verordening voor de monumentencommissie gemeente Beesel 2009

Geldend van 23-04-2009 t/m heden

Intitulé

verordening voor de monumentencommissie gemeente Beesel 2009.

De Raad van de gemeente Beesel

gelet op:

artikel 147 van de Gemeentewet

artikel 15 van de Monumentenwet 1988

de Monumentenverordening 2009 gemeente Beesel;

B E S L U I T:

Vast te stellen de verordening voor de monumentencommissie gemeente Beesel 2009.

De verordening regelt:

 • 1.

  hoe de monumentencommissie is samengesteld;

 • 2.

  de manier van werken van de monumentencommissie;

 • 3.

  wat de monumentencommissie mag doen.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt bedoeld met:

 • 1.

  lid: lid van de monumentencommissie;

 • 2.

  voorzitter: voorzitter van de monumentencommissie of zijn/haar vervanger;

 • 3.

  secretaris: secretaris van de monumentencommissie of zijn/haar vervanger;

 • 4.

  vergadering: vergadering van de monumentencommissie.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2

 • 1. De monumentencommissie geeft advies over:

  1. de toepassing van:

  • a.

   de Monumentenwet

  • b.

   de Monumentenverordening

  • c.

   Subsidieverordening monumenten

  2.alle andere gevallen, waarin burgemeester en wethouders dat nodig vindt.

  Alle verzoeken om advies worden door burgemeester en wethouders gedaan, of namens hen door het hoofd van afdeling Grondgebied.

 • 2. De monumentencommissie mag burgemeester en wethouders op eigen initiatief voorstellen doen over zaken die tot haar werkterrein horen.

BENOEMING LEDEN COMMISSIE

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en wethouders benoemen de leden van de monumentencommissie.

 • 2. De leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Na afloop van deze termijn mogen de leden direct opnieuw worden benoemd voor een volgende zittingsperiode.

 • 3. De eerste maal wordt een helft van de leden benoemd voor een termijn van 2 jaar. De andere helft wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar.

 • 4. Een lid dat aftreedt of ontslag neemt, blijft lid tot zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard.

 • 5. Een lid dat een tussentijds opengevallen plaats invult, treedt af op het tijdstip waarop het commissielid waarvoor hij in de plaats is gekomen, moest aftreden.

SAMENSTELLING

Artikel 4

De monumentencommissie bestaat uit:

 • 1.

  minimaal drie onafhankelijke leden. De leden moeten specifiek deskundig zijn op historisch, kunsthistorisch of architectonisch gebied.

 • 2.

  één lid zal worden benoemd uit de leden van de Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal die op dat gebied deskundig zijn.

Artikel 5

 • 1. Burgemeester en wethouders benoemen op voorstel van de monumentencommissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan, die de monumentencommissie als secretaris ter zijde staat.

WERKWIJZE

Artikel 6 Vergaderingen

De monumentencommissie vergadert:

 • 1.

  zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van de monumentencommissie het nodig vindt.

 • 2.

  tenminste twee leden van de monumentencommissie het vragen.

 • 3.

  als burgemeester en wethouders er om vragen.

Artikel 7

De vergadering van de monumentencommissie wordt niet gehouden:

 • 1.

  indien niet tenminste twee leden zijn opgekomen.

 • 2.

  bij het ontbreken van agendapunten.

Artikel 8 Adviezen

 • 1. Adviezen worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Als de stemmen staken beslist de voorzitter.

 • 2. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging over en de vaststelling van een advies, als hij zelf op welke manier dan ook rechtstreeks of zijdelings is betrokken bij de zaak, waarover het advies gaat.

 • 3. Bij twijfel over een situatie die in het vorige lid wordt bedoeld, beslist de voorzitter.

Artikel 9 Openbaarheid van vergaderen

 • 1. De monumentencommissie vergadert in het openbaar.

 • 2. De deuren van de vergadering worden gesloten, wanneer een van de aanwezige leden dit vraagt. De opdrachtgever of de architect kan dit ook vragen. Nadat het belang van de verzoeker(s) is afgewogen tegen het belang dat met openbaarheid is gediend, beslist de monumentencommissie of met gesloten deuren wordt vergaderd. Dit besluit moet met een meerderheid van stemmen worden genomen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen geheimhouding opleggen over de inhoud van stukken die aan de monumentencommissie voor advies worden voorgelegd of ter inzage gegeven.

 • 4. Belanghebbenden mogen hun mening in het kort uiteen te zetten.

 • 5. De agenda voor de vergaderingen van de monumentencommissie is openbaar.

Artikel 10 Hoe zien de adviezen er uit

 • 1. De monumentencommissie geeft schriftelijke adviezen aan burgemeester en wethouders.

 • 2. Alle adviezen zijn voorzien van een goede motivering. Dit geldt niet als er geen voorwaarden aan de goedkeuring zijn verbonden;

Artikel 11

Het verslag van de vergaderingen van de commissie wordt ter kennisname toegezonden aan burgemeester en wethouders.

VERGOEDINGEN

Artikel 12

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding.

De hoogte hiervan wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Dit gebeurt ook als er geschillen zijn. De commissie wordt in al deze gevallen gehoord.

WANNEER GAAT DE VERORDENING IN?

Deze verordening gaat in met ingang van de 8e dag na de datum van afkondiging.

HOE NOEMEN WE DE VERORDENING?

Deze verordening heet de “verordening voor de monumentencommissie gemeente Beesel 2009”.

Ondertekening

Deze verordening is vastgesteld door Raad van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 16 maart 2009.