Regeling vervallen per 01-07-2015

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2015

Intitulé

HUISVESTINGSVERORDENING ZUID-KENNEMERLAND 2007

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt een groot aantal vaste begrippen gebruikt. Een uitleg hiervan is opgenomen in bijlage II.

Artikel 2 Overeenkomsten

 • 1. Het college kan met eigenaren van woonruimte overeenkomsten (als bedoeld in artikel 4 van de wet) sluiten over het in gebruik geven van woonruimte. Zij nemen hierbij hoofdstuk 1, 2 en 3 van deze verordening in acht. Daar waar er in het Convenant opgenomen in bijlage III van deze verordening afspraken zijn gemaakt over een onderwerp, treden deze in de plaats van de desbetreffende bepalingen in hoofdstuk 1, 2 en 3 van de verordening.

 • 2. De overeenkomsten dienen een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte te bevorderen. De overeenkomsten worden voor de inwerkingtreding en ondertekening ter kennis gebracht aan de raadscommissie die het college adviseert over de volkshuisvesting. De inhoud van de overeenkomsten wordt in ruime mate bekend gemaakt aan de inwoners van de regio Zuid-Kennemerland en andere belanghebbenden.

 • 3. Als het college overeenkomsten sluit als bedoeld in lid 1 wordt een klachtencommissie ingesteld. Zij nemen hierbij artikel 4, lid 2 van de wet in acht.

Artikel 3 Ingebruikneming

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college woonruimte (woning, standplaats of ligplaats) in gebruik te nemen of geven, als de huurprijs lager of gelijk is aan de huurprijsgrens of de koopprijs lager of gelijk is aan de koopprijsgrens.

 • 2. Lid 1 is niet van toepassing op woonruimten als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet (inwoning, woonwagens, woonschepen en bejaardenoorden).

Artikel 4 Procedure voor het aanvragen van een vergunning

De aanvraag voor een huisvestingsvergunning, een vergunning voor onttrekken, samenvoegen, splitsen of omzetten van woonruimte of een urgentieverklaring worden schriftelijk ingediend bij het college. Behandeling hiervan volgt als:

 • a.

  de aanvraag is ingediend via het daarvoor bestemde formulier dat volledig is ingevuld en ondertekend;

 • b.

  nadere gegevens of bescheiden, noodzakelijk voor het toetsen van de aanvraag aan deze verordening, zijn verstrekt;

 • c.

  indien nadere gegevens of bescheiden ontbreken wordt de aanvrager twee weken in de gelegenheid gesteld het ontbrekende in te leveren.

Artikel 5 Intrekken vergunning

Het college kan een verleende vergunning intrekken als:

 • a.

  niet binnen de in de vergunning gestelde termijn van de vergunning gebruik is gemaakt;

 • b.

  de vergunning is verleend op grond van door de aanvrager verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.

Hoofdstuk 2 De huisvestingsvergunning

Artikel 6 Werkingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle woningen onder de huurprijsgrens en koopprijsgrens voor zover er hierna of in het convenant opgenomen in bijlage III niet van wordt afgeweken.

Artikel 7 Voorwaarden voor verlening huisvestingsvergunning

 • 1. Het college verleent de vergunning als tenminste één van de leden van het huishouden dat de vergunning aanvraagt, behoort tot de in de artikelen 8 en 9 van deze verordening en artikel 9, lid 2 van de wet genoemde categorieën.

 • 2. Voor een huurwoning gelden in aanvulling op lid 1 nadere voorwaarden:

  • a.

   de woonruimte wordt volgens de artikelen 10 en 11 passend geacht;

  • b.

   de eigenaar is aantoonbaar bereid de woning te verhuren.

 • 3. Voor een standplaats voor een woonwagen gelden in aanvulling op lid 1 de volgende voorwaarden:

  • a.

   de eigenaar van de standplaats is aantoonbaar bereid deze aan de standplaatszoekende in gebruik te geven;

  • b.

   de standplaatszoekende komt voor een standplaats in aanmerking overeenkomstig de in artikel 12 opgenomen volgordebepaling.

 • 4. Voor een ligplaats voor een woonschip gelden in aanvulling op lid 1 de volgende voorwaarden:

  • a.

   de ligplaats is door de raad of het college als zodanig aangewezen;

  • b.

   de eigenaar van de ligplaats is aantoonbaar bereid deze aan de ligplaatszoekende in gebruik te geven.

 • 5. In afwijking van lid 2b wordt een principe-huisvestingsvergunning afgegeven als de eigenaar niet bereid is de woonruimte te verhuren en de aanvraag is gedaan met het oog op het bepaalde in de artikelen 267 lid 6, 268 lid 3 of 270 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de aanvrager voldoet aan het gestelde in lid 1 en lid 2a.

 • 6. De vergunning wordt geweigerd als verlening hiervan ertoe zou leiden dat aanvrager meer dan één woning in gebruik heeft.

 • 7. Op of bij de vergunning is de volgende informatie vermeld:

  • a.

   binnen 2 maanden kan van de vergunning gebruik worden gemaakt;

  • b.

   de naam (namen) van de vergunninghouder(s);

  • c.

   het aantal personen dat de woonruimte in gebruik neemt.

Artikel 8 Toelating

Om in aanmerking te kunnen komen voor een huisvestingsvergunning dient de aanvrager of dienen de aanvragers meerderjarig te zijn volgens de bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Ingezetenschap, economische en maatschappelijke binding

 • 1. Ten minste één van de meerderjarige leden van het huishouden moet:

  • a.

   ingezetene zijn van de regio Zuid-Kennemerland of van de gemeente Haarlemmermeer of

  • b.

   maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan de regio of

  • c.

   behoren tot diegenen die gelijkgesteld zijn aan economisch gebondenen.

 • 2. In afwijking van lid 1 geldt de eis van binding niet bij woningruil.

Artikel 10 Verhouding inkomen-huurprijs

 • 1. Het inkomen van het huishouden moet in redelijke verhouding tot de huurprijs staan. Voor de bepaling van deze verhouding hanteert het college de tabel opgenomen in bijlage I van deze verordening. Deze verhouding is niet van toepassing op de huurtoeslag als bepaald in artikel 34.

 • 2. Voor woonruimte van eigenaren met wie geen convenant is afgesloten, en waarvan de huurprijs ligt beneden de huurprijsgrens zoals opgenomen in bijlage I, artikel 1, lid 2 van deze verordening, wordt bij voorrang vergunning verstrekt aan een huishouden dat volgens de in bijlage I, artikel 1 lid 2 opgenomen tabel passend is.

 • 3. Voor de bepaling van het inkomen gelden de volgende regels:

  • a.

   als geen aanslag voor de inkomstenbelasting is opgelegd, geldt als bewijsstuk het laatste inkomstenbewijs van de werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s) met betrekking tot het bruto inkomen;

  • b.

   als wel een aanslag voor de inkomstenbelasting is opgelegd geldt het laatst bekende belastbare jaarinkomen; bewijsstuk is de daarop betrekking hebbende aanslag inkomstenbelasting;

  • c.

   het college kan verzoeken een zgn. IB-60 formulier over het meest recente kalenderjaar te overleggen ter controle van het inkomen;

  • d.

   als de aanvrager kan aantonen dat het inkomen, sinds de vaststelling hiervan volgens a) of b), is veranderd of binnen 13 weken zal veranderen, dan geldt dit actuele inkomen.

 • 4. Het college is bevoegd de in de bijlage I opgenomen verhouding tussen huur en inkomen (huurquote)en overige bedragen in bijlage I jaarlijks aan te passen.

Artikel 11 Bezettingsnorm

 • 1. De omvang van het huishouden moet in redelijke verhouding staan tot de woninggrootte. De verhouding wordt getoetst als:

  • a.

   de huurprijs lager is dan de huurprijsgrens (woningen van corporaties waarmee geen huisvestingsconvenant is afgesloten);

  • b.

   de huurprijs lager is dan het bedrag zoals opgenomen in artikel 1, lid 1 van bijlage I van deze verordening (woningen van overige woningeigenaren).

 • 2. Bij de toepassing van lid 1 hanteert het college bij verhuurders met wie geen convenant is afgesloten de volgende tabel voor de bepaling van de verhouding tussen het aantal leden van het huishouden en het daarbij passende aantal kamers van de woonruimte.

  Omvang huishouden

  Passend aantal kamers

  1 persoon

  1-3

  2 personen

  2-4

  3 personen

  3-4

  4 personen

  3-4

  5 personen

  4-5

  6 personen

  4-5

  7 en meer personen

  5 of meer kamers

 • 3. Voor de bepaling van de grootte van het huishouden van de aanvrager geldt:

  • a.

   het ongeboren kind telt mee als een verklaring van een arts of verloskundige van een zwangerschap van tenminste zes maanden kan worden overgelegd;

  • b.

   een éénoudergezin wordt gelijkgesteld aan een gezin met twee ouders.

 • 4. Voor de bepaling van het aantal kamers van de woning geldt:

  • a.

   kamers en suite tellen als één kamer;

  • b.

   kamers met een vloeroppervlakte van minder dan 5 m² tellen niet mee;

  • c.

   als er geen badkamer of douche aanwezig is, telt de kleinste kamer niet mee.

