Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Goeree-Overflakkee

Geldend van 27-02-2013 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2013;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

  • b.

   cliënt: iemand die met de gemeente in verband staat in verband met een recht of aanspraak;

  • c.

   cliëntenplatform: een uit vertegenwoordigers van cliënten en belangenorganisaties bestaand overlegorgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

 • 2. Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Ingesteld wordt een cliëntenplatform als bedoeld in artikel 47 van de Wwb.

 • 2. Burgemeester en wethouders bevorderen het instellen en in stand houden van een gemeentelijke overlegstructuur met cliënten of hun vertegenwoordigers.

 • 3. Het doel van cliëntenparticipatie is cliënten of vertegenwoordigers van belangenorganisaties te betrekken bij en invloed te laten uitoefenen op de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wwb, Ioaw en Ioaz alsmede het gemeentelijk minimabeleid.

Artikel 3 Samenstelling van het cliëntenplatform

 • 1. Het cliëntenplatform bestaat uit maximaal acht cliënten van de gemeente en maximaal vier vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij worden benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2. De zittingstermijn voor leden van het cliëntenplatform bedraagt twee jaar. De leden kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. Na een afwezigheid van twee jaren kan een lid dat driemaal twee jaren zitting heeft gehad in het cliëntenplatform, opnieuw worden benoemd.

 • 3. Bij tussentijds aftreden van een lid voorziet het platform zelfstandig in een voordracht voor een opvolger. Tussentijdse vervanging geschiedt voor de resterende zittingstermijn.

 • 4. De leden kiezen uit hun midden een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen adjunct.

 • 5. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren waar nodig wel ruggespraak met hun achterban.

 • 6. Het lidmaatschap van het cliëntenplatform is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad dan wel het college van burgemeester en wethouders.

 • 7. Het cliëntenplatform stelt een huishoudelijk reglement vast.

Artikel 4 Initiatiefrecht

 • 1. Het cliëntenplatform heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening raken in het overleg met de gemeente aan de orde te stellen.

 • 2. Het cliëntenplatform heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taak in voorkomende gevallen, bij voorkeur in overleg met burgemeester en wethouders, gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

Artikel 5 Informatierecht

 • 1. Het cliëntenplatform krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die voor goede cliëntenparticipatie nodig is.

 • 2. Het cliëntenplatform wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheids-onderzoeken en enquêtes.

Artikel 6 Adviesrecht

 • 1. Het cliëntenplatform wordt betrokken bij de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering rechtstreeks wordt geconfronteerd. Het kan hierbij gaan om formulieren, folders klanttevredenheidsonderzoeken en dergelijke.

 • 2. Het cliëntenplatform heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening betreffen.

 • 3. Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen die door het cliëntenplatform schriftelijk zijn verstrekt worden ter beoordeling voorgelegd aan burgemeester en wethouders of de raad.

 • 4. Indien het cliëntenplatform zich niet kan verenigen met een standpunt van burgemeester en wethouders of de raad, dient zij dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken aan de verantwoordelijke wethouder.

 • 5. Het cliëntenplatform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedure en regelingen.

Artikel 7 Overlegvergadering

 • 1. Het cliëntenplatform komt eenmaal in het kwartaal bijeen of zoveel vaker als de voorzitter dan wel tenminste drie leden dat nodig achten.

 • 2. Een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders woont, op verzoek van het platform, doch tenminste vier maal per jaar de in het eerste lid bedoelde overlegvergadering bij en kan toelichting geven.

 • 3. Het cliëntenplatform heeft de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een van de agendapunten van de overlegvergadering.

 • 4. Het cliëntenplatform kan geen beslissingen nemen indien niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Alle beslissingen worden met tweederde meerderheid van stemmen genomen.

 • 5. De vergadering is openbaar. De stukken voor de vergadering zijn bij aanvang van de vergadering voor het publiek beschikbaar.

 • 6. Het cliëntenplatform brengt binnen vier weken na indiening van het adviesverzoek advies uit aan burgemeester en wethouders dan wel aan de raad.

Artikel 8 Facilitering

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen het benodigde budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van het cliëntenplatform.

 • 2. Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 3. De cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in het cliëntenplatform hebben recht op een vrijwilligersvergoeding conform een door de raad vastgesteld bedrag per deelgenomen vergadering met een maximum van zes vergaderingen op jaarbasis.

 • 4. Burgemeester en wethouders stellen een vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het cliëntenplatform.

Artikel 9 Verslaglegging

Jaarlijks brengt het cliëntenplatform aan burgemeester en wethouders verslag uit van zijn activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget.

Artikel 10 Garantstelling

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van het cliëntenplatform uit hoofde van hun lidmaatschap op geen enkele wijze worden benadeeld op aanspraken die voortvloeien uit de wet.

Artikel 11 Evaluatie

Burgemeester en wethouders evalueren eens per vier jaar het functioneren van het cliëntenplatform en eventueel vaker indien het cliëntenplatform of burgemeester en wethouders tussentijdse evaluatie nodig achten.

Artikel 12 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 13 Intrekken verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • a.

  Verordening cliëntenparticipatie Wwb en WIJ gemeente Dirksland 2009;

 • b.

  Verordening Cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Goedereede 2009;

 • c.

  Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Middelharnis 2009;

 • d.

  Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2009 van de gemeente Oostflakkee.

Artikel 14 Overgangsrecht

Degenen die op 31 december 2012 op basis van de in artikel 13 genoemde regelingen lid zijn van het cliëntenplatform, worden geacht te zijn benoemd op grond van deze verordening. De tijd dat zij op laatstgenoemde datum deel uitmaakten van het cliëntenplatform wordt onverkort betrokken bij de toepassing van artikel 3, tweede lid.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
drs. J. Mimpen C.A. Kleijwegt