Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland )

Geldend van 20-01-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland )

Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2013 tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland  (Prov. Blad 2013, nr. 117), gewijzigd bij besluit van 11 februari 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 161), gewijzigd bij besluit van 27 oktober 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 8249) en gewijzigd bij besluit van 2 oktober 2017 (Prov. Blad 2017, 5780)

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 inzet voor het behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde door deze te beschermen, beleefbaar te maken en de benutting ervan te faciliteren, zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Besluiten:

Vast te stellen de “Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b. erfgoedlijn: geografische structuur (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, etc.), die meerdere monumentale stippen met één gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één streep of lijn op de kaart;

 • c. maatregelenpakket erfgoedlijnen: door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgesteld pakket aan projecten ter bevordering van de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de beleidsvisie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland 2013-2016;

 • d. nationale staatssteunkader voor monumentenzorg: kader zoals kennisgegeven onder Steunmaatregel SA.40475 (2015/X), Monumentenwet 1988 - Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim), 21.01.2015.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activititeiten die bijdragen aan de beleefbaarheid van de zeven erfgoedlijnen uit de beleidsvisie Cultureel Erfgoed Zuid-Holland 2013-2016 en die zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen.

2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

3. De activiteiten als bedoeld in het eerste lid leiden tot een beter beschermd, beleefbaar en benut erfgoed in Zuid-Holland. 

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan de rechtspersonen die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Artikel 4 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kunnen aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 2 worden ingediend met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt geplaatst tot en met zes weken na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt geplaatst.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In afwijking van artikel 11, eerste lid, onder a, en 12, eerste lid, onderdeel b, van de Asv kunnen Gedeputeerde Staten een subsidie verstrekken voor zover;

 • a. de te subsidiëren activiteit reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend;

 • b. de aanvraag betrekking heeft op de inrichtingskosten van de aanvrager. 

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen is een activiteit opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen.  

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen voor de betreffende activiteit.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger 

1. In aanvulling op de artikelen 18 tot en met 21 van de Asv:

 • a. vangen de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend aan vóór 31 december van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt en worden deze binnen drie jaar na de aanvang afgerond;

 • b. verzoeken Gedeputeerde Staten een subsidieontvanger bij alle communicatie-uitingen gebruik te maken van de kernboodschap van de erfgoedlijnen Zuid-Holland uit het maatregelenpakket;

 • c. verzoeken Gedeputeerde Staten een subsidieontvanger deel te nemen aan de “erfgoedtafel” van de betreffende erfgoedlijn en daar desgevraagd te communiceren over de voortgang van het project. 

2. Indien de subsidieverstrekking steun betreft als bedoeld in het nationale staatssteunkader voor monumentenzorg wordt, in afwijking van artikel 21 van de Asv, bij het verstrekken van een subsidie lager dan € 125.000,00 aan de subsidie een verplichting verbonden tot het overleggen van een financieel verslag.

Artikel 9 Prestatieverantwoording

1. Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

2. Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 maar minder dan € 125.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

3. Bij een subsidie van € 125.000,00 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een controleverklaring.

4. Indien de subsidieverstrekking steun betreft als bedoeld in het nationale staatssteunkader voor monumentenzorg, gaat de aanvraag tot subsidievaststelling, in afwijking van het eerste tot en met het derde lid en in afwijking van artikel 23 van de Asv, vergezeld van een activiteitenverslag, beeldmateriaal en een financieel verslag.

5. In aanvulling op het vierde lid, gaat de aanvraag tot subsidievaststelling, indien de subsidieverleningsbeschikking € 125.000,00 of meer bedraagt, tevens vergezeld van:

 • a.een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag, of

 • b.een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mits de gesubsidieerde activiteiten daarin zijn verantwoord en die jaarrekening vergezeld gaat van een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid.

Artikel 10 Bevoorschotting en betaling 

1. Het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger bedraagt maximaal 80 % van het voor dat jaar verleende subsidiebedrag.

2. Indien de liquiditeitsbehoefte van de subsidie-ontvanger daartoe noodzaakt, bedraagt het voorschot voor subsidies van € 25.000,- en hoger, in afwijking van het eerste lid, maximaal 100 % van het voor dat jaar verleende subsidiebedrag.

3. Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald. 

Artikel 11 Evaluatie 

De evaluatie van de risicoanalyse als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Asv vindt plaats in juli 2014. 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013. 

