Regeling vervallen per 01-04-2019

In Zandvoort komen steeds meer verzoeken binnen om planologische medewerking te verlenen aan het vestigen van pensions. Niet alleen het bestuur zelf, maar ook de burgers hebben er behoefte aan te weten welk beleid de gemeente voert inzake het weigeren of toestaan van nieuwe pensions. Naar aanleiding van diverse pensionverzoeken voorliggend pensionbeleid door het college van burgemeester en wethouders vast te laten stellen en ter kennisname aan de raad aangeboden.

Geldend van 20-11-2009 t/m 31-03-2019

Intitulé

In Zandvoort komen steeds meer verzoeken binnen om planologische medewerking te verlenen aan het vestigen van pensions. Niet alleen het bestuur zelf, maar ook de burgers hebben er behoefte aan te weten welk beleid de gemeente voert inzake het weigeren of toestaan van nieuwe pensions. Naar aanleiding van diverse pensionverzoeken voorliggend pensionbeleid door het college van burgemeester en wethouders vast te laten stellen en ter kennisname aan de raad aangeboden.

PENSIONBELEID ZANDVOORT

Toetsingsbeleid ten behoeve van ontheffingsprocedures voor nieuw aan te vragen pensions

1 AANLEIDING

In Zandvoort komen steeds meer verzoeken binnen om planologische medewerking te verlenen aan het vestigen van pensions. Niet alleen het bestuur zelf, maar ook de burgers hebben er behoefte aan te weten welk beleid de gemeente voert inzake het weigeren of toestaan van nieuwe pensions.

Naar aanleiding van diverse pensionverzoeken wordt voorgesteld om voorliggend pensionbeleid door het college van burgemeester en wethouders vast te laten stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Aanvragen van pensions kunnen dan getoetst worden aan dit beleid. Indien aanvragen aan het beleid voldoen, kan medewerking aan een ontheffing van het

bestemmingsplan verleend worden omdat op basis van dit beleid nota een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld kan worden.

Het pensionbeleid is een vertaling van de ruimtelijke visie van de gemeente op de vestiging van pensions in Zandvoort.

2 UITGANGSPUNTEN BELEID

Toerisme & recreatie is één van de belangrijke pijlers in de gemeente Zandvoort;zowel voor de Zandvoortse economie als de samenleving. Het toerisme in brede zin voorziet de gemeente van een groot deel van haar inkomsten, levert directe en indirecte werkgelegenheid op en draagt bij aan een hoger voorzieningenniveau.

Binnen de verschillende vormen van toerisme dragen de verschillende soorten verblijfsaccommodaties sterk bij aan bovengenoemde belang voor Zandvoort als gemeente. Ten eerste vormen hotels, pensions en dergelijke de basis voor hettoerisme naar de gemeente Zandvoort. Verschillende attracties maar ook de horeca en de detailhandel zijn sterk afhankelijk van het verblijfstoerisme.

In de tweede plaats dragen de verschillende verblijfsaccommodaties direct bij aan de werkgelegenheid. Het grote aantal verblijfsrecreanten vereist namelijk een breed voorzieningenniveau.

Ook in de (ontwerp) Structuurvisie wordt ingezet op een impuls voor het verblijfstoerisme, in de zin van kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het aantalverblijfsaccommodaties. Verblijfstoeristen besteden veel meer dan dagjesmensen en dragen zo bij aan de handhaving en zelfs uitbreiding van hetvoorzieningenniveau in Zandvoort. Pensions versterken de authenticiteit door de persoonlijke service, de eigen formule en zijn vaak gevestigd in karakteristiekepanden (in vergelijking met ketenhotels). De groei van verblijfstoeristen leidt niet tot nadelige effecten op de infrastructuur van en naar Zandvoort.

