Verordening winkeltijden gemeente Gilze en Rijen 2013

Geldend van 05-07-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Gilze en Rijen 2013

Agendapunt 10.

Vergadering

d.d. 1 juli 2013.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2013 ;

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening winkeltijden gemeente Gilze en Rijen 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2. Vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b., van de wet vervatte verboden, voor zover zij geen betrekking hebben op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, Nieuwjaarsdag en 4 mei na 19.00 uur, geldt een algemene vrijstelling tussen 06.00 en 22.00 uur.

 • 2.

  Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b., van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling tussen 06.00 en 22.00 uur voor:

  • a.

   musea;

  • b.

   winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

  • c.

   winkels, waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

  • d.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom, mits in die winkel geen goederen te koop worden aangeboden of verkocht;

  • e.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen, mits in die winkel geen goederen te koop worden aangeboden of verkocht;

  • f.

   het in de vorm van straatverkoop te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • g.

   winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

  • h.

   het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

  • i.

   gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • j.

   het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • k.

   winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

  • l.

   het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

  • m.

   winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht;

  • n.

   het in of op het terrein van bejaardenoorden te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten;

  • o.

   winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk fotoartikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie, mits in de winkel geen goederen te koop worden aangeboden of verkocht;

  • p.

   winkels, waar gedurende de Ramadan brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan;

  • q.

   het te koop aanbieden en verkopen gedurende de Ramadan van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

  • r.

   winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

   • 1

    voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

   • 2

    religieuze artikelen en souvenirs;

   • 3

    bloemen en planten;

  • s.

   het in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht te koop aanbieden en verkopen van:

   • 1

    voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

   • 2

    religieuze artikelen en souvenirs;

   • 3

    bloemen en planten.

 • 3.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 4.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen.

 • 5.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein waar een kermis wordt gehouden.

 • 6.

  Tijdens evenementen waarvoor door de burgemeester vergunning is verleend, geldt een vrijstelling van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet tot de eindtijd van het evenement.

 • 7.

  Het college is bevoegd te bepalen dat de in lid 1 tot en met 6 opgenomen vrijstellingen niet gelden voor één of meer in het collegebesluit aan te wijzen zon- of feestdagen.

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder c., van de wet vervatte verbod.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, 4 mei na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 8. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden gemeente Gilze en Rijen 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 5 juli 2013.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Gilze en Rijen 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 1 juli 2013.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W Boelhouwer