DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE WESTLAND

Geldend van 07-06-2013 t/m heden

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE WESTLAND

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013, nummer 13-0014981;

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en

Horecawet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE WESTLAND

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1. Voor de toepassing van deze verordening en aanvullend op de begripsomschrijvingen in de wet wordt verstaan onder:

  • a)

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b)

   terras: hetgeen de APV daaronder verstaat;

  • c)

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d)

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • i.

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • ii.

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • iii.

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • e)

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon ineigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

  • f)

   horeca inrichting/ -bedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

  • g)

   detailhandel/slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b.

  in het belang van de openbare orde, of

 • c.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

HOOFDSTUK 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 3 Schenktijden paracommerciële inrichtingen
 • 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde veldsporten verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   Maandag, dinsdag, donderdag, na 12.00 uur en tot 24.00 uur;

  • b.

   Woensdag na 15.00 en tot 24.00 uur; en

  • c.

   Vrijdag, zaterdag en zondag na 12.00 uur en tot 21.00 uur;

 • 2. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard, zijnde zaalsporten of tennis, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: na 12.00 uur en tot 24.00 uur

  • b.

   Woensdag na 15.00 uur en tot 24.00 uur

 • 3. Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals levensbeschouwelijke en sociaal-culturele instellingen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank na 12.00 uur en tot een half uur voor sluitingstijd.

 • 4. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 4 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden
 • 1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard, waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken.

Artikel 5 Verbod verstrekken van sterke drank in paracommerciële inrichtingen van sportieve aard

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen die zich richten op activiteiten van sportieve aard sterke drank te verstrekken.

Artikel 6 Verbod happy hours

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

HOOFDSTUK 4 ONTHEFFINGEN

Artikel 7 Ontheffing
 • 1. De burgemeester kan op aanvraag permanent danwel tijdelijk, ontheffing verlenen van de in artikel 4 lid 1 en artikel 5 gestelde verboden. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2. De burgemeester kan met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard opaanvraag voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in artikel 3 en 4 gestelde verboden en beperkingen.

Artikel 8 Intrekkingsgronden ontheffing

De in artikel 7 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

HOOFDSTUK 5 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Overgangsrecht
 • 1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële inrichtingen:

  • a.

   de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip zijn gesteld;

  • b.

   de ontheffingen die tot dat tijdstip door het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

De burgemeester kan in bijzondere gevallen artikel 4, eerste lid, van deze verordening ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als “Drank- en Horecaverordening Gemeente Westland”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 mei 2013.
de griffier, de voorzitter,
N.Broekema J. van der Tak

Toelichting bij de verordening:

Artikel 3: Schenktijden:

Deze zijn afgeleid van de tijden dat er gesport wordt. Daarbij is een onderscheid te maken tussen de veldsporten enerzijds en zaalsporten en tennis anderzijds. De eerste categorie heeft van maandag t/m donderdag ook ’s-avonds trainingen of activiteiten, van vrijdag t/m zondag houden de activiteiten voor of in het begin van de avond op. Bij de tweede categorie wordt de hele week regelmatig tot 23.00 uur gesport.

Artikel 4

: Privé bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Uitgangspunt is dat kantines van sportverenigingen bedoeld zijn ter ondersteuning van de clubactiviteiten. Sportverenigingen mogen geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden (bruiloften of partijen) en bijeenkomsten voor niet-leden.

Wel is het toegestaan om clubgebonden activiteiten te houden zoals feest-, disco- en klaverjasavonden. Deze activiteiten zijn voor personen die bij de activiteiten van de sportverenigingen in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, bijvoorbeeld leden, donateurs en sponsors.

Wanneer u voor bovenvermelde clubactiviteiten reclame maakt dan dient in de advertentie duidelijk te worden vermeld dat de activiteiten alleen bestemd zijn voor leden, donateurs en sponsors.

U dient er als verenigingsbestuur ook op toe te zien dat activiteiten slechts worden bezocht door leden, donateurs en sponsors. Dit kan bijvoorbeeld door invoering van leden-, donateurs- en sponsorpasjes.

Artikel 5: verbod verstrekken sterke drank

In het kader van het alcoholmatigingsbeleid is de Gemeente Westland van mening dat sterke drank en sporten over het algemeen niet samengaan, zeker niet als de jeugd een belangrijk deel van de leden van de vereniging uitmaakt. Sportverenigingen waar geen of weinig jeugd lid van zijn zoals de jeux des boules verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen.

Bij andere paracommerciële instellingen is de doelgroep vaak ouder, bijvoorbeeld bij de welzijnsinstelling VITIS.

Artikel 7: Ontheffingen

Als verenigingen van tevoren weten voor welke activiteiten zij dat jaar een ontheffing willen aanvragen kan dat in één keer.