Beleidsregel ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties

Geldend van 13-06-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 

Gelet op het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties welke in eigendom zijn van en in gebruik worden gegeven door de gemeente Peel en Maas

B E S L U I T E N

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel

 

Beleidsregel ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

Aanvrager: rechts- of natuurlijke persoon, in de leeftijd van 18 jaar en ouder, die een reserveringsaanvraag indient voor een accommodatie.

Bezette accommodatie: een accommodatie die gebruikt wordt door een an

dere gebruiker.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.

Jeugdsportgroep t/m 16 jaar: 75% van de groep is bij aanvang van het seizoen jonger dan 17 jaar. Deze jeugdleden betalen contributie.

Niet-bezette accommodatie: een accommodatie die niet gebruikt wordt door een andere gebruiker.

Ongeorganiseerde sporters: gebruikers die niet tot een vereniging, stichting of andersoortige instelling behoren.

Peel en Maas sportvereniging:

- een sportvereniging die statutair gevestigd is in de gemeente

Peel en Maas en hier ook de feitelijke vestigingsplaats heeft en/of

- minimaal 75% van de deelnemers is woonachtig in Peel en Maas

- deze sportvereniging realiseert met de activiteiten een verruiming van het in Peel en Maas bestaande sportaanbod en een verhoging van de sportdeelname in Peel en Maas. De activiteiten dienen in belangrijke mate ten goede te komen van inwoners van de gemeente Peel en Maas.

Reserveringsaanvraag: een aanvraag om in aanmerking te komen voor het gebruik van een accommodatie.

Reserveringssysteem: accommodatiereserveringssysteem dat online is te raadplegen en reserveringen via de website van de gemeente Peel en Maas mogelijk maakt.

Seizoen: een seizoen loopt gelijk met een schooljaar van de basisscholen in Peel en Maas. Tijdens de zomervakantie van de basisscholen zijn de accommodaties gesloten.

Seizoensrooster: accommodatieoverzicht van gebruikers gedurende een seizoen.

Vaste gebruiker: gebruiker die een heel seizoen of gedeelte van een seizoen op vaste tijden gebruikt maakt van een accommodatie. Mede op basis van het gebruik van het voorafgaande seizoen bepaalt de verhuurder welke gebruikers “vast” zijn.

Artikel 2 Gebruikercategorieën

De volgende categorieën gebruikers worden onderscheiden:

categorie 1

grote (sport)evenementen met een verenigingoverstijgend en/of gemeentelijk belang.

categorie 2

bewegingsonderwijs van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs op werkdagen tussen 8:15 en 16:30 uur.

categorie 3

competitiewedstrijdsport (wedstrijden) van Peel en Maas sportverenigingen, georganiseerd door nationale sportbonden.

categorie 4

jeugdsport groepen t/m 16 jaar van Peel en Maas sportverenigingen op werkdagen tot 20:00 uur.

categorie 5

in Fit en Vitaal+, expliciet ter bevordering van sportdeelname benoemde doelgroepen.

categorie 6

Peel en Maas sportverenigingen.

categorie 7

ongeorganiseerde sporters, particulieren en sportactiviteiten van commerciële organisaties.

categorie 8

overige gebruikers.

Artikel 3 Ingebruikgeving van een binnensportaccommodatie voor incidenteel gebruik

Een reserveringsaanvraag voor incidenteel gebruik wordt goedgekeurd indien een binnensportaccommodatie beschikbaar is. De gebruiker kan in het reserveringssysteem zien welke accommodaties beschikbaar en reserveerbaar zijn. Een accommodatie kan door een gebruiker on-line worden gereserveerd door middel van een reservering in het reserveringssysteem.

Artikel 4 Ingebruikgeving van een binnensportaccommodatie aan vaste gebruikers

 • 1. Nieuwe vaste gebruikers en vaste gebruikers waarbij het gebruik voor vast wijzigt moeten voor het doen van een reserveringsaanvraag gebruik maken van een door verhuurder vastgesteld aanvraagformulier gemeentelijke binnensportaccommodaties.

 • 2. Vaste gebruikers die geen wijzigingen willen van het gebruik, hoeven niet jaarlijks een nieuwe reserveringsaanvraag in te dienen. Het lopende seizoensrooster wordt jaarlijks verlengd met één seizoen en vormt hiermee de basis voor het opvolgend seizoen.

 • 3. Aan de hand van de bezetting van het lopende seizoen en alle vóór 1 mei binnengekomen reserveringsaanvragen van de in het eerste lid genoemde groep gebruikers wordt het seizoensrooster voor het opvolgende seizoen vastgesteld door verhuurder.

