Regeling vervallen per 01-01-2020

17 Opleiding en ontwikkeling

Geldend van 01-05-2000 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

17 Opleiding en ontwikkeling

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 1 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Ontwikkeling en mobiliteit

Artikel 17:1

 • 1. De ambtenaar is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief, waardoor diens positie op de interne en externe arbeidsmarkt verbetert.

 • 2. In het belang van de organisatie en zichzelf ontwikkelt de ambtenaar zich door middel van scholing en het opdoen van werkervaring.

 • 3. De ambtenaar maakt actief gebruik van het gemeentelijk loopbaanbeleid.

Studiefaciliteiten - opleiding

Artikel 17:1:1

De regeling voor studiefaciliteiten is niet van toepassing op opleidingsactiviteiten van 5 dagdelen of minder, tenzij anders overeengekomen. Opleidingen korter dan 5 dagdelen kunnen door de leidinggevende als dienstactiviteit worden aangemerkt.

Artikel 17:1:2

1 De directeur verleent een ambtenaar, met inachtneming van artikel 1:2:1, in verband met een voorgenomen opleiding studiefaciliteiten zoals in de volgende artikelen omschreven, op voorwaarde dat:

 • a. er voldoende financiële middelen ter beschikking staan;

 • b. de dienst het toelaat;

 • c. over de opleiding door de directeur deugdelijk wordt geoordeeld.

 • d. door of namens het college is vastgesteld dat het in het gemeentelijk belang is dat de ambtenaar de opleiding waarvoor hij faciliteiten krijgt toegekend, volgt;

2 De studiefaciliteiten worden verleend voor een door de directeur bij de verlening te bepalen termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de opleiding. Indien de opleiding langer dan één jaar duurt, zal jaarlijks worden beoordeeld of dit nog past binnen de mogelijkheden van het opleidingsbeleid en de beschikbare middelen.

Artikel 17:1:3

De studiefaciliteiten bestaan uit:

1 Een vergoeding van noodzakelijke kosten, conform artikel 17:1:5. In aanmerking komen:

a. les- of examengelden;

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 2

  • b. boeken en andere voorgeschreven materialen, met uitzondering van schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken;

  • c. excursies en trainingen, voortvloeiend uit de opleiding;

  2 100% van de noodzakelijke reis- en verblijfskosten, conform de afspraken gemaakt in de Reis- en verblijfskostenverordening Oss.

 • 3 Het verlenen van verlof, conform artikel 17:1:6, voor het volgen van een opleiding onder werktijd, voor het deelnemen aan excursies en examens en voor de daaruit voortvloeiende reistijd.

Categorieën opleidingen

Artikel 17:1:4

1 Bij het verlenen van de studiefaciliteiten, neemt het college de volgende categorieën van opleidingen in acht:

 • a. de opleiding is vereist voor de huidige functie van de ambtenaar dan wel voor de functie waarvan vaststaat dat de ambtenaar die gaat vervullen;

 • b. de opleiding is niet vereist, maar de gemeente heeft wel in meerdere mate belang bij het volgen van de opleiding;

 • c. de opleiding, niet zijnde een opleiding als bedoeld onder a en b van dit artikel.

Vergoeding van studiekosten

Artikel 17:1:5

 • 1 Kosten, als bedoeld in artikel 17:1:3 lid 1, verband houdend met het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:1:4 onder a en onder b, worden door het college volledig vergoed.

 • 2 Kosten, als bedoeld in artikel 17:1:3 lid 1, verband houdend met het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:1:4 onder c, worden door het college voor 50% vergoed.

Verlenen en opnemen van verlof

Artikel 17:1:6

 • 1 Voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:1:4 onder a onder werktijd, wordt studieverlof toegekend gelijk aan de duur van de lessen en dergelijke, plus de eventueel benodigde reistijd met als maximum de voor de ambtenaar op die dag geldende arbeidsduur.

 • 2 Tevens wordt als werktijd aangemerkt het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:4 onder a, welke geheel of voor een belangrijk gedeelte overdag en in eigen tijd van de ambtenaar wordt gegeven. Hier gelden de reguliere werktijden van 8.30 tot uiterlijk 17.30 uur. Opleidingen na 17.30 uur worden niet gecompenseerd.

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 3

 • 3 Voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:1:3 onder b wordt, met uitzondering van het bepaalde in lid vier, geen studieverlof toegekend.

