Nadere regels voor uitstallingen

Geldend van 05-07-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor uitstallingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen over het hebben van een uitstalling als bedoeld in artikel 2:3, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Meppel

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Meppel.

besluiten:

vast te stellen de navolgende ‘Nadere regels voor uitstallingen’ (hierna Nadere regels):

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Nadere regels wordt verstaan onder: 1. Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. 2. Horeca-inrichting: een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Meppel. 3. Uitstalling: een (reclame) object dat geplaatst wordt in de openbare ruimte, te denken valt aan reclamebord, bloembak, (producten- of kleding)rek, e.d. 4. Evenement: een evenement als beschreven in artikel 2:8 APV Meppel.

Artikel 2 Locatie uitstalling

1. Een uitstalling bevindt zich maximaal op 1,50 meter vanaf de voorgevel voor de desbetreffende inrichting.

2. Bij een horeca-inrichting, mag een uitstalling zich ook bevinden in de daarvoor aangegeven terrasruimte.

3. In ieder geval moet een vrije doorgang aanwezig zijn: a. van 3,5 meter in het voetgangersgebied; b. van 1,5 meter op trottoirs.

Artikel 3 Maximale grootte van een uitstalling

1. Per inrichting is het mogelijk om 1 uitstalling in de openbare ruimte te plaatsen. Uitzondering is een pand breder dan 10 meter en een horeca-inrichting die maximaal 2 uitstallingen mogen plaatsen. 2. Een uitstalling mag maximaal 1,2 x 1,2 x 1,2 meter (b x d x h) zijn. 3. De uitstalling moet geplaatst worden binnen de ‘punaises’ (of andere markering) die zijn aangegeven in de openbare ruimte.

Artikel 4 Tijdstip

1. De uitstalling mag alleen in de openbare ruimte aanwezig zijn als de desbetreffende inrichting geopend is.

2. Tijdens evenementen zijn uitstallingen alleen in overleg met de organisator van het evenement in de openbare ruimte toegestaan.

Artikel 5 Uitstalling kwaliteit

De uitstalling is toegestaan mits het niet (nagel)vast aan de grond is bevestigd

Artikel 6 Aansprakelijkheid ondernemer

De ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitstalling. Eventuele schade en aansprakelijkheid zijn altijd voor rekening van de ondernemer.

Artikel 7 Toezicht en handhaving

1. Op de naleving van deze Nadere regels zijn de daartoe aangewezen personen belast.

2. De door de daartoe aangewezen personen gegeven aanwijzingen met betrekking tot de uitstalling dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

3. De daartoe aangewezen personen controleren regelmatig of de Nadere regels worden nageleefd.

4. Bij geconstateerde overtredingen van deze Nadere regels geldt het handhavingsprotocol voor terrassen en uitstallingen.

Artikel 8 Overgangsbepaling

1. Verleende uitstallingsvergunningen zijn vervallen met het vaststellen van deze nadere regels.

2. Als de huidige situatie in strijd is met de nadere regels geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2012

Artikel 9 Citeertitel

Deze Nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor uitstallingen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. Tegelijkertijd vervalt het Winkeluitstallingenbeleid vastgesteld op 27 augustus 2002.

Ondertekening

Meppel,
Burgemeester en wethouders voornoemd,

Bijlage

Handhavingsprotocol terrassen en uitstallingen