Peilbesluit Vijfheerenlanden

Geldend van 11-07-2013 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Vijfheerenlanden

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincies Zuid-Holland en Utrecht binnen het grondgebied van de gemeenten Zederik, Vianen, Giessenlanden en Leerdam en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage 2). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De te handhaven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

VHL001

Boezem

+0,80

+0,80

VHL002

Molen Ter Leede

+0,50

+0,50

VHL003

Stompe Molen

-0,30

-0,30

VHL004

Rietveld Hoog

-0,30

-0,50

VHL005

Achterdijk

-0,55

-0,65

VHL006

Rietveld Laag

-0,55

-0,70

VHL007

Bruinsdel

-0,75

-0,85

VHL008

Weverwijk Rood

-0,75

-0,85

VHL009

Parc Merwede

-0,75

-0,85

VHL010

Bazelbrug

-0,75

-0,85

VHL011

Geer Oost

-0,75

-0,85

VHL012

Nieuwland Hoog

-0,75

-0,85

VHL013

Achterdijk Noord

-0,75

-0,85

VHL014

Achterdijk Zuid

-0,80

-0,85

VHL015

Prinsenhoek

-0,75

-0,85

VHL016

Spoorbrug

-0,70

-0,80

VHL017

Schotdeuren

-0,75

-0,85

VHL018

Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak

-0,91

-1,06

VHL101

Put van Everstein

+1,55

+1,65

VHL102

Hoge Waard

+1,10

+1,10

VHL103

Hoef en Haag

+0,85

+0,85

VHL201

Vianen

+1,00

+1,00

VHL202

Viaanse Bos

+0,70

+0,90

VHL203

Amaliastein

+1,00

+0,90

VHL204

Helsdingen

+0,80

+0,80

VHL205

Monnikenhof en Panoven

+0,30

+0,30

VHL206

Bloemendaal

+0,05

-0,10

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

VHL503

Zijdekade

-0,40 (min)

-0,15 (max)

VHL504

Over-Heicop

-0,20

-0,37

VHL505

Over-Heicop Laag

-0,39

-0,50

VHL506

Bosseheul

-0,55

-0,55

VHL507

Hei- en Boeicop

-0,60

-0,65

VHL508

Neder-Heicop

-0,67

-0,77

VHL601

Zoom

+0,15

+0,05

VHL602

Ganzenkamp

+0,07

-0,10

VHL603

Kuilen

-0,15

-0,15

VHL604

Lexmond Dorp

-0,15

-0,15

VHL605

Scharperswijk Hoog

-0,40 (min)

-0,10 (max)

VHL606

Hoge Boezem

-0,50 (min)

-0,10 (max)

VHL607

Kikkert Zuid

-0,40 (min)

-0,20 (max)

VHL608

Kikkert Noord

-0,40 (min)

-0,15 (max)

VHL610

Heicoppersteeg

-0,35

-0,35

VHL611

Achthoven Noord

-0,30

-0,40

VHL612

Scharperswijk Laag

-0,35

-0,45

VHL613

Lexmond

-0,40

-0,57

VHL614

Achthoven West

-0,47

-0,60

VHL615

Inlaat

-0,57

-0,62

VHL616

Lakerveld Hoog Noord

-0,55

-0,55

VHL617

Lakerveld Hoog Zuid

-0,55

-0,55

VHL618

Lakerveld Zuid

-0,57

-0,62

VHL619

Lakerveld Oost

-0,59

-0,64

VHL620

Lage Boezem

-0,80

-0,90

VHL621

Lakerveld

-0,59

-0,72

VHL701

Huibertlanden Oost

-0,50

-0,40

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

VHL301

Hoge Biezen

+0,40

+0,25

VHL302

Lage Biezen Hoog

+0,25

+0,15

VHL303

Autena Hoog

-0,10 (min)

+0,25 (max)

VHL304

Lage Biezen

+0,15

-0,05

VHL305

Jachtlust

-0,15

-0,30

VHL306

Autena Midden

-0,10

-0,30

VHL307

Autena Laag

-0,20

-0,35

VHL401

Huibert

+0,15

0,00

VHL402

Waaij

-0,25 (min)

-0,05 (max)

VHL403

Zijderveld Hoog

-0,25 (min)

-0,05 (max)

VHL404

Zijderveld Oost

0,00

-0,05

VHL405

Bruine kade

-0,05

-0,10

VHL406

Bolgerijen Midden

-0,30 (min)

0,00 (max)

VHL407

Gouwenes, Everdingen en Over-Zijderveld

0,00

-0,15

VHL408

Zijderveld

-0,15

-0,20

VHL409

Sonsbrug

-0,35 (min)