Artikel 13 Werkingsduur 

Deze regeling vervalt op 31 december 2019, met dien verstande dat de regeling van kracht blijft voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 14 Citeerregel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 14 mei 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
J. FRANSSEN, voorzitter
mw. drs. J.A.M. HILGERSOM, secretaris

Bijlage 1 Maatregelenpakket 2014

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2014

Bijlage 2 Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2015

Bijlage 3 Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2016

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/11848/maatregelenpakketerfgoedlijnen2016.pdf

Bijlage 4 Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2017

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/15010/maatregelenpakketerfgoedlijnen2017.pdf

BIJLAGE 5 MAATREGELENPAKKET ERFGOEDLIJNEN 2018

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19113/maatregelenpakket_erfgoedlijnen_2018.pdf

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot Wijziging van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018, publicatie in prov. blad van

2018, nr. 507 :https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19377/wijzigingsbesluitmaatregelenpakketerfgoedlijnen2018pb_2018_507.pdf

BIJLAGE 6 MAATREGELENPAKKET ERFGOEDLIJNEN 2019

Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1, sub c, van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 inzet voor het behoud, het beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat;

Besluiten:

Vast te stellen het “maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019”.

De provincie Zuid-Holland zet zich conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 in voor het behoud, het beleefbaar en toegankelijk maken en het benutten van erfgoed, opdat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De provincie richt zich hierbij op zeven erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland die bestaan uit de volgende objecten en elementen:

Atlantikwall

De erfgoedlijn Atlantikwall bestaat uit het samenhangende complex van bunkers/ bunkercomplexen, tankgrachten, maar ook zogenaamde zachte resten, die langs de kust zijn gebouwd of benut als onderdeel van de Atlantikwall. Deze Duitse linie had als doel de geallieerden buiten Nederland te houden en zo een tweefrontenoorlog te voorkomen. Zwaartepunten in Zuid-Holland zijn onder meer de Festung Hoek van Holland, de verdedigingswerken in/ bij Den Haag/ Scheveningen, Katwijk en Noordwijk en enkele verdedigingswerken op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Naar aanleiding van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen ligt de nadruk op betere benutting van het bestaande en reeds ontwikkelde door de inzet van publieksbereikvergrotende en verbindende maatregelen en minder op nieuwe ontwikkeling.

Goeree-Overflakkee 

De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee wordt bepaald door de elementen die te maken hebben met de rol van het water. Het gaat dan vooral om de havenkanalen met de omliggende cultuurhistorische landschapselementen (zoals de ringdijken, de kreken, uitwateringssluizen e.d.), de liniedijk en de verdedigingswerken in Ooltgensplaat, enkele monumentale objecten zoals de Vuurtoren en de cichoreifabriek Ceres in Ouddorp, tracégedeelten van het aan de havenkanalen verbonden voormalige RTM-tramnet, elementen die te maken hebben met de Watersnoodramp 1953 en enkele historische elementen in Middelharnis die herinneren aan de geschiedenis van de visserij. De focus van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee ligt de komende periode op de kwaliteitsverbetering van de havenkanalen en het vergroten van het publieksbereik, waarbij wordt samengewerkt met VVV, Eilandmarketing, Stichting Podium, Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.

Landgoederenzone 

De erfgoedlijn Landgoederenzone bestaat uit buitenplaatsen, landgoederen en kastelen; complexen en elementen of gerelateerde objecten zoals oranjerieën, koetshuizen en portierswoningen. De Landgoederenzone loopt geografisch langs de binnenduinrand, op de strandwallen tussen Monster tot en met Noordwijkerhout en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlemmertrekvaart. De buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in de Landgoederenzone zijn meestal voorzien van ruimtelijke bescherming, zoals landgoed- of kasteelbiotoop en maken veelal deel uit van een landgoederenzone (zoals opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur). Onder de noemer Hollands Buiten werkt de erfgoedtafel aan het behouden van de landgoederen en de landgoederenzone, het realiseren van economische dragers en het vergroten van de herkenbaarheid en samenhang tussen de landgoederen.

Limes 

De erfgoedlijn Limes volgt het historische tracé van de Romeinse Limes (de Limes), langs de Oude Rijn. De erfgoedlijn bestaat uit archeologische resten van forten (castella), wachttorens en burgernederzettingen (vici), verbonden door de Limesweg. Daarnaast behoren de Vliet (Fossa Corbulonis / Corbulogracht) en Forum Hadriani (Civitas Cananefatium) tot de erfgoedlijn Limes.

