Regeling vervallen per 29-07-2023

Verordening, regelende de vergoeding voor commissieleden en voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2013

Geldend van 13-06-2013 t/m 28-07-2023

Intitulé

Verordening, regelende de vergoeding voor commissieleden en voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2013

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarbij behorende bijlage wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, afgekort ARK. Dit is een vaste adviescommissie, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, ten behoeve van de advisering aan het college respectievelijk de burgemeester.

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie, inclusief de plaatsvervangend voorzitter, de laatste voor zover deze daadwerkelijk tijdens een vergadering als voorzitter optreedt;

 • c.

  bijlage: de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende bijlage;

 • d.

  vergoeding: de vergoeding, zoals genoemd in de bijlage;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  BZK: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • g.

  BZK norm: het vergoedingenbedrag als bedoeld in tabel IV onder gemeenteklasse 4 van het “Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden”.

Hoofdstuk II Vergoedingen

Artikel 2 presentiegeld, uurtarief en reiskosten

 • 1. Aan de leden en voorzitters van de commissie wordt een vaste vergoeding per vergadering, respectievelijk uur betaald, zoals is aangegeven in de bijlage.

 • 2. Ambtenaren in dienst van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie. Deze regel is ook van toepassing op de ambtelijk secretaris van de commissie.

 • 4. De ambtelijk secretaris zorgt dat na afloop van elke vergadering een getekende presentielijst aanwezig is. Indien het een vergadering betreft waarvan de leden en voorzitter per uur een vergoeding krijgen, worden daarop tevens het aantal vergaderuren vermeldt.

 • 5. Op de onder lid 4 van dit artikel bedoelde lijst wordt eveneens opgave gedaan van de gemaakte reiskosten per openbaar vervoer of eigen vervoer.

 • 6. Betaling van de bedragen, als bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel, vindt plaats nadat de in laatst genoemde artikelleden bedoelde lijst voor akkoord is geparafeerd door of namens het college.

Hoofdstuk III Overige bepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Artikel 4 Intrekken bestaande regelingen

De bestaande onkostenvergoedingsregeling voor de Welstandscommissie en de Monumentencommissie worden ingetrokken met ingang van de datum van het van kracht worden van deze verordening.

Artikel 5 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening vergoeding voor commissieleden en voorzitter van de ARK 2013.

Bijlage:

Reguliere vergadering:

Per vergadering

Extra vergadering:

Per uur

Voorzitter

€ 540,- & reiskosten

€ 90,- & reiskosten

Leden

€ 360,- & reiskosten

€ 90,- & reiskosten

Toelichting:

Artikel1

Dit artikel is bedoeld om eenduidig aan te geven wat wordt verstaan onder de in de regeling en bijlage gehanteerde begrippen.

Artikel 2

Uitgangspunt is de regeling van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, vastgelegd in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Dit besluit hanteert in zijn algemeenheid voor een gemeente, afhankelijk van de omvang van de gemeente Sittard-Geleen, een maximum vergoeding in de vorm van presentiegeld. Voor Sittard-Geleen is dat per 1 januari 2013 € 92,35 per vergadering.

Het strikt toepassen van de ministeriële regeling kan ertoe leiden dat voor deze specialistische commissiewerkzaamheden geen commissieleden zijn te vinden. Artikel 15 van het Rechtspositiebesluit biedt daarom de mogelijkheid om af te wijken van de ministeriële regeling.

Artikel 3 t/m 5

Deze artikelen regelen de overgang van de oude naar de nieuwe regeling en het tijdstip van inwerkingtreding.

Voor de volledigheid wordt onderstaand een overzicht gegeven van de afgeronde concrete bedragen, die per datum raadsbesluit uit dit voorstel voortvloeien. Als reiskosten worden vergoed:

 • -

  de daadwerkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer, of;

 • -

  € 0,19 per gemaakte kilometers per auto.