Regeling vervallen per 09-02-2019

Beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013

Geldend van 20-06-2013 t/m 08-02-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2013

Intitulé

Beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Gelezen:

 • -

  het voorstel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, d.d. 24 april 2013

 

Overwegende:

 • -

  dat in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat voor het bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning is vereist;

 • -

  dat in artikel 2.10 lid 1 sub d wordt bepaald dat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, beoordeeld naar de criteria in de welstandsnota, in strijd is met redelijke eisen van welstand, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;

 • -

  dat artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht per 1 maart 2013 bepaalt dat met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2 . 1 , eerste lid, onder a van de wet (bouwen) burgemeester en wethouders, ingeval zij het inwinnen van advies noodzakelijk achten om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid. Onder d, van de wet, advies vragen aan de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester.

 • -

  dat in de gemeente Hoorn de welstandscommissie, de Commissie voor Monumenten en Welstand heet;

 • -

  dat om uitvoering te geven aan artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht het noodzakelijk is te bepalen voor welke bouwplannen en in welke situaties burgemeester en wethouders het inwinnen van advies van de Commissie voor Monumenten en Welstand niet noodzakelijk achten om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop een aanvraag betrekking heeft in strijd is met de redelijke eisen van welstand. E.e.a. is neergelegd in deze beleidsregel.

 

Gelet op:

 • -

  artikel 1:3 lid 4 jo artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2.1 lid 1 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 2.10 lid 1 sub d Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.

 

Besluit:

Het

'beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013'

vast te stellen en in de rapportage aan de raad over deregulering dit mee te nemen.

Hoofdstuk 1 Reikwijdte ambtelijke toets

Artikel 1 Bouwwerken

Voor de beoordeling van de volgende type bouwplannen of combinaties hiervan vinden burgemeester en wethouders, het niet noodzakelijk advies in te winnen bij de Commissie voor Monumenten en Welstand :

 • a.

  dakopbouwen, als bedoeld in artikel 2.3 van de vigerende welstandsnota;

 • b.

  aan- en /of uitbouwen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • c.

  bijgebouwen en overkappingen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • d.

  dakkapellen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • e.

  dakramen en/of zonnecollectoren, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • f.

  gevelwijzigingen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • g.

  erfafscheidingen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • h.

  rolhekken, luiken, rolluiken, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota;

 • i.

  reclame-uitingen, als bedoeld in artikel 2.4 van de vigerende welstandsnota.

Artikel 2 Herhalingsplan/trendsetters

Voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag die betrekking heeft op een bouwplan, dat soortgelijk al eerder op en/of bij een gelijksoortig, qua architectuur, bouwwerk is gerealiseerd (herhalingsplannen, trendsetter) en door de welstandscommissie positief is beoordeeld vindt het college het niet noodzakelijk advies in te winnen bij de commissie voor monumenten en welstand;

Artikel 3 Niet akkoord, tenzij

Indien een bouwplan naar aanleiding van een advies van de Commissie voor Monumenten en Welstand dat 'Niet akkoord, tenzij' luidde is aangepast vinden burgemeester en wethouders het niet noodzakelijk om voor dit aangepaste plan tevens advies in te winnen bij voornoemde commissie.

Hoofdstuk 2 Afwijkingsmogelijkheden

Artikel 4 Op verzoek aanvrager

In gevallen als benoemd in artikel 1 t/m 3 vraagt het college advies aan de commissie van monumenten en welstand op verzoek van de aanvrager.

Artikel 5 Nader advies

 • 1. In gevallen als genoemd in de artikelen 1 en 2 winnen burgemeester en wethouders wel advies in van de Commissie voor Monumenten en Welstand indien het bouwplan niet voldoet aan de criteria uit de welstandsnota en de aangevraagde vergunning daarom moet worden geweigerd;

 • 2. In de gevallen als genoemd in artikel 1, 2 en 3 kunnen burgemeester en wethouders, op het moment dat zij dat noodzakelijk achten en gemotiveerd aangeven waarom zij dit vinden, advies inwinnen bij de Commissie voor Monumenten en Welstand

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding en cteertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Tevens heeft dit besluit een terugwerkende kracht tot en met d.d. 1 -6-2013.

De officiële titel van de beleidsregel is en kan worden aangehaald als: "Beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013".

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

·opname in het Gemeenteblad

De gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • ·

  onder 'Openbare Bekendmakingen' op de website van de gemeente Hoorn;

 • ·

  bij de Openbare Bibliotheek, Wisselstraat 8 in Hoorn;

 • ·

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • ·

  middels publicatie in Westfries Weekblad

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 3 juni 2013

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                     de burgemeester,