Regeling vervallen per 01-01-2016

Destructieverordening Heemstede 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2015

Intitulé

Destructieverordening Heemstede 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet:

de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren;

aangifteplichtige:

degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

destructiemateriaal:

krachtens artikel 81h, eerste lid, onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren.

Artikel 2 Verzamelplaatsen

Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Aangifte destructiemateriaal

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbij gelegen verzamelplaats waar het in ontvangst wordt genomen.

Artikel 4 Alternatieve afvoermogelijkheden dode gezelschapsdieren

 • 1. Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing indien de eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier gebruik maakt van één van de volgende alternatieve afvoermogelijkheden:

  • -

   Het laten ophalen door een erkende vervoerder;

  • -

   Het laten begraven of cremeren op een erkende dierenbegraafplaats/ -crematorium;

  • -

   Het laten afvoeren door de dierenarts.

 • 2. Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze alternatieve afvoermogelijkheden van dode gezelschapsdieren.

Artikel 5 Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat:

 • -

  daaraan door andere personen of door dieren niets kan worden onttrokken;

 • -

  bederf wordt voorkomen;

 • -

  vermenging met andere stoffen wordt voorkomen.

Artikel 6 Toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 5 van deze verordening van toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. De Destructieverordening vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 1992, nr. 3; gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 1993, nr. 102 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Destructieverordening Heemstede 2010”.

Ondertekening

Vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 3.
Gepubliceerd in de Heemsteder op 30 december 2009.