Met inachtneming van de bovenstaande belangen is beleid aangaande de vestiging en uitbreiding van hotels en pensions een noodzaak. De hoofddoelstelling van dit beleid is een kader te scheppen voor nieuwe pensionverzoeken, waarbij de pensions ruimtelijk goed inpasbaar worden gemaakt binnen de gemeenteZandvoort. Voor panden die niet aangemerkt kunnen worden als eengezinswoning, maar als pension zijn gebouwd en/of ingericht vóór de inwerkingtreding van dit beleid en/of waarbij de exploitant niet in het pand woont en ingeschreven staat,geldt dat zij niet hoeven te voldoen aan de criteria 3 en 7 van de toetsingscriteria als bedoeld in hoofdstuk 4.

Dit beleid gaat niet over hotels of kamerverhuurbedrijven.

Definitie pension:

Onder een pension wordt verstaan een aan wonen ondergeschikte nevenactiviteit voor verhuur van kamers aan meer dan 4 personen 1 . Een pension k an in zijn gebruik worden omschreven als een woning waarvan meer dan 2 kamers verhuurd worden voor logiesverstrekking per nacht met de daarbij behorende verstrekking van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse. Maaltijden en dranken worden slechts verstrekt aan pensiongasten, niet aan passanten. Voor de logies per nacht wordt ook toeristenbelasting geheven. Tevens staat een pension ingeschreven als pension bij de Kamer van Koophandel. De exploitant is degene die in de woning woont en op dit adres ingeschreven staat.

De te verhuren kamers dienen dus niet als woonverblijf, maar als verblijfsrecreatie (toeristen). Hiermee onderscheidt een pension zich ten opzichte van een kamerverhuurbedrijf, dat duidelijk niet expliciet bijdraagt aan het verblijfstoerisme.

Het erkennen van het economische belang van het toerisme voor de gemeente Zandvoort betekent niet dat dit belang altijd voorrang heeft op andere belangen.

Pensions zijn niet op elke locatie binnen de gemeente wenselijk. De wenselijkheid van de locatie van deze accommodaties is afhankelijk van ligging en karakter. Door ongewenste vestigingen tegen te gaan en het stellen van randvoorwaarden aan wenselijke vestigingen kan de gemeente sturing geven aan een adequate ruimtelijkepensionstructuur. In de locatiebeoordeling zijn stedelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en milieuaspecten van belang. Daarnaast dienen de accommodaties de specifieke identiteit van de verschillende wijken te ondersteunen.

Gezien bovenstaande is het vastleggen van specifieke locatiecriteria van pensions van belang bij (her)ontwikkelingen van deze accommodaties.

2.1 RUIMTELIJK

Het exploiteren van een pension in Zandvoort wordt van waarde geacht voor het dorp, maar is niet overal gewenst.

Binnen Zandvoort zijn toeristische “brongebieden” te duiden. Deze gebieden

bevatten een concentratie van activiteiten zoals detailhandel, horeca en toeristische attracties, zoals bijvoorbeeld het strand. Ze zijn de bron van de toeristische inkomsten en spin-off en zijn derhalve van groot belang voor het karakter, de economie en de samenleving van de gemeente Zandvoort.

Het vestigen vanverblijfsaccommodaties is wenselijk in en nabij de brongebieden, aangezien zij een positieve bijdrage leveren aan deze gebieden.

Binnen Zandvoort kunnen twee belangrijke brongebieden aangeduid worden: het strand en het centrum van Zandvoort.

Het vestigen van pensions in de directe nabijheid van deze brongebieden, in Zandvoort-Zuid, langs de boulevards en in het centrum is wenselijk en wordt gestimuleerd e.e.a. zoals aangeduid op de bijbehorende overzichtskaart op blz 4. Pensions worden slechts toegestaan binnen het met de rode lijnen aangeduide vestigingsgebied pensions.

In rustige, typische woongebieden die op grotere afstand zijn gelegen van de brongebieden, wordt de kwaliteit van het wonen gegarandeerd door hier juist hetvestigen van pensions niet toe te staan. Logiesverstrekking is hier wel toegestaan.