Artikel 5 Verdeling van niet-bezette tijdstippen in binnensportaccommodaties aan vaste gebruikers

 • 1. Reserveringsaanvragen worden goedgekeurd indien een accommodatie op die dag en tijd in het voorgaande seizoen niet bezet is geweest. Indien meerdere reserveringsaanvragen ingediend worden voor eenzelfde niet-bezette accommodatie, dag en tijdstip, geldt als volgende: categorie 1 heeft voorrang op 2, 2 heeft voorrang op 3, enz.

 • 2. Indien meerdere aanvragers uit één categorie een reserveringsaanvraag indienen voor eenzelfde niet-bezette accommodatie, dag en tijd, wordt de accommodatie toegewezen aan de aanvrager die als eerste de reserveringsaanvraag heeft ingediend. De ontvangstdatum van de reserveringsaanvraag is hierbij bepalend.

Artikel 6 Verdeling van vrij komende tijdstippen in binnensportaccommodaties aan vaste gebruikers

 • 1. In het geval een accommodatie op een bepaalde dag en tijdstip gedurende het seizoen beschikbaar komt, wordt deze voor het lopende seizoen opnieuw ingeroosterd als zijnde omschreven onder in artikel 5, verdeling van niet-bezette tijdstippen binnensportaccommodaties aan vaste gebruikers.

 • 2. Indien binnen 4 weken na ingang van het gewijzigde seizoensrooster een andere reserveringsaanvraag wordt ingediend, zal deze bepaalde accommodatie, dag en tijdstip voor het opvolgende seizoen ingeroosterd worden als omschreven in artikel 7, verdeling van bezette binnensportaccommodaties aan vaste gebruikers.

 • 3. Indien de aanvragers uit één categorie een reserveringsaanvraag indienen, wordt de accommodatie per seizoen wisselend toegewezen waarbij de aanvrager die reeds gebruikt maakt van de accommodatie het eerst opvolgende seizoen de accommodatie krijgt toegewezen.

Artikel 7 Verdeling van bezette binnensportaccommodaties aan vaste gebruikers

 • 1. Aanvragen van gebruikers die in het voorgaande seizoen gebruik hebben gemaakt van een accommodatie, hebben in het opvolgende seizoen voorrang in diezelfde accommodatie, dag en tijd, tenzij aanvragen ingediend worden door de hieronder genoemde categorieën A of B , waarbij A voor gaat op B:

  • A.

   categorie 1 t/m 3.

  • B.

   categorie 4. Aanvragen uit categorie 4 hebben voorrang op aanvragen uit categorie 7 t/m 8, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   - Een reserveringsaanvraag van een gebruiker uit categorie 4 moet voor 1 maart ingediend zijn bij verhuurder. Na 1 maart ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

   - Een reserveringsaanvraag kan uitsluitend gedaan worden door een Peel en Maas vereniging voor uitbreiding van de door de vereniging georganiseerde en begeleide activiteiten voor jeugdsport groepen t/m 16 jaar.

   - Naast een reserveringsbevestiging dient de sportvereniging een goed onderbouwd plan in te dienen (bijvoorbeeld een project- of jeugdbeleidplan) waarin ambitie en een meerjarenplanning beschreven wordt en continuïteit gewaarborgd is.

   - De aanvrager moet aangeven waarom vergelijkbare wel beschikbare accommodaties, dagen en tijden geen alternatief zijn.

   - De aanvrager is verplicht om minimaal die accommodatieruimte en tijd over te nemen waar de voorgaande gebruiker over beschikte.

 • 2. Aanvragen uit categorie 5 en hoger zijn niet mogelijk op bezette uren. Er staat gebruikers echter niets in de weg om onderling te ruilen of tot een andere oplossing te komen. Indien dit leidt tot wijzigingen in het seizoensrooster dienen alle betrokken partijen een nieuwe reserveringsaanvraag in te dienen.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1. Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Verhuurder is gerechtigd verschuivingen in de bezetting aan te brengen indien dit tot een meer optimale bezetting leidt.

 • 3. In geval van onduidelijkheid of een conflicterende situatie besluit verhuurder.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel ingebruikgeving gemeentelijke binnensportaccommodaties’.

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 • 3. De urenverdeelregels Meijelse binnensportaccommodaties 2003, regeling verhuur gemeentelijke gymzalen (Helden), reglement voor het gebruik van de sportzaal te Kessel, prioriteitenschema voor verdeling gebruiksuren (Maasbree) worden tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze beleidsregel ingetrokken.

Ondertekening

Peel en Maas, 7 mei 2013 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
De gemeentesecretaris/directeur, De burgemeester,
drs. H. Mensink W.J.G. Delissen-van Tongerlo