Beleidsregels met betrekking tot sanctie en handhaving bij subsidies

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot sanctie en handhaving bij subsidies

Inhoud

Artikel 1   Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.    ASV: Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012;

b.    Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

c.    Onregelmatighedenregister subsidies: het register als bedoeld in paragraaf 5 (handeling 4) van de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies;

d.    meldingsplicht: de verplichting om een melding aan Gedeputeerde Staten te doen indien er sprake is van gevallen als genoemd in de artikelen 18 en 19, tweede lid, van de ASV;

e.    administratieverplichting: de verplichting om alle inkomsten en uitgaven die aan een project gerelateerd zijn bij te houden en vast te leggen respectievelijk de verplichting bedoeld in artikel 4:69 Awb.

f.     publicatieverplichting: de verplichting bedoeld in artikel 15, derde lid, van de ASV;

g.    projectperiode: de periode waarbinnen het project gerealiseerd dient te zijn, zoals aangeduid in de beschikking tot subsidieverstrekking;

h.    resultaatdoelstellingen: de doelstellingen c.q. resultaten zoals opgenomen in het bij de subsidieaanvraag ingediende activiteitenplan en/of in de beschikking tot subsidieverstrekking.

i.     ernstige onregelmatigheden: wijziging van feiten en omstandigheden die in de invloedssfeer van de subsidieontvanger ligt en die invloed heeft op de hoogte van het subsidiebedrag;

j.     misbruik: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte (te hoge) overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen.

k.    fraude: handelingen die erop gericht zijn de provincie Drenthe als schuldeiser of rechthebbende te benadelen.

Artikel 2   Reikwijdte/toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op subsidies waarop de ASV van toepassing is, dan wel van toepassing is verklaard.

Artikel 3   Doelstelling

Het doel van deze beleidsregels is:

a.    voorkomen dat subsidieontvangers de in wet- en regelgeving dan wel in beschikkingen opgenomen verplichtingen niet nakomen;

b.    vergroten van de handhaafbaarheid van subsidieregelgeving en op deze regelgeving gebaseerde besluiten;

c.    beperken van schade als gevolg van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.

Artikel 4   Sancties

1.    Een sanctie kan worden opgelegd in het geval de subsidieontvanger de in de ASV en in de nadere subsidieregels opgenomen verplichtingen en de eventueel in de beschikking tot subsidieverstrekking opgelegde verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt.

2.    Sanctiemogelijkheden zijn:

a.     het preventief weigeren van een subsidie;

b.     het lager of op nihil vaststellen van de subsidie of het ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen of intrekken van de beschikking tot subsidieverstrekking;

c.     het opnemen van de subsidieontvanger in het Onregelmatighedenregister subsidies;

d.     bij een vermoeden van fraude, het doen van aangifte bij Openbaar Ministerie, alsmede opneming in het Onregelmatighedenregister subsidies;

e.     indien subsidie wordt verstrekt aan een aanvrager die is opgenomen in het Onregelmatighedenregister subsidies, het opnemen van aanvullende (zwaardere) verplichtingen in de beschikking tot subsidieverstrekking.

Artikel 5   Preventief weigeren

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:35 Awb en artikel 7 van de ASV kunnen gedeputeerde staten de subsidie preventief weigeren, indien de aanvrager is opgenomen in het Onregelmatighedenregister subsidies.

Artikel 6   Intrekken of verlagen van de subsidie

1.    Indien de subsidieontvanger:

a.     de gesubsidieerde activiteit niet uitvoert, waardoor de met de activiteiten te bereiken resultaten en/of doelen niet worden gerealiseerd, wordt de subsidie op nihil vastgesteld dan wel wordt de beschikking tot subsidieverstrekking ingetrokken;

b.     de gesubsidieerde activiteit gedeeltelijk niet uitvoert, waardoor de met de activiteiten te bereiken resultaten of doelen gedeeltelijk niet worden gerealiseerd, wordt de subsidie verlaagd met een kortingspercentage of kortingsbedrag als opgenomen in de beschikking tot subsidieverstrekking. Indien er geen kortingspercentage of kortingsbedrag in de beschikking tot subsidieverstrekking is opgenomen, wordt de beschikking tot subsidieverstrekking ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd of wordt de subsidie lager vastgesteld, in overeenstemming met de ernst en de oorzaak van de afwijking;