 • 5. In afwijking van het bovenstaande is onzelfstandige woonruimte ook passend voor de alleenstaande woningzoekende die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten of in het bezit is gesteld van een vergunning tot verblijf als bedoeld in die wet, als zij in verband hiermee woonruimte nodig hebben.

Artikel 12. Selectie van kandidaten voor een woonwagenstandplaats

 • 1. Bij selectie van kandidaten voor nieuwe of vrijkomende standplaatsen in de gemeente Heemstede geldt de volgende prioriteitsvolgorde:

  • a.

   kandidaten, welke wonen op het centrum, waar de toe te wijzen standplaats op -of aansluitend aan- is gelegen;

  • b.

   kandidaten, welke wonen op één van de andere woonwagencentra in de regio Zuid-Kennemerland.

 • 2. Zijn er geen kandidaten binnen de woonwagencentra in Zuid-Kennemerland, dan komt de standplaats beschikbaar voor andere woningzoekenden in de regio en vindt de selectie voor de standplaats plaats conform het convenant woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland.

 • 3. Als er meerdere kandidaten zijn binnen dezelfde prioriteitscategorie zoals bepaald in lid 1 of als er op grond van lid 1 meerdere kandidaten zijn voor één standplaats, dan geldt binnen deze categorie dat kandidaten met een huisvestingsvergunning voor een standplaats voorrang krijgen boven de onzelfstandig wonende kinderen. Vervolgens gaan kandidaten met de langste zoekduur voor. Indien er op grond van zoekduurlengte geen voorrang tussen de kandidaten bestaat, wordt de woningzoekende met de hoogste leeftijd geselecteerd voor de standplaats.

 • 4. In aanvulling op artikel 5 kan een huisvestingsvergunning voor een standplaats worden ingetrokken als:

  • a.

   de vergunninghouder niet binnen twee weken nadat de standplaats feitelijk beschikbaar is gekomen, de standplaats inneemt;

  • b.

   de vergunninghouder handelt in strijd met deze verordening, de voor de standplaats verstrekte huisvestingsvergunning en/of de daaraan verbonden voorschriften.

 • 5. De huisvestingsvergunning voor een standplaats vervalt:

  • a.

   één maand nadat de vergunninghouder schriftelijk te kennen heeft gegeven van de standplaats geen gebruik meer te willen maken;

  • b.

   onmiddellijk nadat de huurovereenkomst voor de standplaats is beëindigd en de vergunninghouder de standplaats heeft verlaten;

  • c.

   onmiddellijk nadat de vergunninghouder de standplaats heeft verlaten, voor zover de betreffende standplaats niet ingevolge een huurovereenkomst door de vergunninghouder werd ingenomen.

Artikel 13 Vruchteloze aanbieding

 • 1. In afwijking van artikel 7 wordt de vergunning altijd verleend als de woonruimte door de eigenaar overeenkomstig de in lid 2 weergegeven procedure gedurende 13 weken vruchteloos is aangeboden aan woningzoekenden die volgens artikel 7 daarvoor in aanmerking komen.

 • 2. De eigenaar moet de woonruimte binnen de in het vorige lid genoemde termijn tenminste zes maal door middel van een advertentie, geplaatst in één of meer regionaal verschijnende bladen, te huur of te koop hebben aangeboden. Deze advertentie moet in ieder geval bevatten:

  • a.

   het adres van de woonruimte;

  • b.

   de huur- of koopprijs;

  • c.

   de mededeling dat woningzoekenden die voldoen aan artikel 6, de voorkeur hebben.

  De in lid 1 genoemde termijn begint op de datum van plaatsing van de eerste advertentie die voldoet aan het hier bepaalde.

 • 3. Het eerste lid is alleen van toepassing als:

  • a.

   de huur- of koopprijs redelijk is, gelet op de prijs in het economische verkeer voor vergelijkbare woonruimten, of

  • b.

   als de huurprijs niet hoger is dan de volgens deze wet maximaal redelijke huurprijs als bedoeld in de wet in onderafdeling 2 van afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 3 Urgentieverklaring

Artikel 14 Urgentieverklaring

 • 1. Als een woningzoekende die voldoet aan artikel 9, lid 2 van de wet en artikel 8 van deze verordening, en ingezetene is van de regio Zuid-Kennemerland, dringend behoefte heeft aan (andere) woonruimte, kan het college in de in de artikelen 15 en 16 omschreven gevallen op schriftelijk verzoek een urgentieverklaring verlenen.

 • 2. Woningzoekenden die zelf verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de ontstane woonproblematiek of die onvoldoende pogingen hebben gedaan om zelf een oplossing te vinden, komen niet in aanmerking voor een verklaring.

 • 3. Bezitters van een verklaring kunnen 26 weken (vanaf de datum van afgifte) met voorrang boven andere woningzoekenden in aanmerking komen voor een vergunning. Daarbij gelden de passendheidseisen in de artikelen 10 en 11.

 • 4. Een verklaring is geldig in alle regiogemeenten. Met de urgentieverklaring kan met voorrang gereageerd worden op alle woningen die voldoen aan het zoekprofiel dat is opgenomen in de verklaring. Uitgangspunt van het zoekprofiel is dat er met de verklaring geen sprong voor- of achteruit in de wooncarrière wordt gemaakt.

 • 5. Bezitters van een verklaring worden bij de rangordebepaling bovenaan geplaatst. Als meerdere woningzoekenden met een verklaring reageren, wordt degene met de oudste, nog geldige verklaring bovenaan geplaatst.

 • 6. De eerste 13 weken kan men zelf reageren op het woningaanbod. De overige 13 weken kan, indien nodig, gericht worden gezocht door Woonservice. Ook tijdens deze tweede periode kan men zelf reageren op het aanbod. De verklaring vervalt als passende woonruimte is gevonden, of in de tweede periode is aangeboden.

 • 7. De termijn van 26 weken kan eenmalig met 26 weken worden verlengd als nog geen passende woonruimte is vrijgekomen.

 • 8. Er kan worden bepaald dat de verklaring geen voorrang geeft bij de toewijzing van relatief schaarse woningen.

 • 9. De verklaring vervalt door verloop van de geldigheidsduur of het afgeven van een vergunning op naam van (onder meer) de urgentverklaarde.

 • 10. Bij gewijzigde omstandigheden kan het college, al dan niet op verzoek van de urgentverklaarde, besluiten de inhoud van de verleende verklaring te wijzigen of de verklaring in te trekken.

 • 11. Als een urgentverklaarde binnen de termijn geen gebruik heeft gemaakt van de verklaring, terwijl er naar het oordeel van het college in deze termijn passende huisvesting beschikbaar is gekomen, hetzij via reageren op aanbod, hetzij door een passend aanbod van Woonservice, wordt, op grond van dezelfde feiten of omstandigheden die hebben geleid tot de urgentieverklaring, niet opnieuw een verklaring afgegeven.

 • 12. Het college kan een verklaring intrekken, als:

  • a.

   aan de eisen voor een verklaring niet meer wordt voldaan;

  • b.

   de verklaring is verstrekt op grond van gegevens waarvan de woningzoekende wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.

 • 13. Het college kan met instanties die werkzaam zijn op sociaal, maatschappelijk of medisch terrein, afspraken maken over af te geven urgentieverklaringen voor cliënten van deze instellingen die wegens bijzondere omstandigheden een verklaring nodig hebben, maar aan de reguliere voorwaarden hiervoor niet voldoen.

 • 14. De urgentieverklaring bevat in ieder geval:

  • a.

   de personalia van de urgentverklaarde;

  • b.

   de geldigheidstermijn van 26 weken;

  • c.

   een zoekprofiel: woningtypen waarvoor de verklaring geldig is, met als uitgangspunt de kenmerken van de achter te laten woning (indien van toepassing) en rekening houdend met de achtergrond van de urgentie.

 • 15. Er wordt regionaal een actueel overzicht bijgehouden van alle geldige urgentieverklaringen.

Artikel 15 Sociale en medische urgentieverklaring

 • 1. De in artikel 14 eerste lid bedoelde urgentie kan worden verleend indien er sprake is van een medische of een psychosociale klacht in relatie met de huidige woning, waaruit een dringende noodzaak tot (her)huisvesting op korte termijn voortvloeit. Deze noodzaak is alleen aanwezig als er sprake is van een levensbedreigende of maatschappelijk onaanvaardbare situatie.

 • 2. Het college vraagt voorafgaand aan de besluitvorming omtrent de urgentieaanvraag advies aan de urgentiecommissie, zoals bedoeld in het Regeling Regionale Urgentiecommissie 2007.

Artikel 16 Overige urgentieverklaringen

Een verklaring kan worden verleend als:

 • a.

  de huidige woonruimte waarover men zelfstandig beschikt in de regio direct definitief moet worden verlaten door natuurgeweld of een niet door eigen opzet ontstane calamiteit;

 • b.

  woonruimte in het kader van een stadsvernieuwings- of herstructureringsproject op korte termijn moet worden verlaten. Daarbij geldt als voorwaarde dat er recht is op huurbescherming (op basis van het Burgerlijk Wetboek) ten opzichte van de eigenaar, niet zijnde de bewoner op het moment dat de woning moet worden verlaten;

Hoofdstuk 4 Wijziging woningvoorraad

Artikel 17 Strekking

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, ongeacht de koopprijs of huurprijs.

