Regeling vervallen per 01-09-2017

Regeling beeldschermbril Heemstede

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-08-2017

Intitulé

Regeling beeldschermbril Heemstede

Inleiding

Een goede beeldschermbril verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn. Wanneer de medewerkers goed het beeldscherm kunnen zien, maken zij minder fouten. Door op tijd over te gaan op het dragen van een beeldschermbril met corrigerende glazen worden de bovenstaande klachten voorkomen. De moeilijkheden beginnen vaak op een leeftijd van rond de veertig jaar wanneer men toe is aan een leesbril of bril met een leesgedeelte. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand scherp te zien. Een leesbril of een leesdeel in de bril corrigeert dit. Beeldschermwerkers kunnen problemen krijgen om met deze bril goed op het beeldscherm te kunnen lezen of krijgen nek-en schouderklachten, omdat het leesdeel te laag is.

Wetgeving

Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid

De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.

Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemer

 • 1.

  Iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met arbeid aan een beeldscherm wordt, in aanvulling op artikel 18 van de wet, in de gelegenheid gesteld om voor de aanvang van die arbeid en op gezette tijden daarna een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan.

 • 2.

  De werknemer wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, te ondergaan, indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm.

 • 3.

  Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste en het tweede lid, dit vereisen, wordt de betrokken werknemer in de gelegenheid gesteld een oftalmologisch onderzoek te ondergaan.

 • 4.

  Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen verstrekt.

Wat is het verschil tussen een leesbril, een veraf bril en een beeldschermbril.

 • ·

  Een leesbril is geschikt voor het lezen op ca. 40 cm afstand.

 • ·

  Een bril voor veraf is voor het zien op een afstand verder dan ca. 70 cm.

 • ·

  Een beeldschermbril is voor de afstand op ca. 60 cm. Bij een beeldschermbril zijn de glazen zodanig geslepen dat: op normale leesafstand, teksten goed gelezen kunnen worden én tekst en figuren op het beeldscherm.

Duur van het beeldschermwerk

Er wordt geen rekening gehouden met de duur van beeldschermwerk, want medewerkers die qua duur minder beeldschermwerk verrichten dan bijvoorbeeld 2 uur, moeten wel in staat zijn op een normale wijze kennis te nemen van de tekst op het beeldscherm.

Hier vanuitgaande kan iedere medewerker die beeldschermwerk verricht op basis van het oogonderzoek voor een beeldschermbril in aanmerking komen.

Beeldschermbril onderzoek

Volgens het Arbobesluit wordt de beeldschermwerker in de gelegenheid gesteld om een eerstelijns oogonderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is bedoeld om latente oog- en houdingsklachten op te sporen. Bovendien wordt beoordeeld of nek- en schouderklachten het gevolg zijn van een te klein leesdeel in de eigen bril. Uit het onderzoek blijkt wie geholpen is met een beeldschermbril.

De beeldschermbril

 • ·

  De beeldschermbril is alleen voor het werken achter een beeldscherm.

 • ·

  De beeldschermbril wordt in de volgende situaties verstrekt:

  • o

   Indien de beeldschermwerker problemen heeft om met de eigen leesbril goed op het beeldscherm te zien.

  • o

   Het leesdeel in de eigen bril zit te laag, waardoor de beeldschermwerker gedwongen wordt om met het hoofd in de nek op het beeldscherm te kijken.

Het noodzakelijke correctiemiddel

Alleen een beeldschermbril valt onder de vergoedingsregeling. Het is niet de bedoeling dat medewerkers hun reguliere correctiemiddel via deze regeling laten vergoeden.

De procedure is als volgt:

 • 1.

  Middels een eerstelijns oogonderzoek kan worden vastgesteld of een medewerker gebruik dient te maken van een beeldschermbril.

 • 2.

  Zo ja, dan wordt het Fits Beeldschermbril Opdrachtformulier ingevuld door de onderzoeker en het formulier wordt ondertekend door de leidinggevende. De Arbocoordinator ontvangt een kopie voor in het Personeelsdossier.

