Verordening Starterslening Veldhoven 2013

Geldend van 27-06-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening Veldhoven 2013

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen worden teruggestort;

 • d.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn woning;

 • e.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beiden te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, bij het aangaan van een hypothecaire geldlening verstrekte garantie;

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad van Veldhoven heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a en sub b bedoelde aanvragers startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub c bedoelde woningen.

 • 2. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Veldhoven en SVn van toepassing.

 • 2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een starterslening toe te kennen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 30.000,-.

 • 4. De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Een starterslening wordt niet verstrekt in geval er sprake is van de inzet van andere koopinstrumenten dan de starterslening, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de starterslening en/of belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6. Het college kan aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Uit de Gemeenterekening Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegekend tot het door de raad beschikbaar gestelde budget.

 • 2. Alle aanvragen om een starterslening in het kader van deze verordening, die volledig zijn ingevuld en waarbij alle gevraagde bescheiden zijn gevoegd, worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen om een starterslening:

  • a.

   van personen die op het moment van de aanvraag zelfstandig een sociale huurwoning bewonen en deze leeg zullen achterlaten ingeval van koop, of inwonend zijn; en

  • b.

   van personen die nooit eerder woningeigenaar zijn geweest; en

  • c.
   • 1.

    voor het verwerven van een bestaande woningen in Veldhoven waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 209.500,-; of

   • 2.

    voor het verwerven van een nieuw gebouwde woning in Veldhoven waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 209.500, indien de verkoper aan de gemeente een bijdrage voldoet ter hoogte van 50% van de gemiddelde kosten verbonden aan het verstrekken van de starterslening

   • 3.

    Bij het verstrekken van een lening tot de maximale hoogte als genoemd in artikel 4 lid 3 worden de gemiddelde kosten verbonden aan het verstrekken van de starterslening bepaald op € 2.000 per lening en de bijdrage door de verkoper bepaald op € 1.000 per lening. Bij verstrekking van een lagere lening wordt de bijdrage van de verkopende partij naar rato lager vastgesteld;

   • 4.

    Het college is bevoegd het in artikel 6 lid 1 onder c sub 3 genoemde bedrag aan te passen indien een wijziging van het bedrag van de gemiddelde kosten daartoe aanleiding geeft; en

  • d.

   voor de aankoop van een woning waarvoor niet reeds financiële steun is of wordt ontvangen in de vorm van een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, andere koopinstrumenten en (rente)kortings- of financiële regelingen; en

  • e.

   voor het verwerven van een woning waarvan de hoofdsom van de starterslening maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van die woning is.

 • 2.

  Recreatiewoningen en zogenaamde tweede woningen zijn uitgesloten van deze regeling.

 • 3.

  Aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. De aanvrager die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid d, in aanmerking komt voor een Starterslening kunnen het college om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Het college toetst of de in lid 1 bedoeld aanvrager voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe.

 • 3. Indien de aan te vragen starterslening is bestemd voor de verwerving van een nieuw gebouwde woning als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c sub 2 verstrekt de verkoper, alvorens het in artikel 7 lid 1 bedoelde aanvraagformulier aan aanvrager wordt verstrekt, aan de gemeente een verklaring waarin verkoper verklaart bereid te zijn de in artikel 6 lid 1 onder c sub 3 bedoelde bijdrage te voldoen.

 • 4. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening.

 • 5. Het college beslist pas op een aanvraag om een starterslening voor de verwerving van een nieuw gebouwde woning als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c sub 2 indien de bijdrage van de verkoper als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder c sub 3 is ontvangen.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Het college kan een toekenning van een starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Na toekenning blijkt dat niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De starterslening is toegekend op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Het college trekt een toekenning in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Het college is kan artikel 6 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Veldhoven 2013".

Gemeenteljike uitvoeringsregels starterslening