-0,20 (max)

VHL410

Kortgerecht Hoog

-0,10

-0,25

VHL411

Neder-Zijderveld

-0,10

-0,30

VHL412

Vierhoeven West

-0,10

-0,30

VHL413

Zijderveldse-laan

-0,25

-0,30

VHL414

Panhuijs

-0,25

-0,30

VHL415

Veldzicht

-0,25

-0,30

VHL416

Vierhoeven Oost

-0,20

-0,35

VHL417

Hei- en Boeicopseweg

-0,30

-0,35

VHL418

Bolgerijen Noord

-0,30

-0,40

VHL419

Kortgerecht Laag

-0,25

-0,45

VHL420

Boeicop en Bolgerijen

-0,42

-0,55

VHL501

Schaapskooi

-0,35 (min)

-0,20 (max)

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

VHL702

Hoogeind Hoog

-0,35

-0,45

VHL703

Recht van Ter Leede

-0,55

-0,60

VHL704

Huibertlanden

-0,60

-0,60

VHL705

Hoogeind

-0,52

-0,67

VHL706

Leerbroek

-0,70

-0,75

VHL707

Middelkoop Hoog

-0,70

-0,75

VHL708

Hoog-Leerbroek

-0,70

-0,80

VHL709

Mariahoeve

-0,75

-0,80

VHL710

Schutterseiland

-0,75

-0,80

VHL711

Strobuurt

-0,75

-0,80

VHL712

Middelkoop en Weverwijk

-0,85

-0,97

VHL801

Schoonrewoerdse Wiel

-0,25 (min)

 

VHL802

Nieuw-Schaaijk

-0,30 (min)

-0,10 (max)

VHL803

Leerdam

-0,20

-0,20

VHL804

Nieuw-Schaaijk Hoog

-0,25

-0,35

VHL805

Oud-Schaaijk

-0,40

-0,40

VHL806

Leerdam West

-0,40

-0,50

VHL807

Meent

-0,50

-0,50

VHL808

Nieuw-Schaaijk Midden

-0,70

-0,75

VHL809

Schaaijk en Loosdorp

-0,48

-0,58

VHL810

Schaaijk en Loosdorp – hoogwatervoor-ziening

-0,30

-0,35

VHL811

Broekgraaf

-0,50

-0,50

VHL901

Grote Wiel

-0,15

-0,15

VHL902

Lichtenbelt

-0,30 (min)

-0,10 (max)

VHL903

Zwaansweg

-0,30

-0,30

VHL904

Klein Oosterwijk

-0,40

-0,50

VHL905

Kedichem Hoog

-0,45

-0,60

VHL906

Kedichem

-0,68

-0,80

Artikel 3. Toelichting

De als bijlage 1 gevoegde toelichting op het peilbesluit ‘Toelichting op het GGOR/peilbesluit Vijfheerenlanden inclusief beschrijving GGOR Vijfheerenlanden’ van 28 juni 2013 (kenmerk TL217-3/kolm/028) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal plaatsvinden vanaf 15 maart tot 1 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

De peilbesluiten voor het gebied De Vijfheerenlanden (in totaal 117), vastgesteld op 1 oktober 2003 door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijheerenlanden, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 17 februari 2004 (nr. 2004WEM000552i) en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 20 april 2004, nr (DGWM/2003/17508), worden ingetrokken, uitgezonderd peilbesluit 03-11-01 Zederikboezem.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Vijfheerenlanden.

Bijlagen

Toelichting op het GGOR/peilbesluit Vijfheerenlanden inclusief beschrijving GGOR Vijfheerenlanden

Bijlage I - basiskaarten gebiedsbeschrijving

Bijlage II - factsheets KRW-Waterlichamen

Bijlage III - essentietabel Natura 2000-gebied Zuider Lingedijk

Bijlage IV - essentietabel Natura 2000-gebied Zouweboezem

Bijlage V - HEN-SED gebied W36 en B01

Bijlage VI - beslisregels indexering en peilaanpassing

Bijlage VII - doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen

Bijlage VIII - doelrealisatie AGOR

Bijlage IX - peilaanpassing

Bijlage X - memo wensen Zuid-Hollands Landschap

Bijlage XI - kaarten AGOR

Bijlage XII - Uitwerking indexering

Bijlage XIII - kaarten GGOR

Bijlage XIV - maatregelen scenarioberekeningen

Bijlage XV - inspraak peilbesluit

Bijlage XVI - voortoets N2000-gebieden

Bijlage XVII - factsheets

Bijlage XVIII - kaarten peilvoorstel Bijlage XIX - kaart peilbesluit