Ter voorbereiding op de mogelijke nominatie van de Romeinse Limes tot UNESCO werelderfgoed, wordt bij de ontwikkeling van de erfgoedlijn ingezet op de Oude Rijn als Romeinse Waterbaan, met de Romeinse schepen van Zwammerdam als merk van de Zuid-Hollandse Limes en met gevisualiseerde en beleefbare castella, die door routes over land en water zichtbaar en beleefbaar met elkaar worden verbonden en ingebed in een voor de recreant en toerist interessant Romeins aanbod.

Oude Hollandse Waterlinie (OHW) 

De erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie bestaat uit elementen die het functionele defensiewerk uit de periode 1672 belichten. Het gaat daarbij om de inundatiekommen en inundatiegebieden. Dit zijn de gebieden die om militair tactische redenen onder water konden worden gezet. Het waterpeil werd zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar was. Daarnaast behoren de stedelijke vestingen, de dijken en kades langs de rivieren en rond de te inunderen polders, de inundatiesluizen, forten en schansen tot deze erfgoedlijn.

In het kader van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen is een actualisatie van de gebiedsvisie Oude Hollandse Waterlinie 2022 gemaakt dat dient als eindbeeld voor de erfgoedlijn. Hierin staan drie verhaallijnen centraal: de waterlinie van het rampjaar 1672, het grootschalige experiment van de inundatie en het strategisch landschap van de Gouden Eeuw stad en ommeland.

Trekvaarten (Haarlemmer Trekvaart, Vliet, Schie, Maassluizervaart en Vlaardingenvaart) 

De erfgoedlijn Trekvaarten gaat over de 'Intercity van de Gouden Eeuw' en vertelt het verhaal van de voor de mens gegraven waterverbinding met trekschuiten- en jaagpadenstructuur. Het bestaat uit de historische transportassen tussen de opkomende Hollandse steden: het water en de oevers langs de trekvaartverbindingen Haarlemmertrekvaart, Vliet, Schie en Delflandse trekvaarten. Voor de beleefbaarheid en benutting van de erfgoedlijn wordt de komende jaren ingezet op het terugbrengen en beschermen van trekvaartgebonden elementen, het benadrukken van de trekvaarthavens (overstaphaltes/ knopen), het versterken van het vaarnetwerk en kwaliteiten van trekvaartonderdelen en publieksbereik en promotie.

Waterdriehoek

De erfgoedlijn Waterdriehoek wordt gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden en vertelt het verhaal van het water, mensen en machines in Zuid-Holland. De Waterdriehoek bestaat uit de volgende elementen: de rivieren Oude Maas, Merwede en Noord en hun oevers en dijken, historische waterstaatsobjecten zoals molens en gemalen, buitendijkse elementen als griendheuvels en griendketen, eendenkooien en watergebonden industriële objecten als scheepswerven. De aandacht zal de komende jaren worden verlegd van afzonderlijke iconen naar verbinding tussen de iconen (van losse objecten naar lijn). De focus wordt minder gericht op recreatie/toerisme en meer op ruimtelijke kwaliteit (oeverkwaliteit). Er wordt voorrang gegeven aan fysieke, robuuste projecten. De erfgoedtafel zal zich de komende jaren vooral richten op het maritiem en industrieel erfgoed.

Proces

Het realiseren van erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Daar zijn vele partijen bij betrokken. Iedere erfgoedlijn kent een netwerk van stakeholders; de zogenaamde erfgoedtafels.

De erfgoedtafels formuleren een gezamenlijk streefbeeld en een logisch daaruit voortvloeiende agenda van activiteiten en projecten. Deze erfgoedtafels zijn niet statisch. Gedurende de uitvoering kunnen stakeholders aanhaken.

Partijen kunnen aan de erfgoedtafel een project of activiteit inbrengen. De erfgoedtafel bepaalt of dit project bijdraagt aan het streefbeeld en of het wordt voorgedragen aan de provincie ter financiering. De algemene criteria uit de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016, het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen 2013-2016 en de afwegingskaders van de erfgoedtafels vormen de kaders hiervoor.

Dit proces resulteert jaarlijks in een lijst met projecten per erfgoedlijn waarvoor een bijdrage van de provincie noodzakelijk is om het te kunnen realiseren. Deze lijst dient als advies aan de provincie Zuid-Holland en vormt de basis voor het maatregelenpakket erfgoedlijnen. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een nieuw maatregelenpakket vast op advies van de erfgoedtafels.

