Beleidsregel vaststellen Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010

Geldend van 11-02-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel vaststellen Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010

Corsaregistratienummer: 09.61452

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

gelezen het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 september 2009 tot het vaststellen van de nota Hoorn Gastvrij;

gelezen het ambtelijk advies tot het vaststellen van nadere regels voor exploitatie van horecabedrijven d.d. 29 oktober 2009;

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.28 en 2.28a van de Algemene plaatselijke verordening;

besluit;

A

in te trekken de beleidsregel “Nadere exploitatie horecabedrijven”

B

tot het vaststellen van de beleidsregel

“Nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010”.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze nadere regels zijn van toepassing op de binnenstad van Hoorn, begrensd door de Westerdijk (te beginnen vanaf de westzijde van de schouwburg Het Park), de westzijde van de Westersingel, de spoorlijn, de noordzijde van de Spoorsingel, de Koepoortsweg, de spoorlijn, de Eikenhof, de noordzijde van de Draafsingel, de Oosterpoortbrug en De Nieuwe Wal zoals is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze nadere regels behorende kaart.

Artikel 2: Begripsbepalingen

Onder deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  verordening: de Algemene plaatselijke verordening Hoorn;

 • 2.

  zone(s): de gedeelten van het toepassingsgebied zoals door middel van een letter- en cijfercombinatie op de kaart is aangegeven;

 • 3.

  horecabedrijf: een bedrijf als bedoeld in artikel 2.27 van de verordening;

 • 4.

  staat van horecabedrijven: het als bijlage 2 bij deze nadere regels behorende overzicht, per zone aangevende het op het moment van vaststelling bestaande aantal en het maximum toegestane aantal horecabedrijven onderverdeeld naar horecacategorie en naar horecacode;

 • 5.

  horecacategorie: de in de Staat van horecabedrijven opgenomen indeling van horecabedrijven die een vergelijkbare belasting vormen voor de openbare orde c.q woon- en leefklimaat en waarbij categorie I de hoogste en categorie III de laagste belastinggraad weergeeft.

 • 6.

  horecacodes: de in de Staat van horecabedrijven door middel van codes met omschrijving aangegeven typen van horecabedrijven.

Artikel 3: Bepalingen met betrekking tot horecacategorieën en horecacodes.

Onder de horecacategorieën en horecacodes, gebruikt in de Staat van horecabedrijven wordt het volgende verstaan:

Categorie 1

 • 1.

  1 Vermaakcentrum

  Een grootschalige inrichting, waar men zich bedrijfsmatig richt op het geven van ontspanning en vermaak, waaronder voorstellingen en gelegenheid tot dansen, al dan niet met live-muziek, alsmede het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende- en/ of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse al of niet gepaard gaand met het verstrekken van kleine eetwaren en/ of maaltijden voor gebruik ter plaatse.

 • 1.

  2 Jongerencentrum

  Een inrichting met een sociaal-cultureel doel specifiek ten behoeve van jongeren, waarin naast sociaal-culturele activiteiten, al dan niet bedrijfsmatig, alcoholhoudende- en/of alcoholvrije dranken en/ of maaltijden voor gebruik ter plaatse worden verstrekt.

 • 1.

  3 Loketverkoop/ automatiek

  Een inrichting waar de verkoop van etenswaren en/ of alcoholvrije dranken, plaatsvindt door een loket aan de straat, dan wel plaatsvindt - al dan niet door middel van automaten - in de inrichting, maar waarbij de inrichting in open verbinding staat met de straat en waarbij de zitgelegenheid in de inrichting minder bedraagt dan 40% van het bedrijfsvloeroppervlak.

  (bedrijfsvloeroppervlak: de oppervlakte van de ruimte binnen een bedrijf, die wordt gebruikt voor verstrekking van dranken en etenswaren inclusief toilet-, keuken-, entree-, opslag- en administratieruimten).

Categorie 2

 • 2.

  1 Café/ eetcafé/ bar

  Een inrichting waarbij de horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende en/ of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaand met het verstrekken van kleine eetwaren en/ of maaltijden voor gebruik ter plaatse of elders dan ter plaatse.

 • 2.

  2 Restaurant

  Een inrichting waarbij horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar alcoholhoudende en/ of alcoholvrije dranken alleen in combinatie met voedsel worden verstrekt, tenzij de drankverstrekking plaats vindt op het bij de inrichting behorende terras.

 • 2.

  3 Daghoreca

  Een inrichting, ter ondersteuning van de functie van bedrijventerreinen, winkelgebieden, het struingebied en/ of het havenfront, niet zijnde een café/ café-restaurant, waarbij de horeca-activiteit het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende en/ of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine eetwaren en/ of maaltijden voor gebruik ter plaatse of elders dan ter plaatse, waarbij de exploitatie ligt tussen 06.00 en 22.00 uur en waarbij de inrichting minimaal vier dagen per week uiterlijk vanaf 11.00u ’s ochtends geëxploiteerd wordt.