Artikel 18 Vergunning voor onttrekken, samenvoegen en omzetten

Het is verboden om zonder onttrekkingsvergunning woonruimte binnen de gemeentegrenzen:

 • a.

  geheel of gedeeltelijk aan de woonbestemming te onttrekken. Onder onttrekken wordt verstaan het slopen of het gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning door een huishouden. Onder gedeeltelijk onttrekken wordt verstaan een zodanige onttrekking van woonruimte, dat die woonruimte daardoor niet langer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang als waarvoor deze zonder zodanige onttrekking geschikt is;

 • b.

  met andere woonruimte samen te voegen;

 • c.

  om te zetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte.

Artikel 19 Criteria voor de vergunningverlening

 • 1. Het college verleent de vergunning als naar hun oordeel het met de onttrekking, samenvoeging of omzetting gediende belang groter is dan het belang van het behoud of de samenstelling van de woningvoorraad.

 • 2. Indien het college heeft vastgesteld dat het belang van aanvrager niet opweegt tegen het belang van het behoud of de samenstelling van de woningvoorraad, maar dat het belang door het stellen van voorwaarden en voorschriften voldoende kan worden gediend, kunnen zij de gevraagde vergunning verlenen indien de vergunningaanvrager voldoende compensatie als bedoeld in artikel 20, lid 4 of lid 5 biedt en overigens aan de door het college gestelde voorwaarden en voorschriften voldoet.

 • 3. Een aanvraag voor onttrekking, samenvoegen of omzetten wordt getoetst aan:

  • a.

   de huidige bestemming van de woonruimte;

  • b.

   de behoefte aan de te ontrekken woonruimte;

  • c.

   het volkshuisvestingsbeleid.

 • 4. Een aanvraag voor een gedeeltelijke onttrekking wordt getoetst aan de verhouding tussen de grootte van de woonruimte en de omvang van het huishouden.

  Als bij deze vergunning de voorwaarde van tijdelijkheid en zelfbewoning conform artikel 20, lid 2 wordt opgelegd, wordt geen financiële compensatie verlangd. Hiermee wordt het tijdelijke karakter van de onttrekkingsvergunning benadrukt.

 • 5. a. Het college kan een tijdelijke vergunning verlenen voor onttrekking, samenvoeging of omzetting.

  • b.

   Een tijdelijke vergunning kan worden afgegeven voor maximaal 5 jaar.

  • c.

   Na het verstrijken van de periode, waarvoor vergunning is verleend, dient de onttrekking, de samenvoeging of omzetting weer ongedaan gemaakt te worden, tenzij een nieuwe, al dan niet tijdelijke, vergunning is verleend.

 • 6. Een vergunning tot samenvoegen wordt in elk geval verleend als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   als de samen te voegen woonruimten van zodanige kwaliteit zijn dat zij redelijkerwijs niet langer als zelfstandige woningen in de woningbehoefte kunnen voorzien (overwegingen van algemeen belang);

  • b.

   als de behoefte aan de woonruimte die na samenvoeging ontstaat, in het kader van een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, groter is dan de behoefte aan de afzonderlijke woonruimten (overwegingen in het kader van herstructurering).

Artikel 20 Voorwaarden bij de vergunningverlening

 • 1. Een vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   een bouwvergunning wordt aangevraagd en verleend;

  • b.

   zonder tussenkomst van de gemeente passende woonruimte aan de zittende huurders wordt aangeboden;

  • c.

   gekoppeld aan de samenvoeging of omzetting een ingrijpende woningverbetering wordt uitgevoerd.

 • 2. Het college kan een onttrekkingsvergunning verlenen voor een gedeeltelijke onttrekking, onder de voorwaarden van tijdelijkheid en zelfbewoning.

 • 3. Bij samenvoegen van woonruimte dient een nieuw huisnummer te worden aangevraagd.

 • 4. Aan de vergunning kan de voorwaarde worden verbonden dat de aanvrager binnen één jaar na het besluit zorgdraagt voor het creëren van gelijkwaardige andere woonruimte.

 • 5. Ter compensatie van het verlies aan woonruimte kan een financiële voorwaarde aan de vergunning worden verbonden indien het verlies aan woonruimte voldoende kan worden gecompenseerd door het opleggen van een financiële compensatie.

  Hierbij gelden de volgende tarieven voor een definitieve vergunning:

  -

  zelfstandige, te onttrekken woonruimte

  € 220,-- per m2

  -

  zelfstandige, samen te voegen woonruimte

  € 200,-- per m2

  -

  zelfstandige, om te zetten woonruimte

  € 110,-- per m2

  -

  onzelfstandige, te onttrekken woonruimte

  € 110,-- per m2

  -

  ondeugdelijke, te onttrekken woonruimte

  € 85,-- per m2

  Hierbij gelden de volgende tarieven per jaar voor een tijdelijke vergunning:

  -

  zelfstandige, te onttrekken woonruimte

  € 15,-- per m2

  -

  zelfstandige, samen te voegen woonruimte

  € 13,-- per m2

  -

  onzelfstandige te onttrekken / samen te voegen woonruimte

  € 10,-- per m2

  De bijdrage wordt berekend naar het aantal vierkante meters vloeroppervlakte van de te onttrekken, samen te voegen of om te zetten woonruimte, inclusief de daarbij behorende gangen, keuken, toilet en beschoten zolder. De tarieven worden jaarlijks aangepast met het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • 6. De bedragen worden gestort in het fonds financiële bijdragen en worden voor de volkshuisvesting aangewend.

 • 7. Als de aanvrager voor compenserende woonruimte zorgt, betaalt deze een waarborgsom op basis van de tarieven uit lid 5. De waarborgsom wordt betaald binnen twee weken na verlenging van de vergunning waarin de eis van deze compensatie is opgenomen.

 • 8. De waarborgsom wordt in het fonds financiële bijdragen gestort als niet binnen één jaar na verlening vervangende woonruimte is aangeboden of met het bouwen daarvan daadwerkelijk is begonnen.

 • 9. Op of bij de vergunning wordt de volgende informatie vermeld:

  • a.

   de mededeling dat binnen 1 jaar van de vergunning gebruik moet worden gemaakt;

  • b.

   de woonruimte waarop de vergunning betrekking heeft;

  • c.

   de opgelegde compensatie;

  • d.

   bij gedeeltelijke onttrekking tevens de voorwaarde van tijdelijkheid en zelfbewoning.

Artikel 21 Ontheffing

Het college kan in het belang van de volkshuisvesting geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de voorwaarden in (delen van) dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 5 Splitsing in appartementsrechten

Artikel 22 Werkingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle gebouwen, bevattende woonruimte, ongeacht de huur- of koopprijs.

Artikel 23 Vergunningvereiste

 • 1. Het is verboden om zonder splitsingsvergunning een recht op een gebouw, zoals aangewezen in artikel 22, te splitsen in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106, eerste en derde lid van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, als één of meer appartementsrechten de bevoegdheid omvatten tot het gebruik van één of meer gedeelten van het gebouw als woonruimte.

 • 2. Lid 1 is ook van toepassing op het verlenen van deelname- of lidmaatschapsrechten of het aangaan van een verbintenis daartoe door een rechtspersoon met betrekking tot een gebouw als bedoeld in lid 1.

 • 3. Op of bij de splitsingsvergunning vermeldt het college de volgende informatie:

  • a.

   de mededeling dat binnen een jaar van de splitsingsvergunning gebruik gemaakt kan worden;

  • b.

   de gebouwde onroerende zaak waarop de splitsing betrekking heeft.

Artikel 24 Gronden voor weigering van splitsingsvergunning

 • 1. Het college kan een splitsingsvergunning weigeren als:

  • a.

   het (gedeelte van een) gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, één of meer woonruimten bevat die verhuurd worden of die laatstelijk verhuurd zijn geweest;

  • b.

   de huurprijs van één of meer van die (voormalige) woonruimten lager is dan de maximale huurgrens voor de huurtoeslag.

  • c.

   de aanvrager niet kan waarborgen dat de woonruimte(n) na de splitsing bestemd blijven, of de voormalige woonruimte(n) na de splitsing opnieuw bestemd zullen worden voor verhuur ter bewoning en het belang dat de aanvrager bij splitsing heeft niet opweegt tegen het belang van het behoud van de woningvoorraad, voor zover die voor verhuur is bestemd. Bij de afweging worden ook de ligging en de te verwachten vraag naar de desbetreffende woonruimten betrokken.

  • d.

   de splitsing zou leiden tot woningen met een oppervlakte, die op grond van het Bouwbesluit als te klein worden aangemerkt.

 • 2. Het college kan een splitsingsvergunning weigeren als:

  • a.

   voor het gebied, waarin het gebouw is gelegen, een stadsvernieuwingsplan als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing of Leefmilieuverordening als bedoeld in artikel 9 van die wet van kracht is, of een ontwerp voor een zodanig plan, zodanige verordening of een herziening daarvan in procedure is;

  • b.

   het ontwerp voor dat plan of verordening danwel de herziening daarvan, ter inzage is gelegd voordat de aanvraag voor de splitsingsvergunning is gedaan, of, als de aanvraag op basis van artikel 25 is aangehouden, voordat die aanhouding is geëindigd;

  • c.

   de voorgenomen splitsing nadelige gevolgen heeft voor de met het plan of de verordening nagestreefde doeleinden en

  • d.

   het belang dat de aanvrager bij de splitsing heeft niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van belemmeringen van de stadsvernieuwing.

