Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2013 vechtsportwedstrijden of -gala´s

Geldend van 13-06-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2013 vechtsportwedstrijden of -gala´s

De burgemeester van Edam-Volendam;

Overwegende dat:

op grond van het gestelde in artikel 2:25, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Edam-Volendam 2013, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2013, de organisator c.q. vergunningaanvrager van de door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s, waarvoor een evenementenvergunning verplicht is, niet van slecht levensgedrag mag zijn;

uit een bestuurlijke rapportage van de toenmalige dienst regionale recherche van de politie Amsterdam-Amstelland is gebleken, dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens deze evenementen;

het daarom gewenst is om gebruik te maken van de aan de burgemeester in artikel 2:24, lid 1 en onder g gegeven bevoegdheid om categorieën van vechtsportwedstrijden of –gala’s aan te wijzen waarvoor de levensgedragtoets geldt;

Gelet op het gestelde in de artikelen 2:24 en 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 van de gemeente Edam-Volendam;

b e s l u i t :

de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of –gala’s aan te wijzen als risicovol:

A.

  • 1.

    Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

  • 2.

    Kickboksen en Muay Tay (Thaiboksen) in al hun varianten;

  • 3.

    Vechtsportwedstrijden, genoemd onder 1 en 2, die worden georganiseerd in voor het publiek toegankelijke locaties, waar evenementen voor bezoekers kunnen worden georganiseerd.

B. te bepalen dat deze aanwijzing van de onder A genoemde categorieën vechtsportwedstrijden of –gala’s van toepassing is voor zover deze

vechtsportwedstrijden worden georganiseerd in sportaccomodaties, multifunctionele accomodaties, openbare inrichtingen of soortgelijke locaties, waar deze evenementen voor een bezoekersaantal van meer dan 200 personen kunnen worden georganiseerd.

C. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

De burgemeester van Edam-Volendam,
W.J.F.M. van Beek MEd
Edam-Volendam, 11 juni 2013.

Nota-toelichting

Toelichting op de aangewezen categorie:

Mixed Martial Arts, of te wel gemengde vechtkunst, is een sport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling), judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen van de meest effectieve vechtssport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht). Zowel uit een bestuurlijke rapportage van de toenmalige dienst regionale recherche van de politie Amsterdam-Amstelland als uit een analyse van het RIEC Noord-Holland komt naar voren, dat er bij vechtsportgala’s sprake kan zijn van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk evenement, dan wel in de financiering ervan. Deze vervlechting is met name waargenomen bij Mixed Martial Artsgala’s en kickboksgala’s.