Categorie 3

3 Ondersteunende horeca

Een inrichting waarbij de horeca-activiteit (bestaand uit het verstrekken van alcoholhoudende en/ of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine eetwaren en/ of maaltijden) niet het hoofdaandeel van de exploitatie uitmaakt en altijd ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire doelstelling.

Artikel 4: Bepalingen met betrekking tot de verschillende zones

 • 1. Het totale aantal op grond van artikel 2.28 van de verordening te verlenen vergunningen wordt bepaald door het in kolom II van de Staat van horecabedrijven

  • a.

   per zone aangegeven maximum;

  • b.

   per horecacategorie aangegeven maximum;

  • c.

   per horecacode aangegeven toegestane aantallen.

 • 2. Een vergunning wordt geweigerd wanneer een of meer van de in het eerste lid bedoelde maximum aantallen worden overschreden.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien er sprake is van wisseling van het ondernemerschap van het reeds bestaande, in de Staat van horecabedrijven genoemde bedrijf waarbij de exploitatie blijft binnen de voor dat bedrijf toegestane horecacode.

 • 4. De burgemeester kan van het bepaalde in lid 1 ontheffing verlenen indien naar zijn mening de toepassing van de nadere regels zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, welke niet wordt gerechtvaardigd door dringende redenen de openbare orde c.q woon- en leefklimaat betreffende.

 • 5. De burgemeester dient bij zijn afweging op grond van het vorige lid te blijven binnen de doelstelling, alsmede de strekking en de geest van de horecanota Hoorn Gastvrij.

 • 6. Indien gebruik wordt gemaakt van de in lid 4 neergelegde bevoegdheid is een wijziging van de opzet van de bedrijfsvoering, al dan niet samengaand met wisseling van ondernemerschap, een grond voor het weigeren of intrekken van de vergunning.

 • 7. De exploitatievergunning en de vermelding in kolom I van de Staat van horecabedrijven vervalt van rechtswege indien:

  • a.

   de exploitatie van een in de Staat van horecabedrijven genoemd bedrijf, gerekend over een periode van één jaar, gedurende één of meerdere perioden die samen meer dan zes maanden omvatten, is gestaakt;

  • b.

   de exploitatie van het bedrijf niet meer past binnen de horecacode die in de exploitatievergunning is vermeld;

  • c.

   in het pand een ander bedrijf dan een horecabedrijf wordt gevestigd.

 • 8. Voor de bepaling van de in lid 7, onder a genoemde leegstandsperiode van zes maanden, worden de sluitingstermijnen niet meegeteld die opgelegd zijn ingevolge handhavend optreden.

Artikel 5: Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag nadat zij zijn afgekondigd.

 • 2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald “Nadere regels exploitatie horecabedrijven”.

 • 3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze Nadere regels een aanvraag om een vergunning of ontheffing is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige nadere regels toegepast.

C

te bepalen dat het bovenstaande wordt bekendgemaakt via het Gemeenteblad.

Artikelgewijze toelichting bij de nadere regels exploitatie horecabedrijven 2010

Artikel 4 lid 4

In verband met het feit dat de regeling weinig beoordelingsruimte aan de burgemeester over laat voor wat betreft het verlenen van vergunningen in afwijking van de gestelde maxima, is een hardheidsclausule hier op zijn plaats. Het moet in bijzondere omstandigheden toch mogelijk zijn af te wijken van de vastgestelde maxima. Gemeentelijk toetsingskader voor eventuele medewerking hieraan is en blijft primair de bescherming van openbare orde c.q woon- en leefklimaat. Indien openbare orde c.q woon- en leefklimaat niet in overwegende mate in gevaar is of zal komen bestaat de mogelijkheid om door middel van een ontheffingsprocedure medewerking te verlenen aan vestiging van een horecabedrijf.

Artikel 4 lid 6

Om te voorkomen dat deze regeling uitsluitend gebruikt wordt om het pand de bestemming 'horeca' te geven (voorkomen speculatie horecapanden) is tevens in de regeling opgenomen dat bij ongeoorloofde wijziging van de bedrijfsvoering (al dan niet samengaand met wisseling van ondernemer) de vergunning kan worden ingetrokken c.q. geweigerd.

Artikel 4 lid 7

Indien een bedrijf in een periode van één jaar gedurende meer dan zes maanden feitelijk niet geëxploiteerd is als horecabedrijf, zal de vergunning en de opname in de Staat van horecabedrijven vervallen. Een nadien ingediende aanvraag om in dat pand een horecabedrijf te exploiteren zal dan slechts kunnen worden gehonoreerd indien de Staat van Inrichtingen in die zone dat nog toelaat. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat er feitelijk geen horecabedrijf wordt geëxploiteerd. Krijgt het pand een nieuwe functie (ander type horeca of het wordt bijvoorbeeld een winkel) dan vervalt de 'oude' horecafunctie van dat pand.

Artikel 4 lid 8 In het kader van het handhavingsbeleid kan een inrichting voor een periode worden gesloten. De samenloop van deze sluitingstermijn en de leegstandsperiode die genoemd wordt in de Nadere regels horecabedrijven kan er in sommige gevallen toe leiden dat de vermelding van een horecabedrijf op de Staat van horecabedrijven van rechtswege vervalt zodat het bedrijf voor altijd zijn deuren moet sluiten. Dit is niet de bedoeling van de nieuwe regeling. De fatale leegstandstermijn wordt daarom gesteld op zes maanden gerekend over een periode van één jaar waarbij tevens wordt vastgelegd dat de sluitingstermijnen opgelegd als gevolg van bestuursdwang, niet meetellen.

Bijlage I

Zie kaart Werkingsgebied en zone indeling staat van horecabedrijven november 2009

werkingsgebied

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: A1

Kleine Noord/ Veemarkt

Karakteristiek

Aanloopstraten richting winkelcentrum

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

3

3

2.2 Restaurant

7

7

2.3 Daghoreca

0

2

Totaal categorie 2

10

12

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

10

12

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: A2

Breed, westelijk deel

Karakteristiek

Aanloopstraat winkelcentrum

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

2

2

2.2 Restaurant

3

3

2.3 Daghoreca

2

Totaal categorie 2

5

7

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

5

7

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: A3

Nieuwland - Koepoortsplein

Karakteristiek

Aanloopstraat winkelcentrum

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

1

1

2.2 Restaurant

3

3

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

4

4

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

4

4

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: B

Breed (oostzijde), Gedempte Turfhaven, Gouw, Nieuwsteeg, Nieuwe Noord (noordelijk deel), Grote Noord

Karakteristiek:

Hoofdwinkelcentrum

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

2

2

Totaal categorie 1

2

2

2.1 Café/ eetcafe/ bar

0

0

2.2 Restaurant

5

5

2.3 Daghoreca

10

16

Totaal categorie 2

15

21

3 Ondersteunende horeca

4

4

Totaal categorie 3

4

4

Totaal

21

27

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone C1

Roode Steen

Karakteristiek

Horecagebied

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

9

9

2.2 Restaurant

9

9

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

18

18

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

18

18

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: C2

Kerkplein

Karakteristiek

Horecagebied

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

5

5

2.2 Restaurant

4

4

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

9

9

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

9

9

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: C3

Dubbele Buurt (zuidzijde) Vale Hen (noordzijde)

Karakteristiek

Horecagebied

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

7

7

2.2 Restaurant

7

7

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

14

14

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

14

14

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: D1

Nieuwstraat, Kruisstraat, Nieuwe Noord, Lange Kerkstraat.

Karakteristiek

Winkelcentrum, overgang naar struingebied en horecagebied

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Categorie horecabedrijf

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

0

0

2.2 Restaurant

3

6

2.3 Daghoreca

2

2

Totaal categorie 2

5

8

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

5

8

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: D2

Kerkstraat

Karakteristiek

Gemengd gebied, verbinding tussen horecagebieden Roode Steen en Kerkplein

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

1

1

2.2 Restaurant

1

2

2.3 Daghoreca

0

Totaal categorie 2

2

3

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

2

3

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: D3

Breestraat, Schoolsteeg, Grote Oost, Kleine Havensteeg, Grote Havensteeg, Vismarkt, Appelhaven, Wijdebrugsteeg, Korenmarkt, Bierkade, Venidse, Nieuwendam

Karakteristiek

Havenkwartier, struingebied

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

1

1

2.2 Restaurant

3

3

2.3 Daghoreca

Totaal categorie 2

4

4

3 Ondersteunende horeca

2

2

Totaal categorie 3

2

2

Totaal

6

6

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: E1

Hoofd, Veermanskade, Nieuwendam (verlengde van de Veermanskade), Oude Doelenkade, Korenmarkt (t.o. Nieuwendam)

Karakteristiek

Historisch havenfront

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

3

3

2.2 Restaurant

6

6

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

9

9

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

9

9

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: E2

Westerdijk

Karakteristiek

IJsselmeerboulevard

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

1

1

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

1

1

2.1 Café/ eetcafe/ bar

0

0

2.2 Restaurant

1

1

2.3 Daghoreca

0

0

Totaal categorie 2

1

1

3 Ondersteunende horeca

0

0

Totaal categorie 3

0

0

Totaal

2

2

Staat van horecabedrijven

Versie: 30 oktober 2009

Zone: Binnenstad woonstraten

Karakteristiek

Bestaande horeca buiten de horecazones

Horecabedrijven

Kolom I

Kolom II

Horecacode met omschrijving

Bestaand aantal

Totaal

Toegestaan aantal

Maximum

1.1 Vermaakcentrum

0

0

1.2 Jongerencentrum

0

0

1.3 Automatiek/ loketverkoop

0

0

Totaal categorie 1

0

0

2.1 Café/ eetcafe/ bar

2

2

2.2 Restaurant

10

10

2.3 Daghoreca

1

1

Totaal categorie 2

13

13

3 Ondersteunende horeca

7

7

Totaal categorie 3

7

7

Totaal

20

20