaats: ..........................................................................

Handtekening:

Plaatsvervanger:

Naam: .............................................................................................................................................

Eerste voornaam en verdere voorletters: .......................................................................................

Geboortedatum: .............................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................

Postcode: ................................Woonplaats: ...................................................................................

Handtekening:

Bij het verzoek is een lijst gevoegd met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van .............. initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Toelichting bij het formulier: Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Wie mag een verzoek tot een burgerinitiatief doen?

- Iedereen die mag stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Heemstede én iedereen van 16 en 17 jaar die, behalve qua leeftijd, voldoet aan de vereisten van het kiesrecht voor de gemeenteraad van Heemstede.

Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Het burgerinitiatiefvoorstel is:

a. een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;

b. een voorstel over het gemeentelijk beleid;

c. geen klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

d. geen bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

e. een onderwerp waarover geen besluit is genomen door de raad korter dan 1 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel;

f. een voorstel dat niet in strijd is met een wettelijk voorschrift.

Gelegenheid voor mondelinge toelichting

U krijgt de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven, op het moment dat het voorstel in de raadscommissie en de raad wordt behandeld. U mag hiervoor een plaatsvervanger aanwijzen. De gegevens van deze plaatsvervanger moeten in het ‘Verzoek burgerinitiatiefvoorstel’ worden vermeld.

Minimaal 125 ondersteuners

Het burgerinitiatiefvoorstel moet door tenminste 125 initiatiefgerechtigden ondersteund worden.

Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Verklaring tot ondersteuning van het burgerinitiatiefvoorstel’. Op dit formulier moet ook het burgerinitiatiefvoorstel staan. Let op: dit moet in dezelfde bewoordingen als op het formulier ‘Verzoek burgerinitiatiefvoorstel’.

U mag zelf ook als ondersteuner uw handtekening op het formulier ‘Verklaring tot ondersteuning van het burgerinitiatiefvoorstel’ zetten.

Indiening

U kunt uw burgerinitiatiefvoorstel met de ondersteunende handtekeningen indienen door deze af te geven aan de balie van het gemeentehuis of te sturen naar:

Gemeenteraad Heemstede

t.a.v. de griffie

Postbus 352

2100 AJ Heemstede

Vragen

Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de griffie 023-5485646 of raadsgriffier@heemstede.nl. We ondersteunen u graag in de procedure.

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2007, nr. 54

Verklaring tot ondersteuning van het burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden ondersteunen het verzoek tot plaatsing van het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Naam, eerste voornaam , en voorletters

Adres (postcode en huisnummer)

Geboortedatum

(dd-mm-jj)

Handtekening

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Toelichting bij het formulier: Verklaring tot ondersteuning van het burgerinitiatiefvoorstel

Het voorstel moet vermeld worden

Bovenaan op elk vel van de ‘Verklaring tot ondersteuning van het burgerinitiatief’ moet het burgerinitiatiefvoorstel staan dat wordt ondersteund. Dit moet in dezelfde bewoordingen gebeuren als op het ‘Verzoek burgerinitiatiefvoorstel’.

Wie mogen een burgerinitiatief ondersteunen?

Iedereen die mag stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Heemstede mag het burgerinitiatief ondersteunen.

Voor de beoordeling of aan deze vereisten is voldaan, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Toelichting bij de Verordening Burgerinitiatief Heemstede

Artikel 1

Alleen concrete voorstellen kunnen als burgerinitiatiefvoorstel worden ingediend. Het noemen van een onderwerp is dus niet voldoende. Daarmee wordt duidelijk welke beslissing er van de raad verwacht wordt.

Artikel 2

Uit dit artikel volgt dat de gemeenteraad een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van een raadsvergadering moet plaatsen indien er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een initiatiefgerechtigde. De gemeenteraad moet zich in dat geval uitspreken over het burgerinitiatiefvoorstel.

Over het vereiste dat het verzoek door ten minste een bepaald aantal initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, kan het volgende worden opgemerkt.

Het burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van de gemeenteraad. De raad gaat de verplichting aan om het burgerinitiatiefvoorstel op de raadsagenda te plaatsen, als het voorstel aan de voorwaarden voldoet. Het burgerinitiatief gaat daarmee boven het uitgangspunt dat de raad zijn eigen agenda vaststelt. Dit is alleen gerechtvaardigd als het burgerinitiatiefvoorstel ook daadwerkelijk door een bepaald gedeelte van de bevolking wordt gedragen. De hoogte van de drempel moet van dien aard zijn dat hij – zonder verhinderend te zijn – toch een zekere garantie biedt dat het desbetreffende verzoek gedragen wordt door een gedeelte van de bevolking. De verzoeker zelf telt bij het aantal ondersteuners mee.

Artikel 3

Het ligt voor de hand het initiatiefrecht toe te kennen aan kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen van Heemstede vanuit de gedachte dat het burgerinitiatief een instrument is om burgers bij de besluitvorming van de raad te betrekken en die te beïnvloeden. Wie kiesgerechtigd is, is vastgelegd in artikel B 3 van de Kieswet.

Het burgerinitiatief is uitgebreid naar inwoners van 16 en 17 jaar, die met uitzondering van hun leeftijd, voldoen aan de vereisten van het kiesrecht voor de gemeenteraadsleden van Heemstede. De gemeenteraad wil deze groep op deze wijze laten deelnemen in het democratisch proces.

Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is het moment van indiening van het verzoek aangewezen. Het verzoek vindt immers formeel op dit moment plaats. Om te kunnen onderzoeken of op dat moment wordt voldaan aan de vereisten, zijn verschillende gegevens nodig. Welke dat zijn wordt geregeld in artikel 5.

