Verordening elektronische bekendmaking gemeente Brummen

Geldend van 01-06-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Brummen

De gemeenteraad van de gemeente Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013, met kenmerk RV13.0015;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 11 april 2013;

heeft besloten:

 • 1.

  Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening ten aanzien van de voorliggende verordening tot het electronisch bekendmaken gemeente Brummen 2013;

 • 2.

  De verordening tot het elektronisch bekendmaken gemeente Brummen 2013 met kenmerk (INT13.0356) vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • b. elektronisch gemeenteblad: een door het gemeentebestuur uit te geven gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, leden 1 en 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Gemeenteblad

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2. Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking besluiten

 • 1. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2. De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3. Het tweede is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4. Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 4 Kennisgeving meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten

 • 1. Het is mogelijk kennisgeving van meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente, tenzij wettelijk een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

 • 2. De kennisgeving houdt in ieder geval in:

  • a.

   de titel van het besluit, zo nodig aangevuld met een korte toelichting op de inhoud;

  • b.

   de datum van het besluit;

  • c.

   het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld;

  • d.

   eventuele mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, bezwaar of beroep;

  • e.

   de datum van de bekendmaking;

  • f.

   de datum van de inwerkingtreding (en eventuele terugwerkende kracht) en

  • g.

   waar het besluit ter inzage ligt.

 • 3. Dit artikel is van toepassing op kennisgevingen inzake besluiten op het gebied van:

  • .

   Omgevingsvergunningen, ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen/onteigening, horeca, verkeersmaatregelen, verkiezingen, machtiging en volmacht.

 • 4. Het college is bevoegd om de in lid 3 bedoelde lijst via nadere regels aan te vullen.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 ook op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 6 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2013

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Brummen 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 25 april 2013 bij raadsbesluit met kenmerk RB13.0015;
de griffier, mr. A.P. Leenstra
de voorzitter, N.E. Joosten bc.