c.     niet of niet geheel voldoet aan de administratieverplichtingen die samenhangen met de verstrekte subsidie, wordt de subsidie lager vastgesteld. De korting bedraagt maximaal 50%;

d.     een subsidie van € 25.000,00 of meer heeft ontvangen en niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting om een tussentijdse rapportage toe te zenden, zoals vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening, wordt bij de vaststelling van de subsidie een korting toegepast op het vastgestelde subsidiebedrag van maximaal 5%;

e.     niet heeft voldaan aan de publicatieverplìchtingen zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverstrekking, wordt de subsidie lager vastgesteld of wordt de vaststelling ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd. lndien niet is gepubliceerd volgens de voorgeschreven procedures, bedraagt de korting maximaal 5%. lndien niet is gepubliceerd volgens de voorgeschreven procedures, maar wel melding is gemaakt van de provinciale financiële steun, bedraagt de korting maximaal 3%;

f.      die een subsidie kleiner dan € 125.000,00 ontvangt, de projectperiode zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverstrekking overschrijdt en niet voorafgaand aan de overschrijding van de projectperiode heeft verzocht om een verlenging en daarvoor instemming heeft gekregen, wordt de subsidie lager vastgesteld of wordt de vaststelling ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd. De korting bedraagt maximaal 15%;

g.     die een subsidie van € 125.000,00 of meer ontvangt, de projectperiode zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening overschrijdt en niet voorafgaand aan de overschrijding van de projectperiode heeft verzocht om een verlenging en daarvoor instemming heeft gekregen, wordt de subsidie lager vastgesteld. De korting bedraagt maximaal 15%. Bovendien zijn kosten die hij na het einde van de projectperiode heeft gemaakt, niet subsidiabel.

h.     de overige verplichtingen, vastgelegd in de beschikking tot subsidieverstrekking, (gedeeltelijk) niet nakomt, wordt de subsidie verlaagd met het kortingspercentage dan wel kortingsbedrag zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverstrekking of wordt de subsidie, afhankelijk van de aard, de ernst en de oorzaak van de afwijking, verlaagd of ingetrokken of lager of op nihil vastgesteld.

2.    Indien de subsidieontvanger bij herhaling subsidieregels heeft overtreden en/of aan beschikkingen tot subsidieverstrekking verbonden verplichtingen niet is nagekomen, kunnen gedeputeerde staten hogere kortingspercentages hanteren dan genoemd in het eerste lid onder c tot en met g.

3.    Indien meerdere niet-nalevingen zijn geconstateerd, wordt per geconstateerde niet-naleving een kortingspercentage vastgesteld en worden de kortingspercentages gecumuleerd. De korting bedraagt maximaal 100% van het vastgestelde subsidiebedrag.

Artikel 7   Meldingsplicht

Indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de meldingsplicht, kunnen gedeputeerde staten de beschikking tot subsidieverstrekking ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen of intrekken en het uitbetaalde subsidiebedrag of voorschot geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 8   Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies.

Artikel 9   Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de publicatie ervan in het provinciaal blad.

TOELICHTING

OP DE BELEIDSREGELS MET BETREKKING TOT SANCTIE EN HANDHAVING BIJ SUBSIDIES

Algemeen

Per 1 januari 2012 is de nieuwe ASV in werking getreden. Hiermee is met ingang van 2012 een nieuw subsidiestelsel geïntroduceerd, dat is gebaseerd op het Rijksbreed subsidiekader.

Het nieuwe subsidiesysteem is een outputgericht stelsel en gaat uit van proportionaliteit, sturen op

hoofdlijnen en prestaties, (verdere) vereenvoudiging en uniformering en gerechtvaardigd vertrouwen in de subsidieontvanger. De subsidieontvanger krijgt in het nieuwe stelsel meer vertrouwen van de provincie, doordat:

  • - hij niet altijd standaard (financiële) verantwoording hoeft af te leggen

  • - hij minder wordt belast met (tussen)rapportages en controles.

