Regeling vervallen per 01-01-2020

19-a Keuringen brandweerpersoneel

Geldend van 01-05-2013 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

19-a Keuringen brandweerpersoneel

19a KEURINGEN BRANDWEERPERSONEEL

Artikel 19a:1 Algemeen

1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die bij de brandweer is aangesteld, als beroeps of vrijwilliger, in de functie van bevelvoerder en manschap A en B, zoals vermeld in het Besluit personeel veiligheidsregio’s.

2.Het college kan in aanvulling op het eerste lid andere functies bij de brandweer aanwijzen waarop dit hoofdstuk van toepassing is.

Artikel 19a:2 Aanstellingskeuring

1.Aanstelling in een functie, bedoeld in artikel 19a:1, is alleen mogelijk als na een geneeskundig onderzoek gericht op de te bekleden functie blijkt dat tegen het bekleden van de functie uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan.

2.Het geneeskundig onderzoek bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in de aanstellingskeuring in bijlage VIIa van de CAR.

3.Het geneeskundig onderzoek wordt gedaan door geneeskundigen, die daartoe door het college zijn aangewezen.

4.De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van de gemeente.

Artikel 19a:3 Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

1.Periodiek wordt de medische gezondheid van de ambtenaar, die is aangesteld in een functie, bedoeld in artikel 19a:1, getoetst conform het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO).

2.Het PPMO bestaat uit de onderdelen, zoals opgenomen in bijlage VIIb van de CAR.

3.Het geneeskundig onderzoek geschiedt voor de ambtenaar gelijktijdig of minimaal een half jaar na indienstreding.

4.Het geneeskundig onderzoek geschiedt voor de ambtenaar met een leeftijd van:

a. jonger dan veertig één keer in de vier jaar;

b. tussen de veertig en vijftig één keer per twee jaar;

b. ouder dan vijftig jaar eens per jaar.

5.Als het college daar aanleiding toe ziet kan in afwijking van de frequentie zoals bedoeld in lid 4 een tussentijdse keuring worden afgenomen.

6.Als de uitkomst van het PPMO daar aanleiding toe geeft, kan het college de medewerker tijdelijk en voor een vooraf bepaalde tijd van een aantal of het totaal van zijn taken vrijstellen. Deze bepaalde tijd kan in bijzondere gevallen, zolang de mate van ongeschiktheid zich voordoet, worden verlengd.

7.Bij geheel of gedeeltelijke vrijstelling van taken houdt de beroepsmedewerker recht op zijn bezoldiging en de vrijwillige medewerker op zijn vergoeding, met dien verstande dat het recht op toeslagen en vergoedingen alleen geldt als de werkzaamheden van de medewerker recht hierop

Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Gewijzigd op: 7-8-2012 Tab A hoofdstuk 19 pag. 1

geven. Bij geheel of gedeeltelijke vrijstelling wegens ziekte en ongeschiktheid is hoofdstuk 7 onverkort van toepassing.

8.Het college kan de medewerker die is aangesteld als beroeps gedurende de tijdelijke vrijstelling van taken andere werkzaamheden opleggen.

Artikel 19a:4 Fysieke test

Jaarlijks wordt de fysieke conditie van de ambtenaar, die is aangesteld in een functie bedoeld in artikel 19a:1, getoetst.

HOOFDSTUK 20 IS BIJ ONS GERESERVEERD MAAR STAAT IN DE CAR/UWO ALS

VERGOEDING PIKETDIENST BEROEPSBRANDWEER

Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Gewijzigd op: 7-8-2012 Tab A hoofdstuk 19 pag. 2