In Oud Noord, Park Duinwijk, Nieuw Noord en Bentveld zijn geen (nieuwe)

pensions toegestaan.

Overzichtkaart pensionbeleid Zandvoort

2.2 VERKEER EN PARKEREN

2.2.1 VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID VOOR PENSIONS

Het voorzien in de parkeerbehoefte en het behouden van een goede

verkeersafwikkeling is een harde voorwaarde voor pensions. Bij het bepalen van de parkeerbehoefte geldt in vigerende bestemmingsplannen een parkeernorm van 0,6 parkeerplaats per pensionkamer. Binnen Zandvoort is logiesverstrekking totmaximaal 4 personen overal toegestaan, waarvoor geen parkeernorm geldt, anders dan voor de woning. Hiermee dreigt een verschil te ontstaan tussen woningen met logieskamers en woningen met pensionkamers. Vandaar dat de eerste 2 kamers buiten beschouwing gelaten worden bij het bepalen van de parkeerbehoefte voor een pension.

Om gelijk te schakelen met pensionvergunningen (zie hieronder) en met logiesverstrekking wordt de parkeernorm in dit beleid voor een pension 0,5 parkeerplaats per kamer waarbij de eerste twee kamers niet meegeteld worden.

De parkeerplaatsen moeten op eigen terrein worden gerealiseerd. Om te

voorkomen dat toename van pensions een onevenredige afname van het groen tot gevolg heeft wordt gesteld dat maximaal 50% van het onbebouwde erf gebruikt mag worden voor het voorzien in parkeergelegenheid (zie hoofdstuk 3).

Indien niet in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien op eigen terrein dient men op andere wijze zelf te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Dit kan door:

 • a)

  parkeergelegenheid afnemen op een van de vier grote openbare parkeervoorzieningen in Zandvoort (zie kaartje blz 7). De voorwaarden waaronder dit kan, zullen onderzocht worden in het Parkeernormennota Zandvoort. Van optie a kan dus pas gebruik worden gemaakt nadat de betreffende Parkeernormennota in werking is getreden. Indien optie a aantoonbaar niet mogelijk is, komt optie b in aanmerking.

 • b)

  het verkrijgen van hotel/pensionvergunningen volgens de Parkeerverordening. Indien optie b aantoonbaar niet mogelijk is komt optie c in aanmerking.

 • c)

  het aantal parkeerplaatsen dat niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd op de openbare weg afwikkelen (parkeren in de openbare ruimte). Dit kan slechts indien uit de door de gemeente uitgevoerde parkeerdrukmetingen blijkt dat de parkeerdruk niet te hoog is.

2.2.2 OPTIE A: PARKEREN IN GROTE PARKEERVOORZIENING

Het op andere wijze dan op eige n terrein voorzien in voldoende parkeergelegenheid zal worden uitgewerkt in de Parkeernormennota. Pas wanneer het Parkeerplant 2009 / Parkeernormennota Zandvoort in werking is getreden kan van optie a gebruik worden gemaakt.

Bereikbaarheid openbare parkeervoorziening op loopafstand

Volgens de landelijke parkeerrichtlijnen ASVV2004 is de reikwijdte van een

parkeergarage ongeveer 500 meter. Deze afstand is een gemiddeld geaccepteerde loopafstand tot de auto. Zodoende kan een grote openbare parkeervoorziening als goed parkeeralternatief gezien worden, mits de afstand tot het pension maximaal 500 meter is. Hiermee kan voorzien worden in parkeren binnen de reikwijdte van het pension, waarmee parkeeroverlast in de directe omgeving voorkomen wordt. Om ‘wildgroei’ aan claims op de openbare parkeervoorziening te voorkomen is het hierbij noodzakelijk, als extra voorwaarde, om een aantoonbare, langdurige overeenkomst bij de aanvraag voor pension te overleggen, waaruit blijkt dat dit parkeerterrein gebruikt wordt voor de pensiongasten.

Voor parkeerterrein De Zuid, biedt de pachter speciale seizoenskaarten (maart-oktober) aan voor onder andere pensions. Voor € 85,- per parkeerplaats zijn pensions in de nabijheid van dit parkeerterrein in staat om dit als alternatief tebenutten, wanneer niet voorzien kan worden in parkeren op eigen terrein. Hierbij is het aan de pachter zelf om te bepalen hoeveel seizoenskaarten hij uitgeeft.

Voor andere parkeerterreinen, waar geen pachter is, betreft het in feite openbare parkeerplaatsen. Gezien de beperkte druk op deze parkeerterreinen (behalve op piekdagen) voorziet de verkeersdeskundige geen probleem wanneer deze parkeerplaatsen ook gebruikt worden voor pensions.

De voorwaarden waaronder van de parkeervoorzieningen gebruikt gemaakt kan worden om parkeerplaatsen voor pensions af te nemen worden echter nog uitgewerkt in de nog vast te stellen Parkeernormennota.

capaciteit parkeerterreinen Zandvoort

2.2.3 OPTIE B: HOTEL/PENSIONVERGUNNINGEN

In artikel 4 van de Parkeerverordening is voor pensions een pensionvergunning mogelijk gemaakt.

Een hotel/pensionvergunning wordt verleend aan de (rechts)persoon die in een vergunninggebied tegen betaling nachtverblijf biedt in onroerende zaken die daar krachtens het voor deze onroerende zaken geldende bestemmingsplan voor bestemd zijn dan wel mogen worden. Het College bepaalt de aantallen vergunningen die per (rechts)persoon worden verleend.

Het aantal hotelvergunningen wordt verminderd met:

 • -

  het aantal eventuele andere vergunningen die aan de (rechts)persoon verleend zijn krachtens deze verordening;

 • -

  het aantal vergunningen dat verleend is aan personen op het adres waar de (rechts)persoon is gevestigd;

 • -

  het aantal poet3 waarover de (rechts)persoon beschikt.

Om in aanmerking te komen voor één of meerdere pensionvergunningen dienen pensions aan de volgende criteria te voldoen:

 • -

  Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

 • -

  Bedrijfsmatig nachtverblijf verstrekken aan vijf of meer personen; - Beschikken over een “Gebruiksvergunning voor logiesgebouwen”; - Toeristenbelasting nachtverblijf betalen.

Per 2 kamers wordt één Hotel/pensionvergunning verstrekt.

2.2.4 OPTIE C: PARKEREN IN DE OPENBARE RUIMTE

Indien de aanvrager van een pension het benodigde aantal parkeerplaatsen niet kwijt kan op zijn eigen terrein kan gekeken worden of in plaats daarvan op deopenbare weg geparkeerd kan worden. In het nog vast te stellen Parkeerplan 2009 zal een parkeerdrukmeting worden uitgevoerd. Vervolgens zal de metingtweejaarlijks worden herhaald. Indien uit deze meting blijkt dat de parkeerdruk laag is mag de openbare weg gebruikt worden. Het Parkeerplan en deparkeerdrukmeting geven aan wanneer sprake is van een lage parkeerdruk (bijvoorbeeld indien de parkeerdruk lager is dan 75%, dan is sprake van een lageparkeerdruk en mag de openbare weg gebruikt worden om een aantal auto’s kwijt te kunnen).

2.2.5 EEN VOORBEELD

Persoon A dient een aanvraag in om vijf kamers te gaan verhuren ten behoeve van e en pension. Thans is het gebouw een eengezinswoning. Het aantal extra parkeerplaatsen dat op eigen terrein gerealiseerd dient te worden is dan: 0,5 x (5-2) kamers =1,5. De bijbehorende parkeergelegenheid is dan 1,5 parkeerplaats, afgerond 2. Er dienen dus 2 parkeerplaatsen op eigen erf (niet in de voortuin) te worden gerealiseerd. De helft van het erf (50%) mag hiervoor gebruikt worden.

Indien het erf zodanig klein is dat er maar 1 in plaats van 2 extra parkeerplaatsen op het erf gerealiseerd kan worden dient onderzocht te worden of in een van de vier grote parkeervoorzieningen plaats is. Als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in de Parkeernormennota is voorzien in voldoende parkeergelegenheid op andere wijze.

Indien niet aan die voorwaarden voldaan kan worden, komt optie b in aanmerking. Indien aan de voorwaarden van de Parkeerverordening wordt voldaan, komt dit pension in aanmerking voor 2 pensionvergunningen (1 per 2 kamers) minus 1 parkeerplaats op eigen terrein (aftrek poet). Hij krijgt dus 1 pensionvergunning. Met deze pensionvergunning kan precies de plaats gecompenseerd worden die gemist werd op eigen terrein.

Ind ien geen pensionvergunningen worden verstrekt, komt optie c in aanmerking, parkeren op de openbare weg. Dit mag indien uit de door de gemeente vastgestelde parkeerdrukmeting (behorende bij het Parkeerplan 2009) is gebleken dat op de betreffende openbare we g de parkeerdruk lager is dan de drempel zoals aangegeven in het Parkeerplan (waarschijnlijk 75%). Dit is dus pas mogelijk indien het Parkeerplan 2009 is vastgesteld.

2.3 BEELDKWALITEIT

Gebouw

Over het algemeen worden pensions gevestigd in woonbuurten als Zandvoort-Zuid en Kostverlorenstraat of in het centrum. De beeldkwaliteit van de gebieden dient bij vestiging van een pension niet aangetast te worden. De uiterlijke verschijning van het gebouw dient dan ook niet ingrijpend gewijzigd te worden als gevolg van de functiewijziging. Hiervoor is opgenomen dat pensions alleen in reeds bestaandeeengezinswoningen mogen worden gevestigd, waarbij vrijstaande bijgebouwen niet gebruikt mogen als verhuur van kamers ten behoeve van een pension.

Erf

Ook de beeldkwaliteit van het onbebouwde terrein vraagt om aandacht. Vanuit het oogpunt van de beeldkwaliteit dient de wijziging te passen in de ruimtelijke structuur.

Buurten kennen hun eigen karakteristiek, waarbij woonbuurten uit woongebouwen en voor- en achtertuinen bestaan. De voortuinen aan de straat bepalen het openzicht van de straat. De achtererven bepalen mede in belangrijke mate het zicht op groen voor de woningen. Groeningerichte tuinen, terrassen en onbebouwdeterreinen zijn hier kenmerkend. Voorkomen moet dan ook worden dat, om te kunnen voorzien in parkeren op eigen terrein, het totale erf benut wordt voor parkeren. Hiervoor wordt gesteld dat maximaal 50% van het totale erf verhard/gebruikt magworden ten behoeve van parkeren. Onder erf wordt verstaan het terrein, buiten het bouwvlak en 5 meter achter de ‘denkbeeldige voorgevel’ gelegen terrein.

Daarnaast is parkeren in de voortuin niet toegestaan (zoals nu reeds beleid is in recente bestemmingsplannen).

Woontypologie

Pensions kunnen alleen toegestaan worden in eengezinswoningen. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele overlast de buurt negatief beïnvloedt. Het karakter van een pension heeft in de basis een woonfunctie, welke op deze wijze gegarandeerd blijft. Het verbouwen van geheel appartementengebouw tot pension leidt tot een te grootschalig pension. Deze schaalvergroting sluit niet aan bij het karakter van een kleinschalig en karakteristiek dorp als Zandvoort.

3 JURIDISCHE PARAGRAAF

Pensions zijn van oudsher in Zandvoort gevestigd. In beginsel zijn de van oudsher gevestigde pensions die over een gebruiksvergunning van de brandweer beschikken opgenomen in de huidige en nieuwe bestemmingsplannen. Dezepanden hebben in het bestemmingsplan naast de woonbestemming een aanduiding pension toebedeeld gekregen. Dit houdt in dat deze panden ondergeschikt aan de woonbestemming gebruikt mogen worden als pension. Onder een pension wordthierbij verstaan: een woning, waarin als nevenactiviteit het verstrekken van logies (per nacht) plaatsvindt, met de daarbij behorende verstrekking van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse 4

3.1 AANVRAGEN

Indien een aanvraag om voor pension niet in het bestemmingsplan past zal de aanvraag geweigerd moeten worden. Het is mogelijk om ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen indien de aanvraag goed ruimtelijk onderbouwd kan worden.

Wanneer:

 • -

  sprake is van een gebruikswijziging van een bouwwerk, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten;

 • -

  waarbij de gebruikswijziging plaatsvindt binnen de bebouwde kom;

 • -

  en betrekking heeft op een bruto oppervlakte van niet meer dan 1500 m2; - en het aantal woningen gelijk blijft;

kan ontheffing worden verleend op grond van artikel 3.23 Wet op de ruimtelijke ordening (de zogenoemde kruimelgevallenregeling).

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan wordt, is de

kruimelgevallenregeling niet van toepassing en gaat het over projectbesluiten. In dit pensionbeleid zijn projectbesluiten uitdrukkelijk niet aan de orde.

Het verlenen van deze ontheffing ex. artikel 3.23 Wro van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

In dit pensionbeleid wordt vastgelegd wanneer burgemeester en wethouders van Zandvoort gebruik zullen maken van de bevoegdheid om ontheffing van het bestemmingsplan ex. artikel 3.23 Wro te verlenen voor nieuwe pensions.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat pensions uiteraard ook aan alle overige wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het hebben van een gebruiksvergunning, exploitatievergunning, drank- en horecavergunning etc. zullen moeten voldoen.

3.2 PROCEDURE

Het pensionbeleid wordt bekendgemaakt door publicatie in de Zandvoortse Courant en op de gemeentelijke website en zal ter inzage worden gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Tegen het pensionbeleid als zodanig kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Bezwaar en beroep kan wel worden aangetekend bij de individuele bouwvergunningen/ontheffingen. Indien een aanvraag voldoet aan het pensionbeleid zal de procedure ex. artikel 3.23 Wro juncto afdeling 3.4 Algemenewet bestuursrecht worden doorlopen. Dat houdt in, dat de aanvraag gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd waarbij belanghebbenden zienswijzen bij burgemeester en wethouders kenbaar kunnen maken. De zienswijzen worden beoordeeld en vervolgens besluiten burgemeester en wethouders over de aanvraag. Hierna staan de gebruikelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep open.

4 TOETSINGSCRITERIA

Burgemeester en wethouders van Zandvoort zullen gebruik maken van de bevoegdheid om ontheffing van het bestemmingsplan ex. artikel 3.23 Wro juncto artikel 4.1.1. lid 1 sub i Bro te verlenen voor het wijzigen van gebruik van bouwwerken voor het vestigen van een pension indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  Het gebouw waarvoor een wijziging van het gebruik wordt aangevraagd dient gesitueerd te zijn binnen de rode lijnen (vestigingsgebied pensions) zoals aangeduid op de bij dit pensionbeleid behorende overzichtskaart op blz 4.

 • 2.

  Het gebouw waarvoor een wijziging van het gebruik ten behoeve van een pension wordt aangevraagd moet een bestaand gebouw zijn.

 • 3.

  Het gebouw waarvoor een wijziging van het gebruik ten behoeve van een pension wordt aangevraagd is in gebruik als een eengezinswoning. Dit criterium is niet van toepassing indien het gaat om panden die niet aangemerkt kunnen worden als eengezinswoning, maar als pension zijn gebouwd en/of ingericht vóór de inwerkingtreding van dit beleid en/of waarbij de exploitant niet in het pand woont en ingeschreven staat. Meergezinswoningen zoals flats komen niet in aanmerking.

 • 4.

  Vrijstaande bijgebouwen mogen niet gebruikt worden voor verhuur van kamers ten behoeve van een pension.

 • 5.

  Het uiterlijk van het gebouw of bouwwerk of erf dient in overwegende mate ongewijzigd te blijven.

 • 6.

  De woning moet (blijven) voldoen aan de overige eisen die gesteld worden aan woningen/gebouwen/pensions (bijvoorbeeld gebruiksvergunning, drank- en horecavergunning, exploitatievergunning, Bouwbesluit etc)

 • 7.

  Degene die het pension exploiteert moet ook degene zijn die in het betreffende pand woont en op het betreffende adres ingeschreven staat. Dit criterium is niet van toepassing indien het gaat om panden die niet aangemerkt kunnen worden als eengezinswoning, maar als pension zijn gebouwd en/of ingericht vóór de inwerkingtreding van dit beleid en/of waarbij de exploitant niet in het pand woont en ingeschreven staat.

 • 8.

  Er dient door de aanvrager een planschaderapport te worden overlegd en tussen aanvrager en de gemeente dient een planschadeovereenkomst te zijn gesloten waarin de aanvrager de eventuele planschadekosten voor zijn rekening te neemt.

 • 9.

  De verkeersafwikkeling past binnen de directe omgeving en de verkeersoverlast wordt beperkt tot een minimum.

 • 10.

  Voor de pensionfunctie moet op eigen terrein worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij geldt dat maximaal 50% van het onbebouwde erf gebruikt mag worden voor het voorzien in parkeergelegenheid.

 • 11.

  De in punt 10 genoemde voldoende parkeergelegenheid (parkeernorm) komt neer op minimaal 1 parkeerplaats per 2 pensionkamers, waarbij de eerste 2 kamers niet worden meegerekend.

 • 12.

  Indien niet in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien op eigen terrein dient men op andere wijze zelf te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Dit kan door:

 • a)

  parkeergelegenheid afnemen op een van de vier grote openbare parkeervoorzieningen in Zandvoort (zie kaartje blz 7). De voorwaarden waaronder dit kan, zullen onderzocht worden in het Parkeernormennota Zandvoort. Van optie a kan dus pas gebruik worden gemaakt nadat debetreffende Parkeernormennota in werking is getreden. Indien optie a aantoonbaar niet mogelijk is, komt optie b in aanmerking.

 • b)

  het verkrijgen van hotel/pensionvergunningen volgens deParkeerverordening. Indien optie b aantoonbaar niet mogelijk is komt optie c in aanmerking.

 • c)

  het aantal parkeerplaatsen dat niet op eigen terrein kan worden gerealiseerd op de openbare weg afwikkelen (parkeren in de openbare ruimte). Dit kan slechts indien uit de door de gemeente uitgevoerde parkeerdrukmetingen blijkt dat de parkeerdruk niet te hoog is.

1 In Zandvoort is logiesverstrekking tot maximaal 4 personen zondermeer toegestaan

2 Nog vast te stellen Parkeerplan 2009: Kaders om het parkeerbeleid van Zandvoort aan te scherpen, uit te werken en te verbeteren. Tevens kader voor de Parkeernormennota Zandvoort en aanpassing van de parkeerverordening.

3 parkeergelegenheid op eigen terrein (art 1.1 sub n Parkeerverordening 2009)

4 zie bijvoorbeeld bestemmingsplan Zandvoort Zuid, artikel 1, pagina 7