Subsidieverordening SAM-fonds (stad van actieve mensen)

Geldend van 11-12-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2013

Intitulé

Subsidieverordening SAM-fonds (stad van actieve mensen)

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 14 mei 2013, registratienummer 13-6443;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de adviesraad sociaal domein;

overwegende dat inwoners van Venlo verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de directe leefomgeving en dat gemeentelijke ondersteuning van initiatieven op dit vlak gewenst is;

besluit vast te stellen de:

Subsidieverordening SAM-fonds (stad van actieve mensen)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  initiatief: een voorgenomen activiteit of investering met als doel om de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie en de betrokkenheid met en bij elkaar te versterken.

 • b.

  initiatiefnemer: individuele of georganiseerde bewoners, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren.

 • c.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten

 • d.

  leefbaarheid: de door bewoners ervaren kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

 • e.

  sociale cohesie: sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo.

Artikel 2 Reikwijdte en budget

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen uit wijken of dorpen die op basis van artikel 3 lid 1 door het college zijn aangewezen. Indien geen wijken of dorpen zijn aangewezen is deze verordening van toepassing op het grondgebied en inwoners van de gemeente Venlo.

 • 2.

  Aanvragen voor een subsidie kunnen betrekking hebben op uiteenlopende gebieden, zoals zorg, gezondheid, welzijn, veiligheid, sport, cultuur, ruimtelijk-fysiek.

 • 3.

  De Algemene subsidieverordening gemeente Venlo is niet van toepassing.

Artikel 3 Bevoegdheden college

 • 1.

  Het college kan jaarlijks op basis van objectieve criteria meer gewicht en daarmee meer budget toekennen aan specifieke wijken/dorpen, maar de bewoners van alle wijken/dorpen dienen in de gelegenheid te worden gesteld om subsidie aan te vragen.

 • 2.

  Het college informeert de bewoners over de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen.

 • 3.

  Het college is bevoegd te beslissen over een aanvraag.

 • 4.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. Er kunnen niet meer aanvragen worden gehonoreerd dan tot dit plafond.

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een initiatiefnemer kan bij het college een subsidie aanvragen door gebruikmaking van een formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend; ze worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   een kostenraming en eventuele andere inkomstenbronnen.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet de informatie bevat zoals genoemd in artikel 4 lid 3 krijgt de initiatiefnemer maximaal vier weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

Een aanvraag moet voldoen aan alle hierna genoemde criteria:

 • a.

  Het initiatief sluit aantoonbaar aan op behoeften en/of problemen in de directe leefomgeving.

 • b.

  Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun buurt/wijk, bevordert de leefbaarheid en versterkt de eigen kracht.

 • c.

  Het initiatief kan aantoonbaar rekenen op draagvlak in de buurt/wijk.

 • d.

  De bewoners dragen zelf actief bij aan de uitvoering van het initiatief.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het verstrekken van subsidie kan worden geweigerd, indien naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de eisen van deze verordening;

 • b.

  de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet dan wel het gemeentelijk beleid;

 • c.

  het initiatief enkel betrekking heeft op de organisatie van een feest;

 • d.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

 • e.

  het beheer en onderhoud van eventueel voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;

 • f.

  subsidie niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief.

Artikel 7 Verplichtingen van de initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer dient de subsidie te besteden aan de uitvoering van het initiatief en administreert de uitgaven.

 • 2.

  Bij veranderde omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van het initiatief wordt het college meteen geïnformeerd.

 • 3.

  Een initiatief dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na verlening van de subsidie, te worden uitgevoerd.

Artikel 8 Subsidieverlening en vaststelling

1. De subsidieverlening en -vaststelling vallen samen. Het subsidiebedrag wordt na verlening in zijn geheel uitbetaald aan de initiatiefnemer.

2. De initiatiefnemer dient binnen twee maanden na afloop van het initiatief een inhoudelijk (inclusief beeldmateriaal) en financiële verantwoording in, voorzien van kopieën van betaalde rekeningen waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed.

3. Niet besteedde middelen vervallen aan de gemeente.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie voor de initiatiefnemer is het college bevoegd hiervan af te wijken.

 • 2.

  In die gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013 en kan worden aangehaald als: ‘Subsidieverordening SAM-fonds Venlo’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2013,
De griffier, De voorzitter