 • 3. Het college kan een splitsingsvergunning weigeren als:

  • a.

   de toestand van het gebouw zich uit een oogpunt van indeling of staat van onderhoud geheel of gedeeltelijk tegen splitsing verzet;

  • b.

   de desbetreffende gebreken niet door het treffen van voorzieningen of het aanbrengen van verbeteringen kunnen worden opgeheven, of onvoldoende is verzekerd dat de gebreken zullen worden opgeheven.

 • 4. Van gebreken als bedoeld in lid 3 is in ieder geval sprake als:

  • a.

   het college op basis van de artikelen 14-25 van de Woningwet een aanschrijving heeft gedaan en deze aanschrijving nog niet is uitgevoerd;

  • b.

   het gebouw één of meer woonruimten bevat die volgens de artikelen 29-38 van de Woningwet onbewoonbaar zijn verklaard.

Artikel 25 Aanhouding van de splitsingsaanvraag

 • 1. Het college houdt de beslissing op de aanvraag aan als:

  • a.

   voor het gebied waarin het gebouw is gelegen een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht is met het oog op de voorbereiding van een stadsvernieuwingsplan of een herziening daarvan;

  • b.

   dat besluit is genomen voordat de aanvraag werd ingediend en

  • c.

   redelijkerwijs verwacht mag worden dat de in het stadsvernieuwingsplan op te nemen maatregelen nadelig kunnen worden beïnvloed door de voorgenomen splitsing.

 • 2. De aanhouding als bedoeld in lid 1 duurt tot het moment dat het voorbereidingsbesluit is vervallen.

 • 3. Het college kan de beslissing aanhouden als de aanvrager aannemelijk kan maken dat hij binnen een redelijke termijn de gebreken als bedoeld in artikel 24 zal opheffen.

 • 4. Als het college de beslissing aanhoudt, vermeldt zij in het besluit tot aanhouding welke gebreken met het oog op de voorgenomen splitsing hersteld moeten worden en binnen welke termijn zij dit redelijk achten. Als de in het besluit vermelde gebreken binnen de aangegeven termijn zijn hersteld, wordt vergunning verleend.

Artikel 26 Intrekking

In aanvulling op artikel 23 kan het college een splitsingsvergunning intrekken als niet binnen 1 jaar nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, is overgegaan tot inschrijving in de openbare registers van de acte van splitsing in appartementsrechten of tot het verlenen van deelnemings- of lidmaatschapsrechten.

Hoofdstuk 6 Verdere bepalingen

Artikel 27 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen uit de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het in gebruik nemen of geven van woonruimte of het wijzigen van de woonruimtevoorraad leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 28 Strafbepaling

Hij die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3, 18 en 23 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie. De genoemde strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 29 Handhaving

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

 • 2. Met de opsporing van de bij artikel 30 van deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering en de in artikel 75 van de wet aangewezen ambtenaren belast de in het eerste lid genoemde ambtenaren, voor zover zij door de Minister van Justitie daartoe zijn aangewezen.

 • 3. De in het eerste lid genoemde ambtenaren hebben de bevoegdheden als genoemd in de artikelen 76, 77 en 78 van de wet.

Artikel 30 Restbepaling

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Zij zal zich daarbij uitsluitend laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte.

Artikel 31 Overleg bij wijziging

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze verordening pleegt het college overleg met de regiogemeenten en de in de gemeente werkzame corporaties en met andere daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende organisaties die binnen de gemeente op het gebied van de woonruimteverdeling werkzaam zijn.

Artikel 32 Toepassing regelgeving na sluiten overeenkomsten

Als toepassing wordt gegeven aan artikel 2, zijn de criteria voor werving en selectie van kandidaten voor vrijkomende woningen ook van toepassing op zelfstandige woonruimte, die in het bezit is van een corporatie welke de overeenkomst niet heeft ondertekend, of welke deze eenzijdig opzegt.

Artikel 33 Experimenten

Het college kan, na kennisgeving aan de betreffende raadscommissie afwijken van deze verordening ten behoeve van experimenten in het belang van de volkshuisvesting, mits niet in strijd met de wet.

Artikel 34 Passendheidstoets bij aanvraag huurtoeslag

 • 1 Bij de huurtoeslag-aanvragen boven de aftoppingsgrens maar onder de huurtoeslag-grens wordt aan de gemeente een passendheidsverklaring gevraagd of de huurprijs passend is. De gemeente geeft voor een huurprijs boven de aftoppingsgrens geen passendheidsverklaring.

 • 2 Het college kan afwijken van het eerste lid, voor zover toepassing gelet op het belang van het in gebruik nemen of geven van woonruimte of het wijziging van de woonruimtevoorraad dat naar mening van het college leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 35 Overgangsregeling

 • 1 Aanvragen en verzoeken die getoetst worden aan bepalingen in de Huisvestingsverordening die zijn ingediend voor het van kracht worden van deze verordening worden getoetst aan de regels gesteld in de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999, wanneer de toepassing voor de aanvrager gunstiger is.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid worden de aanvragen voor de passendheidstoets bij huurtoeslag, als omschreven in artikel 34, getoetst aan de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 wanneer de aanvrager is verhuisd in het laatste half jaar voor het van kracht worden van deze verordening.

Artikel 36 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 van de gemeente Heemstede

Artikel 37 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007

 • 2. Met de inwerkingtreding komt de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2006, nr. 79

BIJLAGE I behorende bij de Huisvestingsverordening

Artikel 1 Verhouding huur-inkomen

 • 1.

  Het bedrag in artikel 11, lid 1 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 wordt gesteld op € 400,- per maand.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 lid 2 van de Huisvestingsverordening wordt voor woonruimte van eigenaren, waarmee geen Convenant is afgesloten waarin andere grenzen zijn afgesproken, de huurgrens waar beneden de verhouding inkomen/huur wordt getoetst bij de Huisvestingsvergunning, gesteld op het bedrag dat is genoemd als maximale huurgrens voor de huurtoeslag. Vergunning wordt slechts verleend aan een huishouden indien de verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel passend is. Let wel artikel 34 van de Huisvestingsverordening bevat de criteria voor de passendheidstoets bij de aanvraag huurtoeslag.

Leeftijd

Bruto inkomen/maand

Acceptabele huurprijs/maand

Tot 23 jaar

Max. € 1600,--

Max. € 357,37 (2009)

Boven 23 jaar

Onder € 2526,-

Max. € 647,53 (2009)

Boven € 2526,-

vanaf € 400,-

Gewijzigd bij besluiten van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008 en 30 juni 2009.

BIJLAGE II: Begripsomschrijvingen

a.

aftoppingsgrens

rekenhuur als bedoeld in Artikel 20 van de Wet op de huurtoeslag waarboven het college, als omschreven in Artikel 38 van de Wet op de huurtoeslag, moet toezien dat het aantal gevallen, waarin huurtoeslag wordt toegekend, beperkt blijft;

b.

besluit

het Huisvestingsbesluit;

c.

college

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

d.

convenant

het convenant woonruimteverdeling. Hierin zijn opgenomen afspraken met de corporaties en andere wooneigenaren over de verdeling van woningen door advertenties;

e.

corporatie

toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid of artikel 2, eerste lid van de Woningwet (Stb. 1991, 439);

f.

economische binding

binding van een persoon aan de regio Zuid-Kennemerland, welke is gelegen in het redelijke belang dat die persoon, met het oog op de voorziening in het bestaan, heeft om zich in deze regio te vestigen.

Er is in elk geval sprake van economische binding als men voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid tijdens een aantal uren dat gelijk is aan ten minste de helft van het aantal uren dat een volledige werkweek uitmaakt binnen diens beroepsgroep, binnen of vanuit dat gebied.

Bij “duurzaam verrichten van arbeid” is inbegrepen:

a. een standaardarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een minimum van 1 jaar, waarbij de mogelijkheid van verlenging is opgenomen) of

b. een standaardarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op projectbasis voor een periode die langer is dan 1 jaar.

Aan groepen woningzoekenden die behoren tot één van de categorieën genoemd in artikel 13c van de wet wordt de eis van economische binding niet gesteld;

g.

eigenaar

het daarover in artikel 1, lid 2 van de wet bepaalde;

h.

huishouden

- een alleenstaande danwel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding (willen gaan) voeren. Het voeren of willen gaan voeren van een gemeenschap-pelijke huishouding wordt tot uitdrukking gebracht door het vormen van een economische eenheid en in het gezamenlijk ondertekenen van het huurcontract;

- meeverhuizende kinderen (of daarmee gelijkgestelde) maken deel uit van het huishouden van de ouders (of daarmee gelijkgestelde). Een kind (of daarmee gelijkgestelde) kan slechts tot één huishouden behoren;

I

huurprijs

de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning, uitgedrukt in een bedrag per maand.

Voor een standplaats voor een woonwagen of een ligplaats voor een woonschip: het bedrag dat is verschuldigd voor het innemen van die standplaats, of ligplaats, uitgedrukt in een bedrag per maand;

j.

huurprijsgrens

de huurprijs waarboven in de regio Zuid-Kennemerland geen huisvestings-vergunning verplicht. Dit is gelijk aan de maximale huurgrens voor de huurtoeslag

k.

inkomen

Het rekeninkomen zoals omschreven in artikel 1 onder i van de Wet op de huurtoeslag;

l.

ingezetene

degene die gedurende tenminste twee jaren aaneengesloten in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente in de regio of in de gemeente Haarlemmermeer is opgenomen en feitelijk in de regio of de gemeente Haarlemmermeer hoofdverblijf heeft en gedurende deze periode niet in strijd met de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 zonder huisvestingsvergunning een woonruimte in gebruik heeft;

m.

inwoning

het bewonen van woonruimte die onderdeel uitmaakt van woonruimte die door een ander huishouden in gebruik is genomen;

n.

klachtencommissie

de commissie als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de wet;

o.

koopprijs

de prijs die voor de enkele koop van een woonruimte is of zal worden betaald;

p.

koopprijsgrens

de koopprijs waarboven geen huisvestingsvergunning verplicht is. Deze bedraagt € 136.134,--;

q.

ligplaats

de door de raad of het college aangewezen plaats, waar een woonschip mag liggen;

r.

maatschappelijke

binding

binding van een persoon aan de regio Zuid-Kennemerland. Deze wordt alleen aangenomen als men in de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van deze regio;

s.

maatschappelijk

onaanvaardbaar

de situatie waarin een ingezetene zich bevindt waarbij,

- het jongste kind minderjarig is en

- er zeer ernstige medische of psychische problemen zijn bij een van de gezinsleden, die door de huidige woonsituatie worden versterkt dan wel de huidige situatie onhoudbaar maken en

- verhuizen de enige oplossing is;

t.

onzelfstandige woonruimte

woonruimte, niet zijnde woonruimte bestemd voor inwoning, zonder eigen toegang, die niet door een huishouden kan worden bewoond, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

u.

onttrekkingsvergunning

de vergunning tot onttrekking van woonruimte als beschreven in hoofdstuk 5 van deze verordening en als bedoeld in artikel 30 van de wet;

v.

raad

de gemeenteraad van Heemstede

w.

regio

de regio Zuid-Kennemerland waaronder de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort vallen;

X

relatief schaarse

woonruimte

woonruimte die op het moment van de beoordeling zodanig schaars is dat de verhouding tussen vraag en aanbod op meer gespannen voet staat dan bij andere woningtypen of soortgelijke woningen in andere delen van de regio;

y.

splitsingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 33 van de wet;

z.

standplaats

een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h van de Woningwet (Stb. 1991, 439);

aa.

vergunning

de huisvestingsvergunning, bedoeld in artikel 7 van de wet;

bb.

wet

de Huisvestingswet;

cc.

woningruil

het door twee of meer huishoudens wederkerig in gebruik nemen van elkaars zelfstandige woonruimte voor permanente bewoning;

dd.

woonruimte

besloten ruimte die, al dan niet samen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden, tenzij die woonruimte bestemd is voor inwoning.

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden onder woonruimte ook begrepen:

a. een woonwagen;

b. een standplaats voor een woonwagen;

c. een ligplaats voor een woonschip;

ee.

woonschip

woonschip als bedoeld in artikel 1 van de wet;

ff.

woonwagen

een wagen als bedoeld in artikel 1 van de wet;

gg.

woonwagenlocaties

de locaties met standplaatsen voor woonwagens zoals deze door de gemeenteraad zijn aangewezen;

hh.

zelfstandige woonruimte

woonruimte, niet zijnde woonruimte bestemd voor inwoning, welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte.

BIJLAGE III behorende bij de Huisvestingsverordening

Convenant inzake regionale woonruimteverdeling tussen de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede Spaarnwoude, Haarlem, Heemstede en Zandvoort en de corporaties voor de periode 1-1-2007 tot 1-1-2012

De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede Spaarnwoude, Heemstede, Haarlem en Zandvoort ten dezen krachtens volmacht vertegenwoordigd door de gemachtigde wethouders volkshuisvesting, hierna te noemen “de gemeenten” en de corporaties Brederode, Elan Wonen, EMM, Pré Wonen en Woonmaatschappij, ten dezen vertegenwoordigd door de directeuren/bestuurders, hierna te noemen de corporaties

Gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet, het Huisvestingsbesluit en de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007.

Overwegende

 • -

  dat corporaties en gemeenten op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en van de Huisvestingswet onderscheiden verantwoordelijkheden hebben op het terrein van de volkshuisvesting,

 • -

  dat, uitgaande van deze onderscheiden verantwoordelijkheden, vertrouwen hebbende in een gezamenlijke doelstelling, namelijk een helder, transparant, betaalbaar en rechtvaardig regionaal woonruimteverdelingsysteem,

 • -

  dat op basis van gelijkwaardigheid binnen de beleidscommissie zal worden samengewerkt op het terrein van de regionale woonruimteverdeling,

 • -

  dat tussen de gemeenten en de corporaties al meerdere afspraken bestaan over de verdeling van woningen van de corporaties en een ieder zijn verantwoordelijkheden;

 • -

  dat de uitvoering van de woonruimteverdeling voor de bereikbare huurwoningen tot het directe taakgebied van de corporaties behoort,

 • -

  dat dit convenant alleen betrekking heeft op huurwoningen van corporaties met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.

 • -

  Dat alle partijen zich zullen houden aan de prestatieafspraken deel uitmakend van dit convenant, opgenomen in bijlage 1, Prestatieafspraken bij het Convenant Woonruimteverdeling

Verklaren de volgende regeling betreffende de verdeling van woonruimte overeen te komen:

I. Definities

Artikel 1

 • 1.

  De begripsbespalingen als bedoeld in artikel 1 van de Huisvestingsverordening zijn van toepassing op dit convenant.

 • 2.

  In dit convenant wordt verstaan onder:

  • a.

   Beleidscommissie: Commissie belast met taken op het gebied van woonruimteverdeling als omschreven in artikel 3 van dit Convenant.

  • b.

   Huisvestingsverordening: de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007.

  • c.

   Huurtoeslaggrens: grens voor de huurtoeslag als bedoeld in artikel 13 Wet op de Huurtoeslag

  • d.

   Passendheidstabel: Tabel met passend aantal kamers voor aantal bewoners, vastgelegd in artikel 11 lid 2 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007

  • e.

   Passendheidstoets: Verzoek aan de gemeente om aan te geven of de aanvrager huurtoeslag passend is gaan wonen met zijn inkomen in verhouding tot de huurprijs als bedoeld in artikel 20 Wet op de huurtoeslag.

  • f.

   Systeemwoningen: Alle woningen die worden toegewezen volgens de richtlijnen vastgelegd in dit convenant met uitzondering van toewijzing aan urgenten, statushouders, contingenten en toewijzingen via de vrije ruimte

  • g.

   Vrije ruimte: Woningen die ten behoeve van maatwerk kunnen worden toegewezen door de corporatie met daarvoor verminderde regels als omschreven in artikel 7 lid 8 van dit convenant.

II Taakverdeling op hoofdlijnen

Artikel 2

 • 1.

  De corporaties dragen zorg voor een gezamenlijk, centraal register van woningzoekenden. De corporaties dragen tevens zorg voor de invoering en instandhouding van ten minste één fysiek informatie en inschrijfpunt in de regio Zuid-Kennemerland. Voor alle woningzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland, moet het mogelijk zijn om zich in te laten schrijven in dit register.

 • 2.

  De corporaties dragen zorg voor de instelling en instandhouding van de frontoffice(s) en een regionale backoffice.

 • 3.

  De corporaties verdelen alle bij de corporaties voor de verhuur beschikbaar komende woningen onder de huurtoeslaggrens en verrichten daartoe alle uitvoerende handelingen, met inachtneming van de in dit convenant gemaakte afspraken.

 • 4.

  De corporaties geven woningzoekenden met een urgentieverklaring als omschreven in de artikelen 14, 15 en 16 van de Huisvestingsverordening bij reactie op een passende huurwoning voorrang op woningzoekenden zonder urgentie.

 • 5.

  De gemeenten beperken hun praktische bemoeienis met de woonruimteverdeling tot de toetsing van de door de corporaties op basis van dit convenant geleverde prestaties aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid en de verantwoordelijkheid die de gemeenten dragen bij urgenten, contingenten en statushouders.

III. Nadere uitwerking van de taken

Artikel 3. Uitvoerende taakverdeling

 • 1.

  De corporaties dragen zorg voor de instelling en instandhouding van tenminste één frontoffice voor de regio Zuid-Kennemerland ten behoeve van een goede en bereikbare dienstverlening voor de woningzoekenden.

 • 2.

  Per 1 januari 2007 wordt de “beleidscommissie woonruimteverdeling” opgericht. De voorzitter van de Beleidscommissie wordt aangewezen door de voorzitter van het Regionaal Overleg Sociale Verhuurders van de regio Zuid-Kennemerland. De beleidscommissie woonruimteverdeling bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland en de bij dit convenant betrokken corporaties. De beleidscommissie heeft als taak het bewaken van het behoud en het verbeteren van een helder, transparant, betaalbaar en rechtvaardig regionaal woonruimteverdelingsysteem. De beleidscommissie levert hiervoor gevraagd en ongevraagd advies, ontwikkelt voorstellen voor beleid en doet voorstellen voor aanpassingen van het woonruimteverdelingsysteem, de vrije ruimte van de corporaties bij de toewijzing, regelgeving in de (huisvestings-) verordeningen en afspraken in het convenant Woonruimteverdeling. Wanneer wordt geconstateerd dat één van de convenantpartijen handelt anders dan in de geest van dit convenant, dan licht de beleidscommissie woonruimteverdeling de overige convenantpartijen in. De corporaties leveren de beleidscommissie de benodigde gegevens voor het functioneren van de beleidscommissie

 • 3.

  Voorstellen voor experimenten op het gebied van woonruimteverdeling worden voorafgaand aan de experimenten ter goedkeuring voorgelegd aan de Beleidscommissie. Gedurende een experiment wordt aan de Beleidscommissie gerapporteerd over de gang van zaken. Na afronding van het experiment wordt de evaluatie met de bevindingen door de uitvoerders van het betreffende experiment voorgelegd aan de Beleidscommissie. De Beleidscommissie kan tussentijds bepalen dat het experiment moet worden stopgezet.

Artikel 4. Decentrale inschrijving, centrale registratie

 • 1.

  De corporaties dragen zorg voor de inschrijving van woningzoekenden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van dit convenant.

 • 2.

  De corporaties leggen daartoe een centraal register aan en houden dit in stand en actueel.

 • 3.

  Woningzoekenden kunnen zich bij de frontoffice(s) aanmelden als woningzoekende.

 • 4.

  De corporaties dragen er zorg voor dat woningzoekenden zich ook via internet kunnen laten registreren.

 • 5.

  De maximaal toegestane bijdrage voor inschrijving en verlenging is € 30,- per aanvraag (jaarlijks te indexeren) De eerste inschrijving is geldig voor de duur van 5 jaar, na deze periode is het mogelijk de inschrijving te verlengen. Aanpassing van de duur en hoogte van de bijdrage van de eerste inschrijving of de verlenging van de inschrijving wordt bepaald door de beleidscommissie. Er geldt voor de gehele regio een gelijk bedrag.

 • 6.

  Zes weken voor het verstrijken van de termijn van inschrijving wordt de woningzoekende gewezen op het verstrijken van de termijn. Indien men de inschrijving wil verlengen dient men binnen zes weken de kosten voor de verlenging te voldoen. De inschrijving vervalt indien de betaling niet binnen 6 weken is ontvangen.

Artikel 5. Werkingsgebied

Onder het werkingsgebied van dit convenant vallen alle huurwoningen van de corporaties onder de huurtoeslaggrens (€ 615,00 per 1 juli 2006).

Artikel 6. Toelating

a.In beginsel komt een ieder voor inschrijving en toewijzing van een woning in aanmerking, met dien verstande dat zij moeten voldoen aan artikel 8 en 9 van de Huisvestingsverordening.

Artikel 7. Aanbieding en toewijzing van woningen

 • 1.

  Voor toewijzing moet de kandidaat in het bezit zijn van een Huisvestingsvergunning als bedoeld in Artikel 3 van de Huisvestingsverordening en nader omschreven in hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening.

 • 2.

  De corporaties dragen zorg voor informatievoorziening richting de woningzoekenden over de wijze waarop de verdeling van huurwoningen in de regio plaatsvindt.

 • 3.

  De corporaties bieden voor de verhuur ter beschikking komende woningen gezamenlijk aan en de advertenties dienen voor alle woningzoekenden toegankelijk te zijn, de gezamenlijk aangeboden woningen worden de systeemwoningen.

 • 4.

  Wanneer een kandidaat huurder in aanmerking komt voor het bezichtigen van een woning als gevolg van het reageren op de aangeboden woning dient deze op de afspraak voor de bezichtiging aanwezig te zijn. Wanneer de kandidaat huurder niet in staat is om aan de afspraak te voldoen dient de kandidaat huurder tijdig af te berichten. Bij niet tijdig afberichten of nakomen van de afspraak wordt de eerste maal een waarschuwing gegeven. Bij een tweede maal niet tijdig afberichten zal de kandidaat huurder tot twee maanden na de afspraak niet mogen reageren op een aangeboden huurwoning via het woonruimteverdelingsysteem.

 • 5.

  De corporaties leggen van alle verhuringen van systeemwoningen verantwoording af aan de woningzoekenden via (tenminste) de internetsite.

 • 6.

  De omvang van het huishouden moet in redelijke verhouding staan tot de grootte van de woning.

 • 7.

  Bij de bepaling voor welke huishoudens een woning passend is qua grootte, houden de corporaties rekening met de passendheidstabel, opgenomen in artikel 11 van de Huisvestingsverordening. Zij kunnen hiervan -gemotiveerd- afwijken. Bij de bepaling voor welke huishoudens een woning passend is qua inkomen, houden de corporaties rekening met artikel 4 van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Hierin is bepaald dat tenminste 90% van haar woningen met een huurprijs gelijk of lager dan de huurtoeslaggrens, wordt toegewezen aan woningzoekenden met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan € 33.614,--. De overige 10% wordt toegewezen aan urgenten met een huishoudinkomen boven de  €  33.614,--. Het restant wordt toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot en met € 40.000,--.

 • 8.

  Voorts kunnen corporaties, na aftrek van het aantal woningen dat jaarlijks wordt toegewezen aan urgenten, ten hoogste 30% per corporatie van hun jaarlijks aangeboden bezit gebruiken als zijnde geen systeemwoningen en buiten het systeem om toewijzen. Deze vrijheid wordt gegeven om volkshuisvestelijke doelstelling te bereiken zoals doorstroming, uitvoeren van wijzigingen in het overheidsbeleid, bevorderen van leefbaarheid in de buurt of het bevorderen van passend wonen en het klantgericht kunnen opereren. De kandidaat die de woning krijgt toegewezen moet wel in het bezit zijn van een huisvestingsvergunning als bedoeld in Artikel 3 van de Huisvestingsverordening en nader omschreven in hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening.

 • 9.

  Regionaal worden afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de corporaties over het aantal te reserveren woningen. De corporaties bieden naar rato van hun woningbezit huisvesting aan statushouders, voor de volle omvang van de aan de gemeente opgelegde taakstelling via rechtstreekse toewijzing, zonder voorafgaande publicatie. De woningzoekenden die gebruik maken van een contingent toegewezen aan een instelling voor de bijzondere doelgroepen reageren als urgent.

 • 10.

  Ten behoeve van bijzondere woonvormen met een specifiek volkshuisvestelijke doelstelling, kan worden afgeweken van de in dit convenant opgenomen bepalingen, met uitzondering van lid 1 van dit artikel. Tot deze categorieën behoren in ieder geval woongroepen en woonvormen voor groepen of individuen met een bijzondere zorgvraag en de contingenten.

 • 11.

  Bij het aanbieden van huurwoningen boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag - waarvoor een passendheidstoets huurtoeslag gevraagd wordt aan de gemeente - dienen de corporaties duidelijk aan te geven dat huurders met lage inkomens niet in aanmerking zullen komen voor de huurtoeslag vanwege het afwijzen van de passendheidstoets door de gemeente.

Artikel 8 De labeling van woningen

 • 1.

  De corporaties hebben de mogelijkheid om woningen te labelen.

 • 2.

  Woningen worden gelabeld naar huishoudengrootte, voor 1-2 persoonshuishoudens of voor huishoudens met kinderen.

 • 3.

  Woningen worden aangeboden in de categorie alle leeftijden. Woningen met een seniorenlabel worden aangeboden in de categorie 65 jaar en ouder.

Artikel 9 Rangordebepaling

 • 1.

  Woningzoekenden die in het bezit zijn van een urgentieverklaring hebben voorrang.

 • 2.

  De overige woningzoekenden worden gerangschikt naar zoekduur.

 • 3.

  Als er meerdere kandidaten voor een woning zijn, die voldoen aan de voorwaarden van de Huisvestingsverordening en deze overeenkomst, heeft de kandidaat met de langste zoekduur binnen de eventueel in de advertentie genoemde doelgroep voorrang.

 • 4.

  De zoekduur wordt vastgesteld aan de hand van het moment van de eerste betaling bij de Woningwinkel Zuid-Kennemerland / Woonservice. Zoekduur wordt weergegeven in het aantal dagen.

 • 5.

  Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde langste zoekduur, dan beslist het lot.

 • 6.

  De zoekduur vervalt als bij verlenging aangegeven wordt dat men niet wil verlengen, hetzij er niet binnen 6 weken na het verstrijken van een (her)inschrijfperiode het verschuldigde bedrag wordt betaald.

 • 7.

  De opgebouwde zoekduur vervalt bij verhuizing naar zelfstandige woonruimte. Wanneer de woonruimte bij verhuizing naar een niet eengezinswoning van een corporatie is verkregen met een urgentieverklaring kan binnen 2 maanden na de verhuizing het verzoek worden ingediend de opgebouwde zoekduur niet te laten vervallen.

 • 8.