Artikel 4

De eisen die dit artikel stelt aan de inhoud van een burgerinitiatiefvoorstel vloeien vooral voort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheid heeft (artikel 4, sub a).

Een ander argument voor deze uitzondering is, dat de afstand tussen burger en bestuur alleen maar vergroot wordt als de burger na het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedure te horen krijgt dat de raad niets met het burgerinitiatiefvoorstel kan doen, omdat hij er niet over gaat.

Alleen een voorstel kan onderwerp van het burgerinitiatief zijn. Een vraag of opmerking over gemeentelijk beleid kan dat niet zijn (artikel 4, sub b). Voor vragen en opmerkingen staan de burger andere wegen open, zoals een gesprek met een wethouder.

Ook moet voorkomen worden dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtprocedure doorkruist. Met het oog hierop is bepaald dat het burgerinitiatiefvoorstel geen bezwaar tegen een genomen besluit of een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur kan inhouden (artikel 4 sub c en d). Hiervoor staan voor de burger andere wegen open.

Tenslotte is het evenmin de bedoeling dat zaken die recent nog in de raad aan de orde zijn geweest opnieuw onderwerp van bespreking worden als gevolg van een burgerinitiatief (artikel 4, sub e). Dit zou de besluitvorming in de raad te zeer kunnen frustreren. Gekozen is voor de duur van een jaar. In de verordening is tevens opgenomen dat het burgerinitiatiefvoorstel geen voorstel mag inhouden dat in strijd is met een wettelijk voorschrift. De uitsluiting van met de wet strijdige voorstellen is zinvol omdat het een verspilling van tijd en moeite is een dergelijk onhaalbaar voorstel op de raadsagenda te plaatsen.

Artikel 5

Omdat de agendacommissie de commissie- en raadsagenda’s in procedurele zin voorbereidt, ligt het voor de hand om het burgerinitiatiefvoorstel bij deze commissie te laten indienen. Aan het verzoek wordt een aantal minimumvereisten gesteld.

Er is uit praktische overwegingen zoals uniformiteit, overzichtelijkheid en duidelijkheid voor gekozen indiening van een burgerinitiatiefvoorstel plaats te laten vinden door middel van een standaardformulier voor burgerinitiatieven. Op dit formulier moet de verzoeker naast het voorstel plus toelichting, in ieder geval zijn personalia aangeven en, als hij een plaatsvervanger aanwijst, die van zijn plaatsvervanger. Ook de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen moeten uiteraard vermeld worden.

Om fraude met namen te voorkomen wordt gevraagd naar adressen en geboortedata. Met name dat laatste gegeven kan niet aan openbare bronnen als telefoonboeken worden ontleend. Op grond van deze gegevens kan de gemeente onderzoeken of het verzoek de steun van voldoende daartoe gerechtigde personen heeft. Burgers kunnen de formulieren ophalen bij het gemeentehuis dan wel downloaden van de website van de gemeente Heemstede www.heemstede.nl.

Artikel 6

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zijn voorstel spoedig toetst aan de vereisten en een besluit neemt over de behandeling. Hierin voorziet het eerste lid. Het gaat erom een termijn te kiezen die niet te lang is, maar ook niet zo kort dat ze onvoldoende is om het voorstel te kunnen controleren.

Verzoeken die onderwerpen behelzen waarbij de raad niet bevoegde is, zendt de raad door naar degene die wel bevoegd is. Deze neemt het verzoek in behandeling volgens de daar geldende regels. De indiener van het verzoek wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de doorzending, zodat hij weet wie voor de verdere afhandeling zorgdraagt.

Als de raad wel bevoegd is en besluit het onderwerp te agenderen, geldt de procedure die vermeld staat in lid 3 tot en met 6.

Het vierde tot en met zesde lid creëren vooral waarborgen voor transparantie bij de afhandeling van een burgerinitiatiefvoorstel door de raadscommissie en de raad. Op grond van het zesde lid wordt de verzoeker altijd schriftelijk meegedeeld wat er met het ingediende voorstel gebeurt. Dat kan dus een mededeling dat het verzoek wordt afgewezen of een inhoudelijk besluit zijn. Wordt het verzoek tot plaatsing van het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda, door de raad afgewezen, dan is er sprake van een besluit in de zin van de Awb waartegen bezwaar en beroep op de rechter openstaan. Besluit de raad het burgerinitiatiefvoorstel te agenderen, dan is er sprake van een voorbereidingsbeslissing die niet vatbaar is voor bezwaar of beroep (artikel 6:3 Awb). Afhankelijk van de inhoud van de beslissing op het initiatiefvoorstel zelf, kan er sprake zijn van een besluit in de zin van de Awb dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. Bijvoorbeeld:

 • -

  Als de raad naar aanleiding van een burgerinitiatiefvoorstel besluit een subsidie toe te kennen voor een bepaald project, dan is dat besluit vatbaar voor bezwaar en beroep.

 • -

  Als de raad naar aanleiding van een burgerinitiatiefvoorstel besluit om een verordening op bepaalde punten aan te passen, dan is dat besluit niet vatbaar voor beroep bij de rechtbank (artikel 8:2 Awb).

Artikel 7

De burgemeester brengt elk jaar verslag uit over de werking van het burgerinitiatief. Hierbij kan gedacht worden aan getalsmatige gegevens (aantal ingediende, aantal toegewezen en aantal afgewezen burgerinitiatiefvoorstellen), een beknopt overzicht van de inhoud van de burgerinitiatiefvoorstellen, de besluiten van de raad op de burgerinitiatiefvoorstellen en de motivatie op grond waarvan de raad tot deze besluiten is gekomen.

Het verslag kan bijvoorbeeld worden opgenomen in het Burgerjaarverslag.

Artikel 8 en 9

Deze artikelen spreken voor zich.