In het kader van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen hebben Gedeputeerde Staten de erfgoedtafels gevraagd om de voorgedragen projecten kritisch te beoordelen op hun bijdrage aan het gezamenlijke streefbeeld van de tafel. De erfgoedtafels zijn in 2016 gestart met de aanscherping van hun streefbeeld en de vertaling ervan in een afwegingskader voor de voorgedragen projecten. Dit leidt ertoe dat alleen kwalitatief goede projecten die bijdragen aan het streefbeeld een plek krijgen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Met de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland kunnen uitsluitend subsidies worden aangevraagd voor projecten uit het maatregelenpakket erfgoedlijnen. In onderstaande tabel worden de projecten, partijen, subsidiebedragen en prestaties genoemd waarvoor subsidies kunnen worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.

Atlantikwall

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Stichting Liniebreed Ondernemen

€ 81.300

Atlantikwallnederland.nl

 • 1.

  Ontwikkeld, opgeleverd en onderhouden Atlantikwallplatform;

 • 1.

  Deelname van 22 AW-partijen gedurende 3 jaar;

 • 1.

  Twee motivatiebijeenkomsten voor deelnemers.

Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall

€ 40.000

Bunkerdag 2019

Organisatie bunkerdag 2019 met:

 • 1.

  Tenminste 13.500 bezoekers;

 • 1.

  Minimaal 95 opengestelde bunkers;

 • 1.

  Bij minimaal 50 locaties een randprogramma;

 • 1.

  Ontwikkeld 10 bunkervlogs die blijvend beschikbaar komen.

Museon

€ 15.390

Voltooiing Herinneringsroute Atlantikwall

 • 1.

  Ontwikkeld fietsroute langs de volledige vesting Den Haag;

 • 1.

  Ontwikkeld en vormgegeven afdrukbare routebeschrijving;

 • 1.

  Gemarkeerd 11 belangrijkste fysieke sporen aan de zeezijde van de vesting;

 • 1.

  Vormgegeven, geproduceerd en geplaatst 11 panelen en dragers;

Gemeente Rotterdam

€ 25.000

Verdedigingspark Hoek van Holland

Uitgewerkt en gedragen concept Verdedigingspark waarin alle AW-partijen in HvH een rol hebben en zich eraan committeren.

Gemeente Wassenaar

€ 14.000

De tankgracht als schakel tussen ecologie en cultuurhistorie

Rapport met daarin concrete voorstellen om dit deel van de Atlantikwall in te zetten als ecologische verbinding binnen de opgaven van de opgestelde Integrale Ruimtelijke Verkenning.

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

€ 46.000

Borgen (brand)veiligheid bezoekers AW-Museum

 • 1.

  Aangebracht leidingen en sproeiers en voorzieningen om het veiligheidssysteem van voldoende water te voorzien;

 • 1.

  Geplaatst 4 branddeuren.

Stichting Biberbunker Oostvoorne

€ 11.100

Herinrichting Biberbunker

3 ruimtes in de Biberbunker heringericht.

Stichting Kunstvereeniging Katwijk

€ 10.000

Opgraven deel Atlantikwall muur in Katwijk aan Zee

 • 1.

  Blootgelegd ca. 15 meter antitankmuur;

 • 1.

  Voorlichtingspaneel ontwikkeld, geproduceerd en geplaatst.

Goeree Overflakkee

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Gemeente Goeree-Overflakkee namens de dorpsraad Stellendam

€ 10.000

Kwaliteitsimpuls havenkanaal Stellendam, fase III

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst speelelement en muurschildering aan de schuur ter vervanging van het reclamebord;

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst zitgelegenheid en picknickplaats;

 • 1.

  Aanwezige brug gerestaureerd.

Gemeente Goeree-Overflakkee namens de dorpsraad Dirksland

€ 60.000

Kwaliteitsimpuls havenkanaal Dirksland, fase II

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst blokkade voor autoverkeer;

 • 1.

  Gebied herbestraat;

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst zitgelegenheid en picknicktafels met afvalbak en verlichting;

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst informatievoorziening over de omgeving;

 • 1.

  Trambrug opgeknapt;

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst passend kunstwerk in de directe omgeving van de brug.

Gemeente Goeree-Overflakkee namens de dorpsraad Ooltgensplaat

€ 35.000

 

Kwaliteitsimpuls havenkanaal Ooltgensplaat, fase IIA

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst lichtopstand bij de entree van het havenkanaal;

 • 1.

  De historische botenhelling gereconstrueerd en teruggeplaatst.

