Regeling vervallen per 01-01-2013

Stimuleringsregeling voor het verwijderen van ongewenste reclame

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2012

Intitulé

Stimuleringsregeling voor het verwijderen van ongewenste reclame

Artikel 1

Ter stimulering van een tijdige invoering van het gewenste welstandsbeleid voor het centrum van Heemstede kennen burgemeester en wethouders een vergoeding toe, indien een ondernemer de reclame op zijn pand in overeenstemming brengt met de beleidsregels zoals opgenomen in de op 24 september 2009 vastgestelde notitie Centrumgebied Heemstede, deel 2 Reclame.

Artikel 2

Deze regeling is uitsluitend van toepassing reclame die met een bouwvergunning is aangebracht, en die niet voldoet aan de in artikel 1 bedoelde beleidsregels.

Artikel 3

  • 1. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kan de ondernemer een verzoek daartoe indienen bij burgemeester en wethouders.

  • 2. Bij een verzoek als hierboven bedoeld worden een nota van de kosten van de aanschaf en bevestiging van de te verwijderen reclame en een afschrift van de verleende bouwvergunning overgelegd.

Artikel 4

  • 1. Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten van de aanschaf en de bevestiging, minus de afschrijving.

  • 2. Voor een reclame wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar aangehouden.

Artikel 5

  • 1. Indien binnen 1 jaar na het van kracht worden van de in artikel 1 bedoelde beleidsregels een reclame wordt verwijderd, wordt een bijdrage verstrekt van 75% van de in artikel 4 bedoelde kosten, met een maximum van € 2.500.

  • 2. Indien binnen 2 jaar na het van kracht worden van de in artikel 1 bedoelde beleidsregels een reclame wordt verwijderd, wordt een bijdrage verstrekt van 50% van de in artikel 4 bedoelde kosten, met een maximum van € 2.000.

  • 3. Indien binnen 3 jaar na het van kracht worden van het in artikel 1 bedoelde beleidsregels een reclame wordt verwijderd, wordt een bijdrage verstrekt van 25% van de in artikel 4 bedoelde kosten, met een maximum van € 1.500.

Artikel 6

  • 1. De ondernemer doet schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders van het verwijderen van de reclame onder opgave van het rekeningnummer waarop de bijdrage kan worden gestort.

  • 2. Na ontvangst en controle van de gereedmelding wordt tot uitbetaling overgegaan.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de in artikel 1 bedoelde beleidsregels en vervalt van rechtswege drie jaar na die datum.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 24 september 2009, nr. 10.