Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee

Geldend van 06-03-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2013

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2013;

gelet op artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop burgemeester en wethouders Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid;

 • c.

  beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop burgemeester en wethouders in haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • d.

  Cliëntenraad Wsw:de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende cliëntenraad van Wsw-gerechtigden, verder te noemen: Wsw-raad;

 • e.

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen van de gemeente die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

  • a.

   Wsw-gerechtigden op de wachtlijst;

  • b.

   Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf of

  • c.

   Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever en/of hunvertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • a.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;

 • b.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 De Wsw-raad

 • 1. Burgemeester en wethouders bevorderen de totstandkoming van een Wsw-raad.

 • 2. De Wsw-raad bestaat uit personen als bedoeld in artikel 1 van de Wsw.

 • 3. De Wsw-raad telt maximaal 5 leden.

 • 4. De leden worden door burgemeester en wethouders benoemd op voordracht van de Wsw-raad;

 • 5. De leden kiezen uit hun midden een bestuur en een voorzitter.

Artikel 4 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad onder andere betrokken bij het bestuurlijke Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:

 • a.

  visie van de raad ten aanzien van de invulling van de doelstelling: de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever;

 • b.

  verordeningen inzake cliëntenparticipatie en persoonsgebonden budget begeleid werken, alsmede eventuele andere verordeningen;

 • c.

  wachtlijstbeheer;

 • d.

  beleid van burgemeester en wethouders om werkgevers actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van werkplekken voor begeleid werken;

 • e.

  beleid met betrekking tot behoud verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden (sluitende aanpak);

 • f.

  keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het persoonsgebonden budget;

 • g.

  beleid inzake de kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen dan wel de rol die het burgemeester en wethouders hierbij spelen; de ondernemingsraad heeft hier ook een rol;

 • h.

  verantwoording van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Wsw-beleid en de financiële verantwoording met betrekking tot de Wsw;

 • i.

  gemeentelijk beleid met betrekking tot benutten van faciliteiten van de Wsw-organisatie voor andere groepen;

 • j.

  beleid van de gemeente met betrekking tot verwijderen van de wachtlijst Wsw bij weigering van passend-werkaanbod door de gemeente;

 • k.

  adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen.

Artikel 5 Informatievoorziening

Burgemeester en wethouders voorzien de Wsw-raad van alle informatie die nodig is voor het naar behoren kunnen functioneren van de Wsw-raad. Het betreft in ieder geval alle informatie die noodzakelijk is om het Wsw-beleid en de uitvoering daarvan te begrijpen en om de ontwikkelingen ter zake te kunnen volgen.

Artikel 6 Advies

 • 1. Burgemeester en wethouders vragen de Wsw-raad ten minste zes weken tevoren advies over beleidsonderwerpen in het kader van de cliëntenparticipatie Wsw. Burgemeester en wethouders vragen de Wsw-raad in ieder geval om advies over de onderwerpen als genoemd in artikel 4.

 • 2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3. De Wsw-raad brengt binnen acht weken na ontvangst van de benodigde stukken schriftelijk advies uit.

 • 4. De Wsw-raad is ook bevoegdongevraagd advies over de in het eerste lid bedoelde onderwerpenuit te brengen.

 • 5. Indien burgemeester en wethouders afwijken van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij hun besluit of voorstel vermeld, met vermelding van de gronden waarop van het advies is afgeweken.

Artikel 7 Overleg

 • 1. Burgemeester en wethouders en de Wsw-raad voeren ten minste twee keer per jaar structureel overleg.

 • 2. Van het overleg en de gemaakte afspraken rapporteren burgemeester en wethouders binnen acht weken schriftelijke aan de cliëntenraad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de adviezen is gedaan.

 • 3. Burgemeester en wethouders en de Wsw-raad evaluerenjaarlijks hun samenwerken; zonodig wordt wijziging van deze verordening bevorderd.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de Wsw-raad zodanige middelen ter beschikking, dat de cliëntenraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht de belangen van de in de gemeente woonachtige Wsw-gerechtigden in het kader van de uitvoering van deze verordening te behartigen.

 • 2. De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting van de Wsw-raad

 • 3. De gemaakte kosten worden jaarlijks voor 1 april door de Wsw-raad aan burgemeester en wethouders verantwoord.

 • 4. Voor niet-reguliere activiteiten kan de Wsw-raad projectsubsidie aanvragen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Harheidsclausule

In gevallen waarin deze verordeningen niet voorziet beslist de gemeenteraad.

Artikel 10 Intrekken verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • a.

  de Verordening Clientenparticipatie Wet sociale Werkvoorziening gemeente Middelharnis 2012;

 • b.

  de Verordening Clientenparticipatie Wet sociale Werkvoorziening gemeente Oostflakkee2011;

 • c.

  de Verordening Clientenparticipatie Wet sociale Werkvoorziening gemeente Dirksland 2011;

 • d.

  de Verordening Clientenparticipatie Wet sociale Werkvoorziening gemeente Goedereede.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
Drs. J. Mimpen C.A. Kleijwegt