 • 3.

  De beeldschermwerker gaat met het originele opdrachtformulier naar één van de opticienservicepunten van Intersafe Groeneveld, verspreid over het gehele land. Bij Pearle en Eyewish Groeneveld opticiens heeft men, zonder meerprijs, extra keuze uit de winkelcollectie tot een per jaar vastgesteld bedrag. De vergoedingenlijst is opgenomen in de bijlage van deze regeling en wordt jaarlijks aangepast.

 • 4.

  Indien de medewerker een montuur kiest met kosten hoger dan de standaardvergoeding, dan is de meerprijs voor eigen rekening en dient in de winkel afgerekend te worden. Er vindt geen verrekening van de meerprijs plaats met de werkgever of Intersafe Groeneveld. Intersafe Groeneveld berekent de beeldschermglazen en het standaardmontuur aan de gemeente Heemstede.

 • 5.

  De prijzen van de glazen zoals vermeld in de prijslijst zijn ongeacht de sterkte. Indien een medewerker een sterkte en/of soort glas nodig heeft wat niet in de beeldschermglazen leverbaar zijn zal Intersafe Groeneveld naar een juist alternatief glas zoeken. De meerprijs zal vooraf aan de gemeente Heemstede gemeld worden en het is aan de gemeente Heemstede om te bepalen of deze meerprijs betaald wordt. Dit geldt ook voor afwijkende zaken zoals gekleurde glazen en hoge glas-index glazen, deze worden alleen geleverd na toestemming van de gemeente Heemstede. Intersafe Groeneveld neemt daarvoor vooraf contact op met de gemeente Heemstede voor toestemming en geeft ook de meerprijs van deze extra’s door. Alleen na toestemming van de directeur worden deze extra’s uitgevoerd.

 • 6.

  De opticien verricht een oogmeting, meet de bril op en zendt de gegevens naar Intersafe Groeneveld.

 • 7.

  Intersafe Groeneveld maakt de bril en zendt deze terug naar de opticien.

 • 8.

  Intersafe Groeneveld factureert rechtstreeks aan de gemeente Heemstede.

 • 9.

  Het is ter beoordeling van diegene die het eerstelijns oogonderzoek doet, of het, gezien de aard van de werkzaamheden, verantwoord is tot de verstrekking van een andere bril dan genoemd in regel 3. De bedrijfsarts zal hierover advies geven. De bril wordt vergoed volgens de vergoedingenlijst (zie bijlage) tenzij de directeur daar anders over beslist.

 • 10.

  Een tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk nieuw montuur wordt na een periode van vijf jaren toegekend.

 • 11.

  Verlies of beschadiging van de beeldschermbril blijft voor rekening van de ambtenaar.

 • 12.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.

Bijlage 1: VERGOEDINGENLIJST BEELDSCHERMBRILLEN 2009

Jaarlijks wordt deze lijst aangepast, de prijzen zijn excl. BTW en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Prijs complete bril is inclusief:

 • ·

  kunststof CR39 glazen

 • ·

  alle sterkten

 • ·

  ontspiegeling (breedband super AR)

 • ·

  kraswerende coating

 • ·

  alle Intersafe Groeneveld monturen (metaal en kunststof) en de voordeelcollectie van Pearl

 • ·

  kunststof klapetui

 • ·

  oogmeting

Glastype

prijs per glas

prijs montuur

prijs complete bril

monofocaal glas

47,20

33,20

127,60

Monofocaal glas met extra leesbereik

75,70

33,20

184,60

bifocaal glas, met 28 mm leesdeel

84,20

33,20

201,60

Bifocaal glas, met extra groot leesdeel van 40 mm

116,60

33,20

266,40

multifocaal type Data

116,60

33,20

266,40

Prijzen in Euro excl. BTW Prijswijzigingen voorbehouden

Toeslagen op de eenheidsprijs

Extra dun proces (EDP)

inclusief

Kleurcoating

5,70 per glas

11,40 per paar

Prijs dunnere glazen op aanvraag