 • 4 Op grond van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden, de zwaarte van de opleiding en gelet op de eigen tijdsinvestering van de ambtenaar voor het volgen van de opleiding tijdens de reguliere werktijden, kan de leidinggevende als aanvulling op de eigen tijdsinvestering van de medewerker, gedeeltelijk of volledig studieverlof toekennen voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:1:4 onder b. Het betreft hier maatwerk en de hoeveelheid studieverlof dient, inclusief afweging, te worden vastgelegd in de POP.

 • 5 Voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 17:3:4 onder c wordt geen studieverlof toegekend en dient het rooster in voorkomende gevallen te worden aangepast.

 • 6 De ambtenaar neemt zijn studieverlof op in overleg met, en na instemming van, zijn leidinggevende.

Deelnemen aan examen

Artikel 17:1:7

De ambtenaar is verplicht zich aan het eerstvolgende voor zijn opleiding geldende examen te onderwerpen, tenzij over de tijdstippen waarop examen wordt gedaan afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen de ambtenaar en zijn leidinggevende.

Intrekken studiefaciliteiten

Artikel 17:1:8

De directeur kan de verleende studiefaciliteiten intrekken op grond van:

 • a onvoldoende studie-inspanningen of onvoldoende resultaten;

 • b ontslag van de ambtenaar;

 • c verandering van functie door de ambtenaar waardoor met het volgen van de opleiding niet langer een gemeentelijk belang als bedoeld in artikel 17:3:4, onder a t/m c, voorop staat;

 • d bijzondere omstandigheden.

Terugbetalen studiefaciliteiten

Artikel 17:1:9

De ambtenaar dient de hem toegekende vergoeding als bedoeld in artikel 17:1:5, geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien:

 • a de studieresultaten onvoldoende zijn, tenzij de ambtenaar daar geen verwijt van is te maken;

 • b de ambtenaar zonder toestemming met de opleiding stopt;

 • c de ambtenaar door verwijtbaar eigen toedoen of nalaten binnen een termijn van twee jaren na afronding van de opleiding wordt ontslagen;

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 4

d aan de dienstbetrekking van de ambtenaar binnen twee jaren na afronding van de opleiding op eigen verzoek een einde komt om elders een baan te aanvaarden, tenzij de ambtenaar aansluitend aan zijn ontslag een betrekking aanvaardt, waaraan het deelnemerschap in de zin van het pensioenreglement is verbonden.

Artikel 17:1:10

 • 1 De terugbetalingsverplichting als omschreven in het vorige artikel, onder a en onder b, bedraagt het volledige bedrag van de vergoeding.

 • 2 Anders dan genoemd onder lid 1, bedraagt de terugbetalingsverplichting 10% van de door de werkgever betaalde studiekosten, zoals genoemd in artikel 17:1:3, lid 1, indien de gevolgde studie kan worden afgerond met een examen dat leidt tot een diploma en de ambtenaar niet slaagt voor dit examen. Voor het vervolgen van de opleiding en/of het deelnemen aan een herexamen dient de ambtenaar opnieuw studiefaciliteiten aan te vragen.

 • 3 De terugbetalingsverplichting als omschreven in het vorige artikel , onder c en onder d, bedraagt bij beëindiging van de dienstbetrekking binnen twee jaren na afloop van de opleiding het volledige bedrag van de vergoeding, met dien verstande dat voor iedere hele maand dat de dienstbetrekking heeft voortgeduurd na afloop van de opleiding het terug te betalen gedeelte met 1/24 deel wordt verminderd.

Rekeningen overleggen/inlichtingen verstrekken

Artikel 17:1:11

De ambtenaar is verplicht:

 • a bij declaraties originele rekeningen en/of betalingsbewijzen te overleggen;

 • b de directeur alle inlichtingen te verstrekken, die voor de uitvoering van dit hoofdstuk nodig zijn, waaronder, onder overlegging van een kopie van het diploma of getuigschrift, de melding dat de opleiding is afgerond.

Artikel 17:2

 • 1. Het college begeleidt en ondersteunt de ambtenaar bij het verbeteren en ontwikkelen van diens inzetbaarheid en mobiliteit.

 • 2. Het college voert een actief intern en extern mobiliteitsbeleid en onderhoudt loopbaanbeleid, gericht op mobiliteit en organisatieverandering.

 • 3. Het college wijst de ambtenaar op diens mogelijkheden binnen het gemeentelijk loopbaanbeleid.