  Bij nieuwbouw en renovatie met een huur onder de huurprijsgrens en voor koopwoningen met een koopprijs onder de koopprijsgrens is de volgorde van toewijzing als volgt:

  • 1

   zij die een huurwoning achterlaten in de regio van een corporatie(complex), welke gerenoveerd dan wel geherstructureerd wordt die naar dezelfde of een soortgelijke woning in hetzelfde complex terugkeren;

  • 2

   Stadsvernieuwingsurgenten met het juiste zoekprofiel;

  • 3

   zij die een eengezinswoning van een woningcorporatie in de regio leeg achterlaten;

  • 4

   zij die zelfstandige woonruimte van een corporatie in de regio achterlaten;

  • 5

   zij die andere woonruimte in de regio achterlaten;

  • 6

   andere ingezetenen. Zij die twee jaar in de regio woonachtig zijn;

  • 7

   niet-ingezetenen die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de regio of daaraan gelijkgesteld zijn.

  • 8

   overigen

Binnen iedere genoemde groep wordt de woning toegewezen aan de kandidaat met de langste zoekduur. Indien kandidaten de zelfde zoekduur hebben wordt de volgorde bepaald door het lot.

In afwijking kan bij woonruimte die bestemd is voor senioren worden bepaald, dat deze bij voorrang gaat naar de woningzoekende senior, die in deze gemeente woonachtig is en een relatief schaarse woonruimte achterlaat. Bij gelijke rangorde binnen een categorie gaat de woning naar de senior met de langste zoekduur en vervolgens naar de senior met de hoogste leeftijd.

Bij artikel 9.8.1 tot en met artikel 9.8.6 gaat het om woningzoekenden die minimaal twee jaar in de regio woonachtig zijn.

Artikel 10 Woongroepen

 • 1.

  De corporatie kan een wooncomplex of een deel van een wooncomplex labellen als woongemeenschap. De woongemeenschap moet een samenhang omvatten in een levensvisie dat in een woonvorm, als aangeboden in de systeemwoningen, niet mogelijk is.

 • 2.

  Als de vrijkomende woonruimte deel uitmaakt van een woongemeenschap waarvan de bewoners elk over eigen woonruimte beschikken, dan wordt vanuit volkshuisvestelijke overwegingen de woonruimte toegewezen aan een huishouden dat op een door de woongemeenschap vastgestelde ledenlijst staat vermeld.

 • 3.

  Woongroepen worden gezien als maatwerk voor een bepaalde doelgroep en zullen vallen binnen de vrije ruimte voor corporaties. In geval van algemeen volkshuisvestelijk belang is het mogelijk om het oprichten van een nieuwe woongroep binnen het woonruimteverdelingsysteem voor te leggen aan de beleidscommissie.

Artikel 11 Weigering van een kandidaat-huurder

 • 1.

  De corporaties verbinden zich tot het aangaan van een huurovereenkomst met de kandidaat-huurder, die op basis van de vastgestelde rangordecriteria als eerste in aanmerking komt voor de betreffende woning.

 • 2.

  De corporatie kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, alleen dan besluiten tot het niet aangaan van een huurovereenkomst met een kandidaat-huurder, zoals bedoeld in het eerste lid als:

  • a.

   De huurovereenkomst met betrekking tot diens vorige woonruimte is ontbonden wegens het veroorzaken van overlast;

 • b. De huurovereenkomst voor diens vorige woonruimte is ontbonden wegens huurschuld, die nog niet is voldaan of waarvoor nog geen goedlopende en afdoende betalingsregeling is overeengekomen;

 • c.

  Betrokkene zijn vorige woonruimte op dusdanig slechte wijze heeft bewoond, dat de woonruimte alleen tegen onaanvaardbaar hoge kosten weer verhuurbaar gemaakt kon worden, en de schade nog niet is voldaan of hiervoor nog geen goedlopende en afdoende betalingsregeling is overeengekomen;

 • d.

  Aannemelijk is op basis van vastgelegde, met betrokkene opgedane ervaringen, dat het aangaan van een huurovereenkomst met hem het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de corporatie jegens haar andere huurders in gevaar brengt;

 • e.

  Het aangaan van een huurovereenkomst met betrokkene zich niet verdraagt met een rechterlijke uitspraak.

  • 3.

   Als de corporatie niet overgaat tot het sluiten van een huurovereenkomst met een kandidaat- huurder voor de woonruimte waarvoor deze gezien het rangordecriterium als eerste aan de beurt was, doet de corporatie daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd mededeling aan deze kandidaat en aan de beleidscommissie.

Over de huisvesting van woningzoekenden als bedoeld in het tweede lid, worden nadere afspraken gemaakt.

Artikel 12 Regionale urgentiecommissie

1. De urgentiecommissie vindt plaats als bepaald in het Regeling Regionale Urgentiecommissie 2007

Artikel 13 Huisvestingsvergunning

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders mandateert door ondertekening van dit convenant de bevoegdheid tot afgifte van huisvestingsvergunningen aan de corporaties.

 • 2.

  De aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij de verhuurder.

 • 3.

  De kosten voor een vergunning worden door de corporaties rechtstreeks bij de woningzoekende in rekening gebracht.

 • 4.

  Corporaties ontvangen een genormeerde vergoeding voor de afgifte van vergunningen.

 • 5.

  De legeskosten worden na aftrek van de genormeerde vergoeding, per kwartaal overgeboekt naar de gemeenten.

 • 6.

  Corporaties geven per kwartaal aan de gemeente een overzicht van afgegeven huisvestingsvergunningen

Artikel 14. Rapportage en overleg

 • 1.

  De corporaties rapporteren tenminste 1 maal per jaar aan de betreffende gemeenten en de beleidscommissie over de uitvoering van het woonruimteverdelingbeleid. Indien bij een van de regiogemeenten behoefte is aan informatie over de uitvoering van een van de in dit convenant vermelde artikelen zal de betreffende corporatie hieraan medewerking verlenen. De rapportage wordt een maal per jaar ter kennis gebracht aan de colleges van de gemeenten. De jaarrapportage wordt ieder jaar voor 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar aangeboden aan de gemeenten. De te leveren gegevens zijn opgenomen in bijlage 1 van dit convenant, “Prestatieafspraken bij Convenant Woonruimteverdeling 2007”.

 • 2.

  De corporaties zullen op verzoek het college de jaarrapportage toelichten in de vergadering van het college of de ter zake verantwoordelijke raadscommissie.

Artikel 15. Uitbreiding aantal deelnemers

De nu aan dit convenant deelnemende partijen stemmen er bij voorbaat mee in dat andere binnen de regio Zuid –Kennemerland werkzame verhuurders zich aansluiten bij dit convenant, met dien verstande dat deze corporaties zich bereid verklaren naar evenredigheid een bijdrage te leveren in de kosten van de woonruimteverdeling.

Artikel 16. Kosten

De corporaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en instandhouden van het regionaal woonruimteverdeelsysteem. Vanwege de meerkosten voor het systeem om volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten te bereiken en de taken die uitgevoerd worden voor de urgentieverlening is subsidie nodig. De gemeenten zullen ieder vanaf 2007 tot en met 2011 jaarlijkse subsidie toekennen. De subsidies zullen gezamenlijk een bijdrage vormen van € 337.100,- (de subsidies worden jaarlijks geïndexeerd).

Artikel 17. Lokaal maatwerk

 • 1.

  Een gemeente kan met de plaatselijke corporaties / verhuurders nadere afspraken maken voor lokaal maatwerk. Dit maatwerk valt binnen de vrije ruimte van de corporaties.

 • 2.

  De afspraken onder lid 1. genoemd mogen niet in strijd zijn met (de intenties van) dit convenant.

 • 3.

  Alle partijen worden in kennis gesteld van de nadere afspraken.

Artikel 18. Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling

De corporaties houden de geschillencommissie in stand waar bindende adviezen worden gegeven over klachten van iedereen die door een besluit, dat is genomen op grond van dit convenant, rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. De geschillencommissie doet geen uitspraak inzake besluiten op grond van de Huisvestingsverordening, waartegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar kan worden gemaakt bij het college.

Artikel 19. Citeertitel, duur en opzegging van het convenant

 • 1.

  Dit convenant wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2012 en kan worden aangehaald als “Convenant Woonruimteverdeling 2007”.

 • 2.

  Dit convenant eindigt door opzegging door één der partijen die dit convenant hebben ondertekend. Schriftelijke opzegging dient tot 1 januari 2012 ten minste 12 maanden voor de gewenste datum van beëindiging te geschieden door mededeling aan de andere partij bij gedagtekend en aangetekend schrijven.

 • 3.

  Opzegging van dit convenant vindt niet plaats dan na overleg met de overige convenantpartijen. Bij het aangetekend schrijven als bedoeld in lid 2 is een verslag van dit overleg gevoegd, waarin de visies van alle betrokken partijen zijn weergegeven.

 • 4.

  Het convenant wordt geacht automatisch ieder jaar te worden verlengd voor een jaar indien geen der deelnemende partijen daartoe schriftelijk aan alle andere op dat moment deelnemende partijen uiterlijk een half jaar van tevoren heeft gemeld aanpassing of opzegging van het convenant te wensen.

 • 5.

  In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde wordt dit convenant met onmiddellijke ingang beëindigd, indien voortzetting in strijd is met de wet.

Artikel 20. Overgangsregeling

Bij de inwerkingtreding van dit convenant vervalt het Convenant Woonruimteverdeling 1999. Als overgangsregeling voor de opgebouwde zoekduur van woningzoekenden geldt dat de opgebouwde zoekduur van voor 1 januari 2007 pas vervalt indien de inschrijfduur vijf jaar of langer is en de woningzoekende aangeeft niet te willen verlengen, hetzij de inschrijfduur 5 jaar of langer is en de bijdrage voor het verlengen van inschrijving niet binnen 6 weken nadat de woningzoekende gewezen is op zijn betalingsplicht is voldaan.