Brouwerij Solaes b.v. te Sommelsdijk

€ 125.000

Herbestemming cichoreifabriek Ceres te Ouddorp

Cichoreifabriek Ceres te Ouddorp herbestemd tot brouwerij met een groot horeca concept: proeflokaal, foodmarket, restaurant, winkel en B&B. Het historische karakter van Ceres en het verhaal wordt levend en toegankelijk gehouden:

 • 1.

  Gehele complex bouwkundig geschikt gemaakt voor de herbestemming.

VVV Goeree-Overflakkee

€ 31.115

Kwaliteitsimpuls Communicatie, marketing, publieksbereik

 • 1.

  Gerealiseerd Erfgoedmagazine ook voor OMD 2019;

 • 1.

  Publieksevenement erfgoed tijdens OMD 2019;

 • 1.

  Ondersteund, redactie incl. beheer facebookpagina en content (goede teksten, oral history en foto's/filmpjes);

 • 1.

  Gerealiseerd winter-erfgoedflyer (arrangementen/evenementen;

 • 1.

  Aanpaste en opnieuw gedrukte Duitse versie Erfgoedkaart;

 • 1.

  Gerealiseerd Erfgoedpaspoort met gebruik van nieuwe technologieën;

 • 1.

  10 bijzondere foto's van de erfgoedboegbeelden op Goeree-Overflakkee gemaakt.

Gemeente Goeree-Overflakkee

€ 37.500

Kwaliteitsimpuls havenkanaal Middelharnis

 • 1.

  Gerestaureerd en zichtbaar gemaakt natuursteenwerk doorlaten oostelijke spuisluizen;

 • 1.

  Zichtbaar gemaakt duikers van spuisluizen in de straat;

 • 1.

  Gerealiseerd en geplaatst informatiepaneel met de cultuurhistorie van spuisluizen.

Stichting Behoud Beugsloep MD10

€ 12.500

Bezoekersplatform beugsloep MD10 op de Menheerse werf, Middelharnis

Bezoekerspresentatie gecreëerd op en bij de MD10 over de restauratie en de historie van de MD10 en de rol van de bebouwing in zijn samenhang (Menheerse werf), de haven en het havenkanaal.

Gemeente Goeree-Overflakkee

€ 220.000

Fort Prins Frederik restauratie fase 1B

 • 1.

  Afgeronde restauratie van de overige delen geschutstoren;

 • 1.

  Balkons en toegangspoort geschutstoren gereconstrueerd.

Gemeente Goeree-Overflakkee

€ 22.000

   

Leerlijn erfgoededucatie (Cultuureducatie met Kwaliteit)

 • 1.

  Gerealiseerd vier lespakketten die passen in de doorlopende leerlijn erfgoedonderwijs Goeree-Overflakkee voor het BO (groep 3 tot en met groep 8), te weten: Havenkanalen, Fort Prins Frederik, Visserijhavens (doorontwikkeling Havendag Junior), Bunkers;

 • 1.

  Gepresenteerd en gepromoot leerlijn aan pers, politiek, onderwijs e.d.

Landgoederenzone

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Activiteit

Prestaties

Erfgoedhuis Zuid-Holland

€ 20.000

Dag van het Kasteel 2019

Dag van het Kasteel 2019 in Zuid-Holland gecoördineerd:

 • 1.

  Activiteitenprogramma op deelnemende landgoederen gerealiseerd;

 • 1.

  PR en communicatie;

 • 1.

  Deelname minimaal 18 landgoederen.

Fam. Ruijgrok

€ 120.000

Herstel Park Zeerust (fase 1)

Hersteld parkaanleg park Zeerust:

 • 1.

  Hersteld padenstructuur;

 • 1.

  Hersteld watergang/ vijverpartij;

 • 1.

  Hersteld beplantingsstructuur;

 • 1.

  1 prieel gerealiseerd.

Gemeente Wassenaar

€ 50.000

Ontdek Frederiks Parkenroute!

 • 1.

  Minimaal 4 markeringspunten met informatie over Frederiks Parkenroute aangebracht;

 • 1.

  Zichtlijnen en beplantingstructuur versterkt;

 • 1.

  Bestaande bouwkundige onderdelen geaccentueerd en hersteld;

 • 1.

  Virtuele en fysieke wandelroute ontwikkeld.