Individueel loopbaanbudget

Artikel 17:3

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 5

 • 1. De ambtenaar heeft jaarlijks recht op een loopbaanbudget van € 500.-.

 • 2. Indien bij inwerkingtreding van dit artikel het college een opleidingsplan heeft vastgesteld dat gelijkwaardige ruimte biedt aan loopbaanontwikkeling op basis van individuele wensen over loopbaanactiviteiten gericht op vergroting van inzetbaarheid kan dit opleidingsplan ongewijzigd worden voortgezet ongeacht het bepaalde in het eerste lid. Dit na instemming van de ondernemingsraad.

 • 3. De ambtenaar zet het loopbaanbudget in ten behoeve van loopbaangerelateerde activiteiten, zoals opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling, gericht op de vergroting van zijn inzetbaarheid en zijn arbeidsmarktpotentie ten behoeve van een andere functie binnen of buiten de organisatie.

 • 4. De in het derde lid genoemde activiteiten dienen te zijn gericht op een reëel loopbaanperspectief.

 • 5. Afspraken over de wijze van besteding van het loopbaanbudget worden vastgelegd in een (aanvulling op het) persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • 6. Het resterende budget dat na verloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd niet is benut, komt te vervallen.

 • 7. In afwijking op het bepaalde in het zesde lid kan de ambtenaar het loopbaanbudget gedurende maximaal drie jaar opsparen, om daarmee eenmalig een duurdere activiteit te financieren. Dit wordt vastgelegd in (een aanvulling op) het persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • 8. Indien na toepassing van het bepaalde in het zevende lid na verloop van de overeengekomen periode het budget niet of niet volledig is benut komt het resterende budget te vervallen.

 • 9. Dit artikel is geldig in 2013, 2014 en 2015.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Artikel 17:4

 • 1. Naast de afspraken over het individueel loopbaanbudget leggen het college en de ambtenaar in een persoonlijk ontwikkelingsplan de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, alsmede een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten.

 • 2. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste een keer per drie jaar opgesteld en door het college vastgesteld.

 • 3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid, zoals neergelegd in het door het college vastgestelde opleidingsplan.

 • 4. De kosten die gemaakt worden in het kader van de in het persoonlijk ontwikkelingsplan opgenomen opleiding en activiteiten worden door het college vergoed.

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 6

 • 5. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot benodigd verlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die de ambtenaar in staat moeten stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

 • 6. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot een of meer van de volgende onderwerpen:

  • - de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;

  • - de periode gedurende welke een studie gevolgd zal worden;

  • - de minimaal te behalen resultaten en te maken voortgang;

  • - de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;

  • - de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbreken van een studie door de ambtenaar;

  • - de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;

  • - eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

Artikel 17:4:1

 • 1. In het persoonlijke ontwikkelingsplan wordt ook de afspraak gemaakt over eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die de ambtenaar in staat moet stellen de gemaakte afspraken uit te voeren. Deze afspraak wordt door de directeur vastgesteld.

 • 2. Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de POP wanneer deze is vastgesteld door de directeur van de dienst. De vaststelling van de POP afspraken kan ook plaatsvinden door ondertekening van de geconsolideerde afsprakenlijst voor het dienstonderdeel dat de leiding heeft opgesteld, door de dienstdirecteur. Indien er een wijziging in POP afspraken wordt aangebracht, wordt dit eerst met de medewerker besproken.

 • 3. De POP van een directeur, gemeentesecretaris of griffier wordt vastgesteld door de naasthogere leidinggevende.

Loopbaanadvies

Artikel 17:5

De ambtenaar heeft na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college aangewezen interne of externe deskundige.

Artikel 17:6

In het persoonlijk ontwikkelingsplan van en het functioneringsgesprek met een ambtenaar van 50 jaar en ouder stelt het college zijn belasting en belastbaarheid aan de orde. Zonodig worden naar aanleiding hiervan afspraken gemaakt over aanpassingen in het individuele takenpakket.

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 7

Flankerend beleid

Artikel 17:7

Het college stelt vast welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld aan ambtenaren die zich in een Van-werk-naar-werk-traject bevinden.

Artikel 17:7:1

Het college is bevoegd in gevallen waarin dit hoofdstuk niet of niet in redelijkheid voorziet een voorziening te treffen.

Opleiding en Ontwikkeling Gewijzigd op: 12-03-2013 Tab A hoofdstuk 17 pag. 8