De reacties op woningen die dateren van voor het van kracht worden van dit convenant zullen worden getoetst en toegewezen als omschreven in het Convenant Woonruimteverdeling 1999.

Aldus overeengekomen

Brederode

de directeur,

Gemeente Bennebroek,

de wethouder Volkshuisvesting,

Elan Wonen

de directeur,

Gemeente Bloemendaal,

de wethouder Volkshuisvesting,

EMM

de directeur,

Gemeente Haarlem,

de wethouder Volkshuisvesting,

Pré Wonen,

de directeur,

Gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude,

de wethouder Volkshuisvesting,

Woonmaatschappij,

de directeur,

Gemeente Heemstede,

de wethouder Volkshuisvesting,

Gemeente Zandvoort,

de wethouder Volkshuisvesting,

Bijlage 1 Prestatieafspraken bij het Convenant Woonruimteverdeling 2007

De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede Spaarnwoude, Heemstede, Haarlem en Zandvoort ten dezen vertegenwoordigd door de wethouders volkshuisvesting, hierna te noemen “de gemeenten”

en de corporaties Brederode, Elan Wonen, EMM, Pré Wonen en Woonmaatschappij, ten dezen vertegenwoordigd door de directeuren/bestuurders, hierna te noemen “de corporaties”

spreken in aanvulling en onderdeel uitmakend van het Convenant Woonruimteverdeling 2007 met elkaar af de volgende prestaties te zullen leveren:

I. Vrije ruimte

Alle voor verhuur vrijkomende corporatiewoningen worden na aftrek van het aantal urgenten toegewezen via het systeem zonder urgentieverklaring of via de vrije ruimte. De verhouding bij het verdelen van de woningen die niet aan urgenten worden toegewezen gebeurt in de verhoudingen van tenminste 70 procent via het systeem zonder urgentieverklaring en ten hoogste 30 procent via de vrije ruimte van de corporaties.

De vrije ruimte van de corporaties om een deel van de woningen buiten het systeem om toe te wijzen is bedoeld om volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen bereiken en om de corporaties de mogelijkheid te geven om marktgerichte bedrijfsvoering te kunnen ontplooien, zoals:

 • ·

  Meer dynamiek op de woningmarkt. Vrije ruimte wordt primair ingezet om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In bepaalde delen van de huurvoorraad is weinig dynamiek en worden verhuisketens geblokkeerd. Met vrije bemiddeling kunnen hier de verhuisbewegingen worden gestimuleerd. De acties zijn vooral gericht op de huishoudens die wel de wens hebben om te verhuizen, maar binnen het woonruimteverdelingsysteem geen kans hebben door te stromen naar een passende woning.

 • ·

  Betere match vraag en aanbod. In de huidige gespannen woningmarkt worden woningzoekenden vaak gedwongen genoegen te nemen met wat ze kunnen krijgen in plaats van de woonruimte te krijgen passend bij de woonwens, met als gevolg dat er een grote latente vraag blijft bestaan. Met vrije bemiddeling kan de optimale match worden gemaakt tussen de vraag van de woningzoekende en het bijpassende aanbod.

 • ·

  Betere klantbegeleiding. Door de veranderende rol van corporaties naar het maatschappelijk ondernemerschap neemt voor de corporaties de behoefte en noodzaak voor een betere klantbegeleiding toe. Parallel neemt ook vanuit consumentenperspectief de behoefte aan keuzevrijheid en maatwerk sterk toe. Met vrije ruimte hebben corporaties meer de mogelijkheid om invulling te geven aan een klantgerichte bedrijfsvoering.

Dit alles dient helder, transparant, integer en inzichtelijk te gebeuren en passend bij de maatschappelijke taak van de corporaties. De corporaties actief in de regio moeten voldoen aan een gedragscode. De gedragscode staat omschreven in de Aedescode, alle toegelaten instellingen binnen de regio Zuid-Kennemerland die willen aansluiten bij het Convenant Woonruimteverdeling 2007 dienen zich aan deze regels te houden.

De vrije ruimte mag niet leiden tot het wegvallen van een woningtypologie uit het woonruimteverdelingsysteem.

Wellicht ten overvloede wordt onderstreept dat de vrije ruimte niet wordt gebruikt om voorrang te verlenen eigen personeel of relaties, maar alleen ten behoeve van de doelstellingen als omschreven in het Convenant en deze bijlage.

II. Rapportage

De corporaties zorgen tenminste één maal per jaar voor rapportage aan de gemeenten binnen wiens grenzen zij actief zijn.

De rapportage bevat onder meer informatie per gemeente over:

 • a.

  De inschrijving van de woningzoekenden en de wachttijden;

 • b.

  De uitvoering van de klachtenregeling en de gegrond en niet-gegrond verklaarde klachten;

 • c.

  De aanbieding en de toewijzing van woningen uitgesplitst naar binnen het systeem en binnen de vrije ruimte;

 • d.

  De huisvesting van bijzondere groepen woningzoekenden;

 • e.

  Het aantal gelabelde woningen en de mutaties;

 • f.

  Het aantal woningen dat de corporatie bezit in de gemeente;

 • g.

  Aantallen woningen die gesloopt zijn en verwachtingen op korte termijn;

 • h.

  Aantallen vervangingsnieuwbouw en de verwachtingen op korte termijn;

 • i.

  Aantallen Uitbreidingsnieuwbouw en de verwachtingen op korte termijn;

 • j.

  Aantallen gerenoveerde / hergepositioneerde woningen en de verwachtingen op korte termijn;

 • k.

  Aantallen verkochte huurwoningen en de verwachtingen op korte termijn;

 • l.

  Volkshuisvestelijke motivatie en achtergrond over de wijze van elke buiten het systeem om toegewezen woning;

 • m.

  Tevens moet Woonservice berichten over de uitvoering van de urgentieregeling en de verleende en niet-verleende urgenties;

III. Evaluatie en aanpassing

Op basis van de rapportage van de corporaties zal twee jaar na invoering van het stelsel of zoveel eerder als nodig is, een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal het stelsel van regionale woonruimteverdeling door de gemeenten en corporaties worden betrokken.

De evaluatie kan aanleiding zijn tot aanpassing van het Convenant Woonruimteverdeling 2007.

Vast onderdeel van de evaluatie zijn:

 • a.

  de wijze van het aanbieden van informatie aan woningzoekenden en gemeenten;

 • b.

  de bijdragen voor inschrijving

 • c.

  de verleende urgenties en het gebruik van contingenten;

 • d.

  de bijdrage van de gemeenten aan de corporaties;

 • e.

  de kosten van het woonruimteverdelingsysteem;

 • f.

  overlegstructuur en uitvoerende organisatie(s) op het terrein van de woonruimteverdeling in de regio Zuid-Kennemerland;

 • g.

  de zoekduur en slagingskans van woningzoekenden met (uitsplitsing) aparte aandacht voor doelgroepen als senioren, starters en bijzondere doelgroepen;

 • h.

  Het gebruik van de vrije ruimte om woningen buiten het systeem om toe te wijzen.

 • i.

  de deelname van andere gemeenten / corporaties tot het regionaal stelsel van woonruimteverdeling, ook van buiten de regio Zuid-Kennemerland.

De evaluatie wordt voorbereid door een coördinatiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten en corporaties onder aansturing van de Beleidscommissie Woonruimteverdeling. De Beleidscommissie woonruimteverdeling kan bepalen dat de onderdelen die deel uitmaken van de evaluatie uitgebreid moet worden.

De coördinatiegroep legt de evaluatie ter vaststelling voor aan de Portefeuillehouders Volkshuisvesting en het Regionaal Overleg Sociale Verhuurders. Zowel de leden van het portefeuillehouders volkshuisvesting als de leden van het Regionaal Overleg Sociale Verhuurders kunnen voorstellen het convenant aan te passen. Na overleg kan blijken dat één of meer van de ondertekenende partijen wenst op te zeggen. Hierbij wordt artikel 20 van het Convenant Woonruimteverdeling 2007 in acht genomen.

Toelichting

A Algemene toelichting

Deze toelichting maakt onderdeel uit van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007.

B Artikel gewijze toelichting

Artikel 2

Binnen de overeenkomsten met eigenaren van woningen die gesloten worden door het college heeft het Convenant Woonruimteverdeling 2007 een aparte status. Om maatwerk te kunnen leveren en volkshuisvestelijke doelen te kunnen verwezenlijken wordt aan de corporaties een aantal ruimte geboden om weloverwogen af te wijken van de strikte toepassing van de Huisvestingsverordening. Deze ruimte is vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling 2007. Alleen voor de artikelen van de Huisvestingsverordening waarvan in het Convenant Woonruimteverdeling 2007 staat beschreven dat er voor de corporaties andere regels gelden, komen de artikelen van het Convenant in de plaats van de artikelen in de Huisvestingsverordening.

Artikel 9

Lid 1, sub c

In ieder geval gelijk gesteld aan Economische binding is diegene die een dagstudie volgt aan een instituut voor dagstudie in de regio Zuid-Kennemerland en meerderjarig is.