Nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland

Geldend van 02-08-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2:10 van de APV;

BESLUIT:

Vast te stellen de nadere regels reclame op sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Reclame: iedere vorm van openbare aanprijzing van goederen, diensten en deelname aan activiteiten, middels affiche dan wel soortgelijke middelen, waarbij gebruik wordt gemaakt dan wel dient te worden gemaakt van de in de lid 2 en 3 genoemde driehoeks- en sandwichborden;

 • b.

  Driehoeksborden (A0-signs/multi-views): specifieke reclamedragers met een tijdelijk karakter, die bestaan uit drie met elkaar verbonden borden in deugdelijke metalen frames, bevestigd aan/rond straatmeubilair;

 • c.

  Sandwichborden (A0-signs/multi-views): specifieke reclamedragers met een tijdelijk karakter, die bestaan uit twee met elkaar verbonden borden in deugdelijke metalen frames, bevestigd aan/rond straatmeubilair.

Artikel 2 Ontheffing

Wanneer wordt voldaan aan het bepaalde in onderliggende nadere regels, dan is het bepaalde in artikel 2:10 APV, 1e lid onder a en b niet van toepassing en is een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, 3e lid APV niet nodig.

Artikel 3 Locatie en gebruik gemeentelijke reclameborden

 • 1. Het is niet toegestaan om reclame te maken anders dan op de daarvoor bedoelde, in opdracht van de Gemeente Westland geplaatste, sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views), zoals aangegeven in de bijgevoegde lijst.

 • 2. Het is niet toegestaan om sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs / multiviews) te plaatsen anders dan op die locaties en verdeeld over de kernen, zoals aangegeven in bijgevoegde lijst

Artikel 4 Maatvoering en uitstraling

 • 1. De sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) bevatten slechts reclame-affiches op A0-formaat (1189 bij 841 millimeter) en moeten minimaal 30 cm boven de openbare plaats worden geplaatst.

 • 2. Op de sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) mag geen aanstootgevende reclame noch andere aanstootgevende beeltenissen worden aangebracht.

 • 3. Het is niet toegestaan om per locatie meer dan één sandwich- en/of reclamebord (A0-sign/multi-view) te plaatsen.

Artikel 6 Gevaar en overlast

 • 1. Sandwich- en/of driehoeksreclamebord (A0-sign/multi-view) mogen geen gevaar en overlast opleveren voor het verkeer.

 • 2. Sandwich- en/of driehoeksreclamebord (A0-sign/multi-view) mogen geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

 • 3. Het is niet toegestaan sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) te plaatsen of weg te halen dan wel daarop reclame aan te brengen of daarvan te verwijderen tijdens de ochtend- en avondspits (spitstijden zijn van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot 18.00 uur).

Artikel 7 Zorgvuldig gebruik

Voor het bevestigen van sandwich- en/of driehoeksborden (A0-signs/multi-views) aan bestaand straatmeubilair mag uitsluitend bevestigingsmateriaal worden gebruikt dat geen beschadigingen of andere sporen nalaten.

Artikel 8 Toezicht en handhaving

Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer, en gemeentelijke ambtenaren, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1. Het bevoegde bestuursorgaan kan een in deze nadere regels genoemd gebod of verbod buiten toepassing laten of daarvan afwijken:

  voor zover toepassing gelet op het te dienen belang leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2. als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde of veiligheid of een redelijk vermoeden daarvan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als " nadere regels sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland".

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regels sandwich- en/of driehoeksreclameborden (A0-signs/multi-views) Gemeente Westland treden in werking op de dag nadat ze zijn bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2013,
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland,
de secretaris, de burgemeester,
M.van Beek J. van der Tak