Gemeente Lisse

€ 20.000

Wandelverbinding met authetiek karakter Huys Dever

Gerealiseerd wandelverbinding met wandelbrug tussen ‘t Huys Dever en de Vennestraat Lisse.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

€ 15.000

Hollands Buiten Marketing 2019

Uitgevoerd fase 2 marketingstrategie Hollands Buiten:

 • 1.

  Social media campagne;

 • 1.

  Beeldmateriaal ontwikkeld;

 • 1.

  Persreis georganiseerd en begeleid.

Gemeente Den Haag

€ 10.000

Cultuurhistorische verkenning landgoederenstructuur Den Haag Noord

 • 1.

  Uitgevoerd cultuurhistorisch onderzoek naar landgoederen Den Haag Noord;

 • 1.

  Plan van aanpak opgesteld voor verbetering recreatieve routing van de fietsinfrastructuur langs landgoederen Den Haag Noord.

Gemeente Wassenaar

€ 40.000

De Paauw Fase 3, een waardige entree

 • 1.

  Historische uitstraling oprijlaan De Paauw hersteld;

 • 1.

  Herkenbare moestuin met beplanting ontwikkeld.

Stichting De Pluktuin van Oostduin i.o.

€ 40.000

Pluktuin Benoordenhout: de vergeten tuin van landgoed Oostduin

 • 1.

  Historische tuinmuur gerestaureerd;

 • 1.

  Historische kas gereconstrueerd.

Fam. Oosterloo

€ 35.000

Restauratie park Berbice Koetshuis

 • 1.

  Zaailingen verwijderd;

 • 1.

  Padenstructuur tot rondgaande wandeling aangelegd;

 • 1.

  Heestergroepen en bomen bij markante punten geplat;

 • 1.

  Kruiden en stinzenvegetaties ontwikkeld;

 • 1.

  Historische verbinding met Buitenplaats Berbice hersteld.

Stichting Graaf Carel van Lynden

€ 255.000

Restauratie ommuurde tuin en kassen Frederikshof Keukenhof

 • 1.

  Gerestaureerd tuinmuur incl. gevelsteen van voormalig huis Halfweg;

 • 1.

  Gerestaureerd muurkassen en koude kassen.

Stichting Rust en Vreugd

€ 116.400

Herstel Park Rust en Vreugd Wassenaar

Park Rust en Vreugd hersteld:

 • 1.

  Zichtlijnen hersteld;

 • 1.

  Slingerpaden hersteld;

 • 1.

  Lanen hersteld;

 • 1.

  Oude en bijzondere bomen vrijgesteld.

Stichting tot behoud cultuurhistorische buitenplaatsen

€ 100.000

Herstel Zocherpark buitenplaats Berbice

Hersteld Zocherpark, aangelegd door Zocher sr. in 1803, op de buitenplaats Berbice te Voorschoten:

 • 1.

  Waterpartijen hersteld;

 • 1.

  Padenstructuur hersteld;

 • 1.

  Beplantingsstructuur hersteld.

Gemeente Den Haag

€ 10.000

Cultuurhistorische verkenning landgoederen Vlietzone

 • 1.

  Uitgevoerd cultuurhistorisch onderzoek waardering landgoederen Vlietzone;

 • 1.

  Ontwikkeld richtlijnen voor de ontwikkeling van de Vlietzone met versterking landgoederenlandschap;

 • 1.

  Publieksbrochure gemaakt.

 

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

€ 60.000

 

Herstel oprijlaan landgoed Oud-Poelgeest

 • 1.

  Hersteld oprijlaan;

 • 1.

  Aangelegd tweede toegang/ uitrit landgoed Oud-Poelgeest.

 

Te Werve Monumenten B.V.

€ 40.000

 

Herstel parkaanleg fase 2 Te Werve

 • 1.

  Beplantingsstructuur hersteld;

 • 1.

  Waterhuishouding slingerbeek verbeterd.

 

NSW landgoed Oostergeest

€ 60.000

Restauratie dak hoofdhuis Complex Historische Buitenplaats Oostergeest

Schilddak met zakgoot hoofdhuis Buitenplaats Oostergeest gerestaureerd.

 

Stichting Kasteel Duivenvoorde

€ 63.000

Verguld met het vergulden van de Acanthusbladeren

Acanthusbladeren Marotzaal Duivenvoorde gerestaureerd.

 

Te Werve Monumenten B.V.

€ 45.000

Restauratie duiventoren Te Werve

15e -eeuwse duiventoren landgoed Te Werve gerestaureerd.

Limes

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Activiteit

Prestaties

Nieuw Utrechts Toneel

€ 30.000

Grens - locatie Matilo

 • 1.

