Regeling vervallen per 17-06-2020

Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer

Geldend van 13-06-2013 t/m 16-06-2020

Intitulé

Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het presidium van 5 februari 2013, No. B13.000225

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet en artikel 8 van de verordening gemeentelijke rekenkamer;

gezien het advies van de raadscommissie van mei 2013;

B E S L U I T:

De Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer vast te stellen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Dronten;

voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

leden: de leden van de gemeentelijke rekenkamer;

secretariaatsfunctie: het geheel van secretariaatswerkzaamheden.

Artikel 2. Rechtspositie

1. De voorzitter en de leden van de rekenkamer ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden, noodzakelijk om de taken van de rekenkamer naar behoren te kunnen uitvoeren, alsmede een vergoeding reiskosten.

2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter €325,- per maand en voor de overige leden en plaatsvervangende leden €230,- per maand.

3. De vergoeding stopt met onmiddellijke ingang als de voorzitter of één van de leden of plaatsvervangende leden door de raad op non-activiteit is gesteld.

4.Diegene van de rekenkamer die invulling geeft aan de secretariaatsfunctie ontvangt een toeslag van €95,- per maand voor de extra werkzaamheden.

5. De reiskostenvergoeding bedraagt de maximaal door de Belastingdienst vrijgestelde kilometervergoeding.

Artikel 3.

Met het vaststellen van deze verordening wordt de ‘Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer’ van 29 april 2010 ingetrokken.

Artikel 4.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking de dag na afkondiging.

Ondertekening

Dronten, 30 mei 2013
de raad van Dronten,
D.Petrusma griffier
P.C.J. Bleeker plv. voorzitter