Regeling vervallen per 01-01-2023

Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie

Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2022

Intitulé

Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie

Inhoud

Artikel 1, Begripsbepalingen

a.    Subsidiabele kosten: voor de activiteiten noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de aanvrager te leveren prestatie.

b.    Natuur- en milieueducatie (NME): een vorm van educatie die leidt tot vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van natuur en milieu.

c.     ASV: de Algemene subsidieverordening Drenthe.

Artikel 2, Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken aan natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor organisatie en uitvoering van NME-activiteiten.

Artikel 3, Criteria

De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 moet voldoen aan de volgende criteria.

a.    Deelname aan de activiteiten moet open staan voor inwoners van meerdere gemeenten.

b.    De activiteiten mogen niet behoren tot het reguliere aanbod of takenpakket van door de provincie gesubsidieerde instellingen.

c.     Voor de activiteiten hebben gedeputeerde staten niet in de afgelopen achtereenvolgende 2 jaar subsidie verleend.

Artikel 4, Grondslag subsidie

1.    De subsidie wordt op grond van artikel 20, eerste lid, sub a, van de ASV direct vastgesteld in de vorm van een vast bedrag dat door gedeputeerde staten wordt bepaald op basis van de bij de aanvraag ingediende gegevens, maar bedraagt nooit meer dan € 3.000,--.

2.    De subsidie kan worden verstrekt voorafgaand aan of na afloop van de subsidiabele activiteiten. Bij subsidieverstrekking na afloop van de activiteiten worden, in aanvulling op artikel 13, tweede lid, van de ASV bewijsstukken van de activiteiten direct met de aanvraag meegestuurd.

Artikel 5, Aanvraag

Aanvragen worden ingediend op een daartoe vastgesteld formulier.

Artikel 6, Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012.