  5 interactieve voorstellingen over het gegeven ‘grens’, waarbij ‘toen’ en ‘nu’ zijn verbonden

 • 1.

  Opbrengsten geconsolideerd door middel van voorprogramma en naprogramma met (wijk)verenigingen.

St. Museumpark Archeon

€ 56.000

Romeinse schepen van Zwammerdam - Iconen van de Limes 2019

 • 1.

  Voorbereid restauratie Zwammerdam 4;

 • 1.

  Zwammerdam 6 uitgeladen, gewassen, gedroogd, opgemeten, opgeslagen en geconserveerd;

 • 1.

  Publieksbereik en communicatie.

 

Museum Swaensteyn

€ 150.000

De Romantische Limes - Fysieke visualisatie Forum Hadriani

 • 1.

  Opgewaardeerd huidige parksituatie tot "Romantisch park" uit de tijd van Reuvens, die Forum Hadriani heeft opgegraven;.

 • 1.

  Gevisualiseerd Forum Hadriani in het park;

 • 1.

  Aangelegd Romeinse ontdekkingsroute door het park.

 

St. Waterrecreatie Nederland

€ 20.000

Ervaar de Romeinse Rijn

 • 1.

  Ontwikkeld strategisch haalbaarheidsplan om de Rijn te ontwikkelen tot Romeinse Waterbaan;

 • 1.

  Ontwikkeld uitgangspunten voor ontwerp steigerborden, bewegwijzering en oevermarkeringen;

 • 1.

  Advies aanlegplaatsen en overstappunten;

 • 1.

  Gestimuleerd en geborgd Romeinse vaararrangementen;

 • 1.

  Realisatie steiger Ipse de Bruggen versneld.

 

Flavour

€ 37.500

Limes Belevingsroute ‘Echoes’

Minimaal 2 bezoeklocaties en ondernemers langs de Limes verbonden aan spel ‘Echoes’, waarin het verhaal van de Limes wordt verteld, gekoppeld aan de ANWB Limes fiets- en wandelroute.

Oude Hollandse Waterlinie

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Activiteit

Prestaties

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

€ 16.500

Gouda, waterlinie stad

Gouda als stad aan de waterlinie beter op de kaart gezet:

 • 1.

  Onderzocht de rol van Gouda en belangrijke plekken in de Oude Hollandse Waterlinie;

 • 1.

  Georganiseerd publieksactiviteiten om de rol van Gouda en de lokale geschiedenis bekend te maken.

Vereniging Historische kring Nieuwpoort

€ 49.000

Tentoonstelling over de vestingstad Nieuwpoort en zijn ligging aan de Oude Hollandse Waterlinie fase 1

Gevisualiseerd en beleefbaar gemaakt geschiedenis van de vestingstad Nieuwepoort en zijn ligging aan de Oude Hollandse Waterlinie in een permanente tentoonstelling in het oude stadhuis Nieuwpoort.

Gemeente Gorinchem

€ 15.000

Historische haag langs Gorcumse vestingwal

Teruggebracht historische haag (meidoorn) langs een deel van de vestingwal om het historische beeld van de werking van de vestingwallen te laten zien.

Gemeente Krimpenerwaard

€ 15.000

Ontwikkelplan Oude Hollandse waterlinie in breed perspectief

 • 1.

  Onderzoek naar en visie op het erfgoed en het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie in de Krimpenerwaard in samenspraak met bewoners;

 • 1.

  Ruimtelijke vertaling hiervan en inzicht in koppelingen aan ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

€ 73.125

Op weg naar het jubileumjaar 2022

 • 1.

  Voorbereid, uitgewerkt programma en betrokken externe partijen en stakeholders voor het jubileumjaar 2022;

 • 1.

  Georganiseerd jaarlijks waterliniefestival en activiteiten;

 • 1.

  Georganiseerd symposium.

Stichting Fort Wierickerschans

€ 33.000

Bezoekerscentrum/bezoekers

belevenis Oude Hollandse Waterlinie Fort Wierickerschans

 • 1.

  Verkennend onder zoek uitgevoerd naar bezoekerscentrum / bezoekersbelevenis Oude Hollandse Waterlinie;

 • 1.

  Ontwerp en businesscase bezoekerscentrum/

bezoekersbelevenis uitgewerkt.

