Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede

Geldend van 11-02-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 23-04-2004

Intitulé

Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • 1.

  De erepenning van de Gemeente Heemstede in goud;

 • 2.

  De erepenning van de Gemeente Heemstede in brons.

Artikel 2

 • 1. De erepenning van de gemeente Heemstede heeft een middellijn van 50 mm;

 • 2. Op de voorzijde van de penning is het Raadhuis van de Gemeente Heemstede afgebeeld met de woorden “Gemeentebestuur van Heemstede” en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 3

De erepenning in goud wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering aan hen, die zich jegens de Gemeente Heemstede in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. De erepenning in goud wordt toegekend door de raad van de Gemeente Heemstede op voorstel van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

De erepenning in brons wordt toegekend aan personen, instellingen, verenigingen etc. die zich jegens de Heemsteedse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. De erepenning in brons wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Heemstede.

Artikel 6

Bij de toekenning van de erepenning in brons worden de navolgende criteria gehanteerd:

 • 1.

  Ten aanzien van personen:

  Betrokkene moet zich voor de Heemsteedse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk of als verenigingsbestuurder;

  Er moet in een lange reeks van jaren een bovenmatige persoonlijke inzet zijn geleverd met een reikwijdte boven het wijk- c.q. groepsbelang;

  De verdiensten moeten binnen een bepaald werkveld algemeen als bijzonder erkend worden.

 • 2.

  Ten aanzien van verenigingen, instellingen etc.: De erepenning kan bij de viering van jubilea van tenminste 25 jaar worden toegekend aan verenigingen, instellingen etc., welker activiteiten voor de inwoners van Heemstede van belang zijn.

Artikel 7

 • 1. Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, volgens een door hen vast te stellen model;

 • 2. Het register waarin de toekenning van erepenningen wordt ingeschreven, draagt de naam van “Ereboek der Gemeente Heemstede”. In dit “Ereboek” worden de bijzonderheden, die tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van vaststelling.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 april 2004, nr. 22