De aandacht verschuift naar risicogroepen en naar de uitzondering. Door op deze wijze invulling te geven aan het principe van vertrouwen worden goedwillende burgers, bedrijven en instellingen minimaal belast en hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden.

Doordat meer wordt uitgegaan van vertrouwen is het van belang dat er voldoende checks en balances in het systeem worden ingebouwd, om te borgen dat deze aanpak niet leidt tot (verruiming van) het misbruik. Het vertrouwen moet wel gerechtvaardigd zijn.

Bij het verlenen en vaststellen van subsidie wordt slimmer omgegaan met de beheersing van risico's om zo misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies te bestrijden. Het beleid van de provincie om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies tegen te gaan, is in april 2012 in hoofdlijnen vastgelegd in de Provinciale leidraad voor het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies.

De Beleidsregels met betrekking tot het sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies zijn bedoeld om het M&O-beleid te operationaliseren. Meer vertrouwen gaat hand in hand met een strikte handhaving en consequent toepassen van beschikbare handhavingsmogelijkheden. Bij constatering van onregelmatigheden, waaronder misbruik, zal dan ook consequent worden opgetreden en 'bestraft' op basis van de beschikbare sanctiemogelijkheden.

Artikelsgewijs

Artikel 4         Sancties

Titel 4.2 van de Awb reikt sanctiemogelijkheden aan: subsidie preventief weigeren, (gedeeltelijk) terugvorderen dan wel lager vaststellen. Titel 4.2 is leidend bij de uitvoering van sancties bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de opgelegde verplichtingen aan de subsidieontvanger.

Op de mogelijkheden die titel 4.2 Awb biedt, is een aanvulling nodig vanwege de invoering van het Onregelmatighedenregister subsidies. Lid 2, onder c tot en met e, geeft deze aanvulling weer.

Artikel 6         lntrekken of verlagen van de subsidie

Lid 1, onderdeel c

De voorschriften inzake het bijhouden en bewaren van een administratie hebben tot doel dat kan worden geverifieerd of de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden, welke kosten daarmee zijn gemoeid en of de investeringen duurzaam waren. lndien niet aan de administratieve voorschriften wordt voldaan, wordt de subsidie lager vastgesteld.

Lid 1, onderdeel d

lndien het subsidiebedrag € 25.000,00 of meer bedraagt en de periode van uitvoering van de activiteiten meer dan 12 maanden duurt, kan één keer per 12 maanden een tussentijdse voortgangsrapportage worden gevraagd. ln de verleningsbeschikking wordt deze verplichting en het tijdstip van aanleveren van de voortgangsrapportage vermeld.

Lid 1, onderdeel h

Ook verplichtingen die niet in deze beleidsregel genoemd zijn, maar wel zijn opgenomen in de beschikking tot subsidieverstrekking, dienen nagekomen dan wel uitgevoerd te worden.

Lid 2

lndien geconstateerd is dat de subsidieontvanger meerdere verplichtingen niet is nagekomen, wordt per geconstateerde niet-naleving een verlaging vastgesteld en worden deze verlagingen bij elkaar opgeteld. Het totaal aan opgetelde kortingen bedraagt maximaal 100% van de subsidie.

Artikel 7         Meldingsplicht

Het niet voldoen aan de meldingsplicht levert een extra kortingspercentage op. Dit houdt in dat indien de subsidieontvanger wel meldt dat hij niet aan een bepaalde verplichting zal voldoen, hij minder gekort wordt dan bij niet melden. Zie voorbeeld:

Meldingsplicht

Niet gemeld

Wel gemeld

Overtreding

Korting

Overtreding

Korting

Gedeeltelijk niet voldaan aan administratieverplichting

20%

Gedeeltelijk niet voldaan aan administratieverplichting

20%

Niet tijdig tussentijds gerapporteerd

2%

Niet tijdig tussentijds gerapporteerd

2%

Niet voldaan aan publicatieverplichting

5%

Niet voldaan aan publicatieverplichting

5%

Niet melden

5%

Totaal korting

32%

Totaal korting

27%

Artikel 9         Inwerkingtreding

Vanaf het moment waarop deze beleidsregels in werking treden, zijn ze ook van toepassing op reeds door de provincie Drenthe verstrekte subsidies.