Besluit ondermandaat team OO

Geldend van 27-06-2013 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandaat team OO

De teammanager Omgevingsontwikkeling,

overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met enkele taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten,

gelet op de mandaatregeling Peel en Maas,

besluit

de volgende aan de teammanager Omgevingsontwikkeling gemandateerde bevoegdheid casu quo de volgende bevoegdheid waartoe de teammanager Omgevingsontwikkeling gemachtigd is, te mandateren aan de medewerkers die werkzaam zijn in de vermelde functies dan wel taken en taakvelden, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers, casu quo deze medewerkers tot de volgende bevoegdheden te machtigen:

Bevoegdheid

Bevoegdgezag

Ondermandaataan

Opmerkingen

beslissen op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening c.q. ondertekenen van schriftelijk antwoord op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening

College en burgemeester

- senior adviseur omgevingsontiwkkeling

- adviseur omgevingsontwikkeling A

- adviseur omgevingsontwikkeling B

in overleg met portefeuillehouder

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

Dit ondermandaat casu quo deze machtiging wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend gemaakt is.

Ondertekening

Panningen, 13 juni 2013,
de teammanager Omgevingsontwikkeling
F.W.T. Krause