Stichting Liniebreed Ondernemen

€ 21.000

Oude Hollandse Waterlinie in beeld

Uitgewerkt marketingstrategie in een toolkit voor alle deelnemers Oude Hollandse Waterlinie (o.a. folder, gezamenlijke huisstijl).

Stichting Struinen en Vorsen

€ 33.500

Oude Hollandse Waterlinie en Hollandse IJssel verbonden

 • 1.

  Ontwikkeld vaarroute tussen de Oude Hollandse Waterlinie en Hollandse IJssel gekoppeld aan historische elementen en arrangementen;

 • 1.

  Onderzoek historische elementen uitgevoerd;

 • 1.

  Wandelroute ontwikkeld;

 • 1.

  Ontwikkeld Gouda Poort tot de Oude Hollandse Waterlinie;

 • 1.

  Uitgevoerd publiekactiviteiten.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

€ 16.000

Stripboek Oude Hollandse waterlinie

Historisch verantwoord stripboek over de Oude Hollandse Waterlinie (1672).

Stichting Waterliniemuseum Fort Vechten

€ 10.000

Kinder doe-expositie

Onderzoek uitgevoerd en voorontwerp gerealiseerd van reizende kinder-doe expositie over de Oude Hollandse Waterlinie.

Gemeente Nieuwkoop

€ 45.000

Uitkijktoren Noordse Buurt

Gerealiseerd uitkijktoren met informatiepanelen over de Oude Hollandse waterlinie in Nieuwkoop met als doel de Oude Hollandse Waterlinie zichtbaar te maken.

Trekvaarten

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Activiteit

Prestaties

 

Stichting Monstersche Sluis

€ 11.000

Loopbruggen (en sluiswachtershuisje) Monstersche Sluis

Gebouwd en teruggeplaatst 2 loopbruggen.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

€ 25.000

Atlas (Canon) van de Trekvaarten

Publieksgerichte publicatie over de erfgoedlijn en trekvaartennetwerk.

Historische Vereniging Maassluis

€ 15.000

Gevelsteen De Goude Leeuw

Gevelsteen hersteld, gerestaureerd en geplaatst.

Stichting Stadskraan I.O.

€ 163.000

Stadskraan Vlaardingen, fase 1 en 2

Stadskraan gereconstrueerd en heropgericht:

Hout aangekocht en bewerkt, tekening van de historische stadskraan gemaakt, bouwplaats opengesteld en promotieactiviteiten uitgevoerd.

Gemeente Hillegom

€ 58.000

Bredere bekendheid en belevingsstops trekvaart Haarlem - Leiden

4 steigers en 10 informatievoorzieningen geplaatst.

Gemeente Midden-Delfland

€ 30.000

Trekschuit Midden-Delfland weer in de vaart (fase 2) en informatiezuilen

 • 1.

  Schepen aangepast;

 • 1.

  Training gegeven;

 • 1.

  Arrangement ontwikkeld;

 • 1.

  3 informatiezuilen geplaatst.

Royal Delft

€ 57.000

Restauratie bouwkeramiek Koninklijke Porceleyne Fles

Gerestaureerd verzameling bouw-keramische objecten binnentuin (rijksmon.)

Stichting The Art Foundation I.O.

€ 25.000

Trekvaart in beeld en Jongkind

 • 1.

  Ontworpen en geplaatst beeld van Jongkind;

 • 1.

  Georganiseerd evenement.

Waterdriehoek

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Activiteit

Prestaties

Gemeente Dordrecht

€ 112.000

Schroevendok Straatman

Rijksmonumentale schroevendok gerestaureerd.

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

€ 75.000

Cultuurhistorische elementen molenerven en aanpassingen museummolen Nederwaard

Verbeterd kwaliteit 4 molenerven overeenkomstig het Integraal Uitvoeringsprogramma Natuur en Landschap Werelderfgoed Kinderdijk.

Stichting Het Wiegje Beatrijs van Kinderdijk

€ 50.000

Het wiegje Beatrijs van Kinderdijk

Gerealiseerd kunstwerk “Wiegje van Beatrijs”.

Stichting Brugwachtershuisjes

€ 10.000

Overbruggen

Uitgevoerd pilot dubbelgebruik van 1 brugwachtershuisje in Dorrecht (noodbediening voor brugwachter en hergebruik nieuwe gebruiker) incl. benodigde maatregelen. Leerpunten m.b.t. knelpunten en kansen leiden tot definitief hergebruik van 1 of meerdere brugwachtershuisjes in Dordrecht.

 

Den Haag,  9 oktober 2018

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

secretaris voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit