Beleidsregels verlenen ontheffingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Geldend van 06-06-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verlenen ontheffingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling BOR d.d. 21 mei 2013 (13INT02968);

gelet op gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990,

besluit:

vast te stellen, beleidsregels welke in acht dienen te worden genomen bij het beoordelen van aanvragen om ontheffingen van de artikelen 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 46, 53, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 van het RVV 1990.

NB: Niet op alle artikelen waarop volgens artikel 87 (RVV) ontheffing mogelijk is wordt door het college van B&W ontheffing verleend.

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

Kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 36 of artikel 37, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994.

Ontheffing: een brief waarin de gemeente toestemming geeft om een verkeersregel of verkeerteken te overtreden zonder dat daarvoor een alternatief is.

Ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend.

Ontheffingskaart: de kaart die de ontheffinghouder ontvangt en waarop een verkorte omschrijving staat van hetgeen staat vermeld in de ontheffing.

Laden en lossen: het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is of de tijd die nodig is voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

RVV 1990: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van 26 juli 1990, Stb. 459.

Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder z van het RVV 1990.

Venstertijden: de tijden waarop een (voetgangers)gebied vrij toegankelijk is voor het laden en lossen.

Artikel 2 Ontheffingverlening

Het college van burgemeester en wethouders verleent ontheffing van verkeersregels, verkeerstekens en aanwijzingen als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 indien:

 • 1.

  de aanvrager naar het oordeel van het college aannemelijk maakt dat overtreding van een verkeersregel of verkeersteken noodzakelijk is om op een locatie activiteiten uit te voeren en deze locatie niet op andere wijze bereikt kan worden;

 • 2.

  uit de bedrijfsvoering (niet zijnde problemen van logistieke aard) voortvloeit of als gevolg van regelgeving waar de vervoerder geen invloed op heeft, aannemelijk wordt gemaakt dat niet geladen en gelost kan worden binnen de venstertijden;

 • 3.

  de aanvrager naar het oordeel van het college aannemelijk maakt dat het noodzakelijk is om met een voertuig een voetgangersgebied in te rijden, ten behoeve van het laden en lossen van materialen voor bedrijfswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bouw, onderhouds- en installatiewerkzaamheden;

 • 4.

  de aanvrager naar het oordeel van het college aannemelijk maakt dat het noodzakelijk is een voertuig te parkeren op plaatsen waar parkeren verboden is, ten behoeve van werkzaamheden zoals wanneer gereedschap onlosmakelijk is verbonden met de auto;

 • 5.

  het noodzakelijk is ten behoeve van incidentele activiteiten, zoals een verhuizing, dat een verkeersregel of verkeersteken overtreden dient te worden om deze activiteit uit te voeren;

 • 6.

  het noodzakelijk is om als huisarts of verloskundige ten behoeve van het uitoefenen van de functie te parkeren in een parkeervergunning- of parkeerschijfzone.

Artikel 3 Geldigheidsduur van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend voor een bepaalde, i.v.m. de uit te voeren activiteit noodzakelijke termijn, met een maximum van zesendertig maanden.

 • 2.

  De ontheffing is geldig voor de periode die op de ontheffing is vermeld.

 • 3.

  Voor verlenging van een ontheffing dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Artikel 4 Karakter en gebruik van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend voor een bepaald, zo klein mogelijk, gebied.

 • 2.

  Een ontheffing wordt afgegeven op kenteken of omschrijving van het gebruikte motorvoertuig, voor maximaal twee voertuigen.

 • 3.

  Op de ontheffing wordt duidelijk en specifiek vermeld:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   het kenteken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend of een duidelijke omschrijving van het voertuig;

  • c.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt en het tijdvak gedurende welke de ontheffing kan worden gebruikt;

  • d.

   een duidelijke en specifieke omschrijving van de verkeersregel(s) of verkeersteken(s) waarvoor ontheffing is verleend;

  • e.

   de weg of wegen waarvoor deze ontheffing geldt.

 • 4.

  Een ontheffing wordt vergezeld van een ontheffingskaart. Deze dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van de ontheffing. Op verzoek dient de afgegeven ontheffing ook getoond te kunnen worden.

Artikel 5 Bedrijfsontheffing

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen aan een bedrijf ten behoeve van openbaar collectief personen¬vervoer, gehandicaptenvervoer, ouderenvervoer, taxi’s, vaste leveranciers, dierenambulances en bedrijven die op contractbasis werkzaamheden verrichten voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 • 2.

  Een bedrijfsontheffing is niet-voertuiggebonden en is gebonden aan maximaal tien ontheffingskaarten.

 • 3.

  Per bedrijf wordt maximaal één bedrijfsontheffing verleend.

 • 4.

  Lid 2 en 3 gelden eveneens voor bedrijfsvoertuigen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met dien verstande dat de gemeente niet is gebonden aan het maximum van tien ontheffingskaarten.

Artikel 6 Aanvragen van een ontheffing

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht, ongeacht of de ontheffing wordt verleend.

 • 2.

  Een aanvraag dient uiterlijk twee weken voordat de beoogde ontheffing in werking zou moeten treden te worden ingediend. Voor het indienen van de aanvraag dient men gebruik te maken van het aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website staat.

 • 3.

  Voor de beoordeling van de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   Naam en correspondentieadres in Nederland van de aanvrager.

  • b.

   Indien een gemachtigde is aangewezen diens naam en adres en een door de aanvrager ondertekend machtiging.

  • c.

   De verkeersregel of het verkeersteken waarvoor ontheffing wordt verlangd.

  • d.

   De motivering van de noodzaak van een ontheffing.

  • e.

   De datum waarop de ontheffing moet ingaan.

  • f.

   De duur waarvoor de ontheffing wordt gevraagd.

  • g.

   Een kopie kentekenbewijs deel 2, voor zover dit een voertuig betreft waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven of anders een omschrijving van het soort voertuig, merk, type en kleur.

  • h.

   Een overeenkomst, waaruit blijkt dat de auto voor de ontheffinghouder bestemd is, zoals een huurovereenkomst, eventueel aangevuld met een werkgeversverklaring waarin staat dat de auto door de ontheffinghouder gebruikt wordt.

  • i.

   Indien het een bedrijfsontheffing betreft, een uittreksel van de kamer van koophandel.

 • 4.

  De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

 • 5.

  De aanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager of diens gemachtigde.

 • 6.

  Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend minder dan twee weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kunnen burgemeester en wethouders niet garanderen dat de ontheffing voor dat tijdstip wordt verleend, indien een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag dat belet.

Artikel 7 Wijziging van de ontheffing

Bij vervanging van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend, kan tegen inlevering van de oude ontheffing, een nieuwe verkregen worden. Hierbij dienen de volgende documenten overlegd te worden:

 • a.

  Een identiteitsbewijs.

 • b.

  Een kopie van het kentekenbewijs deel 2 van het nieuwe voertuig, voor zover dit een voertuig betreft waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven, of anders een omschrijving van het soort voertuig, merk, type en kleur.

 • c.

  Een overeenkomst, waaruit blijkt dat de auto voor de ontheffinghouder bestemd is, zoals een huurovereenkomst, eventueel aangevuld met een werkgeversverklaring waarin staat dat de auto door de ontheffinghouder gebruikt wordt.

Artikel 8 Tarief

De hoogte van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing of het wijzigen van de ontheffing nadat deze is afgegeven, is opgenomen in de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 9 Vervallen van de ontheffing

 • 1.

  De ontheffing vervalt na afloop van de daarop vermelde periode.

 • 2.

  De ontheffing vervalt wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.

 • 3.

  De ontheffing van een -voertuig gebonden ontheffing vervalt bij vervanging van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend.

 • 4.

  Een ontheffing vervalt in geval van diefstal of verlies. Op verzoek kan een duplicaat worden verstrekt tegen hetzelfde tarief als een ontheffingswijziging.

Artikel 10 Intrekken van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken indien:

 • a.

  de houder van de ontheffing daartoe verzoekt;

 • b.

  ter verkrijging van de ontheffing bewust onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • c.

  de motivering, op grond waarvan de ontheffing is verstrekt, is vervallen of gewijzigd;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

 • e.

  er sprake is van misbruik of een ander gebruik van de ontheffing, dan waarvoor deze is bedoeld.

Artikel 11 Uitzondering Parkeervergunninggebieden

 • 1.

  Het college van burgemeesters en wethouders verleent GEEN ontheffing op basis van artikel 87 van het RVV 1990 voor het parkeren in als zodanig aangeduide parkeervergunninggebieden aan:

  • a.

   bewoners die woonachtig zijn en bedrijven die gevestigd zijn in een gebied waarvoor parkeervergunningen gelden;

  • b.

   bedrijven die voor het uitvoeren van werkzaamheden moeten parkeren in een vergunningzone.

 • 2.

  Voor het verstrekken van parkeervergunningen zijn de beleidsregels Parkeervergunningen van kracht die deel uitmaken van de parkeerverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ontheffingen worden volgens deze beleidsregels verstrekt door parkeerservicebureau P1 gevestigd in Zoetermeer.

Artikel 12: Uitzondering Parkeerschijfzones

 • 1.

  Het College van burgemeesters en wethouders verleent GEEN ontheffing op basis van artikel 87 van het RVV 1990 voor het parkeren in als zodanig aangeduide parkeerschijfzones.

  • a.

   bewoners die woonachtig zijn en bedrijven die gevestigd zijn in een gebied waarvoor parkeervergunningen gelden;

  • b.

   bedrijven die voor het uitvoeren van werkzaamheden moeten parkeren in een vergunningzone.

 • 2.

  Voor het verlenen van een ontheffing voor parkeren in als zodanig aangeduide parkeerschijfzones zijn de Beleidsregels Parkeerontheffingen van toepassing. Deze maken deel uit van de parkeerverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De ontheffingen worden verstrekt door parkeerservicebureau P1 te Zoetermeer.

Artikel 13 Uitzondering spitsafsluiting Nieuwkoopseweg

Voor de spitsafsluiting van de Nieuwkoopseweg (maandag t/m vrijdag, 7-9 uur en 15-18 uur) wordt onder de volgende voorwaarden ontheffing verleend:

 • 1.

  In aanmerking voor een ontheffing komen alleen bewoners en bedrijven van de Nieuwkoopseweg en Balijade.

 • 2.

  De bewoners van straten genoemd in lid 1 komen in aanmerking voor een kosteloze ontheffing voor maximaal twee voertuigen geregistreerd op het eigen adres aan de Nieuwkoopseweg of Balijade.

 • 3.

  Bedrijven genoemd in lid 1 komen in aanmerking voor een kosteloze ontheffing per voertuig geregistreerd op de bedrijfsvestiging aan de Nieuwkoopseweg of Balijade.

 • 4.

  De ontheffing is geldig zolang de verkeersmaatregel niet wordt ingetrokken of gewijzigd.

 • 5.

  Bij de ontheffing wordt per voertuig een toegangspas voor de bediening van de verkeersblocker geleverd. Voor vervanging van de pas bij verlies, diefstal of beschadiging worden leges in rekening gebracht.

 • Wijziging van de ontheffing bij vervanging van het voertuig is kosteloos.

 • 6.

  De ontheffing kan schriftelijk worden aangevraagd met een formulier op www.pijnacker-nootdorp.nl waarbij volgende bijlagen moeten worden ingeleverd:

  • a.

   Een kopie van het rijbewijs.

  • b.

   Een kopie kentekenbewijs.

  • c.

   Voor bedrijven een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Uitzondering voetgangersgebieden Zonnehof

 • 1.

  Voor het voetgangersgebied Zonnehof wordt een eenmalige ontheffing verleend bij verhuizingen, verbouwingen door een aannemer, trouwerijen en rouwplechtigheden.

 • 2.

  Een eenmalige ontheffing is maximaal vierentwintig uur geldig.

 • 3.

  Een eenmalige ontheffing dient minimaal drie dagen voor de beoogde inwerkingtreding te worden aangevraagd via het e-loket op www.pijnacker-nootdorp.nl.

 • 4.

  Bij de ontheffingsaanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   Naam en correspondentieadres van aanvrager of gemachtigde.

  • b.

   Gebied waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

  • c.

   Motivering van de noodzaak van de aanvraag.

  • d.

   Datum en tijdstip waarop de ontheffing moet ingaan.

  • e.

   Duur van de gewenste ontheffing.

 • 5.

  Als ontheffingsbewijs ontvangt aanvrager een e-mail van de gemeente met daarop de naam van de aanvrager, gebied waarvoor ontheffing wordt verleend en een uniek nummer (zaakcode). Een afschrift van deze e-mail dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van de ontheffing.

 • 6.

  Op deze eenmalige ontheffing zijn leges van toepassing.

Artikel 15 Uitzondering voetgangersgebieden Windlusthof

 • 1.

  Voor het voetgangersgebied Windlusthof wordt een eenmalige ontheffing verleend bij trouwerijen en rouwplechtigheden.

 • 2.

  Een eenmalige ontheffing is maximaal vierentwintig uur geldig.

 • 3.

  Een ontheffingsaanvraag dienen minimaal drie dagen voor de beoogde inwerkingtreding te worden aangevraagd via het e-loket op www.pijnacker-nootdorp.nl.

 • 4.

  Bij de ontheffingsaanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   Naam en correspondentieadres van aanvrager of gemachtigde.

  • b.

   Gebied waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

  • c.

   Motivering van de noodzaak van de aanvraag.

  • d.

   Datum en tijdstip waarop de ontheffing moet ingaan.

  • e.

   Duur van de gewenste ontheffing.

 • 5.

  Als ontheffingsbewijs ontvangt aanvrager een e-mail van de gemeente met daarop de naam van de aanvrager, het gebied waarvoor ontheffing wordt verleend en een uniek nummer (zaakcode). Een afschrift van deze e-mail dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van de ontheffing.

 • 6.

  Op deze eenmalige ontheffing zijn leges van toepassing.

Artikel 16 Uitzondering voetgangersgebied Pijnacker-Centrum

 • 1.

  Voor het voetgangersgebied Emmapark 66-112, Raadhuisplein en Julianalaan, tussen Stationsstraat en Raadhuisplein, en voor toegang buiten de geldende venstertijden wordt een eenmalige ontheffing verleend bij verhuizingen en rouwplechtigheden.

 • 2.

  Een eenmalige ontheffing is maximaal vierentwintig uur geldig.

 • 3.

  Een ontheffingsaanvraag dient minimaal drie dagen voor de beoogde inwerkingtreding te worden aangevraagd via het e-loket op www.pijnacker-nootdorp.nl.

 • 4.

  Bij deze ontheffingsaanvraag dienen de volgende gegevens verstrekt te worden:

  • a.

   Naam en correspondentieadres van aanvrager of gemachtigde.

  • b.

   Gebied waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

  • c.

   Motivering van de noodzaak van de aanvraag.

  • d.

   Datum en tijdstip waarop de ontheffing moet ingaan.

  • e.

   Duur van de gewenste ontheffing.

 • 5.

  Als ontheffingsbewijs ontvangt aanvrager een e-mail van de gemeente met daarop de naam van de aanvrager, het gebied waarvoor ontheffing wordt verleend en een uniek nummer (zaakcode). Een afschrift van deze e-mail dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van de ontheffing.

 • 6.

  Op deze eenmalige ontheffing zijn leges van toepassing.

Artikel 17 Uitzondering Evenementen

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in het geval van evenementen af te wijken van het gestelde in artikel 4 lid 2 (maximum aantal voertuigen op 1 ontheffing).

Artikel 18 Aanvullende voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd aanvullende voorschriften te verbinden aan de verlening van een ontheffing.

Artikel 19 Weigering van ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing weigeren, indien:

 • a.

  de aanvraag om een ontheffing in strijd is met bovengenoemde beleidsregels;

 • b.

  een eerder verleende ontheffing van de ontheffinghouder is ingetrokken op basis van artikel 10, onder b, d, en e.

Artikel 20 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als:

“Beleidsregels verlenen ontheffingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990”.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2013
de secretaris, de burgemeester,
drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg