Regeling vervallen per 15-10-2016

Deelverordening gemeente Hoorn 2013 (behorende bij Algemene Subsidieverordening 2011)

Geldend van 11-07-2013 t/m 14-10-2016

Intitulé

Deelverordening gemeente Hoorn 2013 (behorende bij Algemene Subsidieverordening 2011)

Corsaregistratienummer : 13.10211

Gemeenteraad van Hoorn:

 • -

  gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Hoorn van 9 april 2013;

 • -

  gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoorn 2011, de Notitie Subsidies Amateurkunst 2012-2013 en de Nota Kunst en Cultuur (Hoorn, haven voor creativiteit – Uitgangspunten van cultuurbeleid 2012-2020);

besluit:

vast te stellen de

Deelverordening gemeente Hoorn 2013

behorend bij de Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011. De Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 is onverkort van toepassing op subsidies die op basis van deze deelverordening worden verleend.

 • A.

  Incidentele subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstbeoefenaars

  1. Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstbeoefenaars

  Dit subsidiebudget is bedoeld voor initiatieven van amateurkunstverenigingen of amateurkunstenaars die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente Hoorn, in de vorm van culturele projecten die een aanvulling zijn op het reguliere aanbod in Hoorn en/of waarbij sprake is van samenwerkingsverbanden tussen instellingen op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed en toerisme.

  2. Begripsbepaling

  Amateurkunstenaar: persoon die uit hoofde van zijn of haar hobby (en dus niet beroepsmatig) in al dan niet georganiseerd verband actief bezig is met de beoefening van een van de kunstdisciplines.

  Amateurkunstvereniging: vereniging van amateurkunstenaars.

  Evenement: een openbare vermakelijkheid van tijdelijke aard, voor een groot publiek toegankelijk, met een stedelijke en/of bovenstedelijke uitstraling.

  Kunstdiscipline: een van de mogelijke kunstvormen (o.a. theater, muziek, beeldende kunst, dans).

  3. Voorwaarden subsidie

  • ·

   De te subsidiëren activiteiten leveren een bijdrage aan het culturele leven van Hoorn.

  • ·

   De aanvraag om subsidie wordt ingediend door een amateurkunstenaar of amateurkunstvereniging die gevestigd is in de gemeente Hoorn en de te subsidiëren activiteiten vinden in de gemeente Hoorn plaats.

  • ·

   Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal veertien weken voor de start van de te subsidiëren activiteiten te worden ingediend.

  • ·

   De te subsidiëren activiteit bestaat niet uit de normale, reguliere activiteiten van de amateurkunstvereniging of amateurkunstbeoefenaar die de aanvraag indient.

  • ·

   De aangevraagde subsidie is niet de enige beoogde vorm van inkomsten voor de activiteit en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting – tenminste 30% van de begrote kosten van het project worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen.

  • ·

   Vergoedingen aan organisator(en) en vrijwilligers verband houdende met het project bedragen niet meer dan 20% van het totale projectbudget.

  4. Criteria subsidie

  Voor toekenning van een subsidie uit dit budget moet een project aan tenminste vier van de onderstaande criteria voldoen:

  • ·

   Er wordt samengewerkt door minstens twee amateurkunstverenigingen of amateurkunstenaars.

  • ·

   Er wordt samengewerkt met een of meer professionele culturele instellingen in de gemeente Hoorn.

  • ·

   Het is een aanvulling op het reguliere culturele en/of toeristische aanbod in Hoorn.

  • ·

   Er wordt samengewerkt met of aangehaakt bij een of meer organisaties of evenementen op het gebied van toerisme en economie.

  • ·

   Het wordt georganiseerd voor, door en/of met jongeren, ouderen en/of allochtonen.

  • ·

   Het heeft een educatief karakter.

  • ·

   Het vindt plaats in de wijk en/of op een bijzonder locatie.

  5. Hoogte subsidie en beperking

  Per aanvraag zal nooit meer dan € 5.000,-- worden toegekend. Bovendien kan een amateurkunstbeoefenaar voor hetzelfde project nooit tegelijkertijd meerdere subsidies van de gemeente Hoorn ontvangen.

  6. Weigeringsgronden

  De weigeringsgronden uit artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 zijn onverkort van toepassing. Daarnaast wordt een subsidie geweigerd indien de aanvraag en/of het initiatief niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze beleidsregel omschreven voorwaarden en criteria.

 • B.

  Incidentele subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstbeoefenaars die willen optreden in Schouwburg Het Park

  1. Incidentele Subsidie Kunst en Cultuur voor amateurkunstenaars die willen optreden in Het Park

  Dit subsidiebudget is bedoeld voor amateurkunstbeoefenaars die willen optreden in Schouwburg Het Park.

  2. Begripsbepaling

  Amateurkunstenaar: persoon die uit hoofde van zijn of haar hobby (en dus niet beroepsmatig) in al dan niet georganiseerd verband actief bezig is met de beoefening van een van de kunstdisciplines.

  Amateurkunstvereniging: vereniging van amateurkunstenaars.

  Kunstdiscipline: een van de mogelijke kunstvormen (o.a. theater, muziek, beeldende kunst, dans).

  3. Voorwaarden subsidie

  • ·

   De aanvraag wordt gedaan door een amateurkunstvereniging of amateurkunstenaar afkomstig uit de gemeente Hoorn die op wil treden in Het Park en die om redenen die duidelijk in de subsidieaanvraag uiteengezet worden nergens anders in de gemeente Hoorn op kan treden.

  • ·

   Een aanvraag om subsidie uit dit budget dient minimaal veertien weken voor het geplande optreden te worden ingediend.

  • ·

   De aanvraag heeft louter betrekking op de extra huurkosten die optreden in Het Park met zich meebrengt en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting.

  • ·

   De aangevraagde subsidie is niet de enige beoogde vorm van aanvulling van het door de extra huurkosten ontstane tekort en dit blijkt duidelijk uit de in te dienen begroting (te denken valt aan sponsoring, verhogen van de entreeprijs e.d.).

  • ·

   Schouwburg Het Park rekent niet het commerciële huurtarief voor de te subsidiëren voorstelling.

  4. Hoogte subsidie en beperking

  Per aanvraag zal nooit meer dan € 1.000,-- worden toegekend. Bovendien kan een amateurkunstbeoefenaar voor hetzelfde project nooit tegelijkertijd meerdere subsidies van de gemeente Hoorn ontvangen.

  5. Weigeringsgronden

  De weigeringsgronden uit artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoorn 2011 zijn onverkort van toepassing. Daarnaast wordt een subsidie geweigerd indien de aanvraag niet, of in onvoldoende mate, voldoet aan de in deze beleidsregel omschreven voorwaarden.

  Hoorn, 11 juni 2013

  De griffier, de voorzitter,