Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de gemeentepenning Goeree-Overflakkee

Geldend van 20-02-2013 t/m 24-01-2017

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de gemeentepenning Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het wenselijk is te komen tot een gemeentelijk decoratiebeleid;

dat een dergelijk beleid gestalte kan krijgen door het instellen en toekennen van een gemeentelijk ereburgerschap en een gemeentepenning;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Artikel 1 Instelling

Teneinde natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de burgerij in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere wijze in hoge mate hebben onderscheiden, op enigerlei wijze waardering vanuit de gemeente te doen blijken, worden ingesteld:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • b.

  een gemeentepenning van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 2 Toekenning ereburgerschap

 • 1. Het ereburgerschap kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Goeree-Overflakkee, die zich jegens gemeente en haar inwoners uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2. Toekenning van het ereburgerschap geschiedt op voordracht van burgemeester en wethouders in een besloten vergadering van de raad.

 • 3. Alvorens de raad een voorstel voor te leggen tot toekenning van het ereburgerschap, raadpleegt de burgemeester het seniorenconvent uit de gemeenteraad.

 • 4. Indien het seniorenconvent niet tot een unaniem advies komt, nemen burgemeester en wethouders het voorstel in heroverweging alvorens een voorstel in te dienen bij de raad.

Artikel 3 Criteria ereburgerschap

 • 1. De activiteiten die aanleiding geven tot het toekennen van het ereburgerschap zijn:

  • a.

   van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever en;

  • b.

   door de betrokkene op die wijze verricht dat deze zich daarbij heeft onderscheiden van anderen die soortgelijke activiteiten verrichten.

 • 2. Het bezit van de gemeentepenning sluit het ontvangen van het ereburgerschap niet uit.

Artikel 4 Vormgeving ereburgerschap

 • 1. Als bewijs van toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begunstigde een oorkonde en een onderscheidingsteken uitgereikt.

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen het model van de oorkonde en het onderscheidingsteken. De oorkonde bevat in ieder geval de naam van begunstigde, datum en plaats van geboorte, de woonplaats en de redenen die tot toekenning hebben geleid.

 • 3. De uitreiking vindt plaats in een bijzondere zitting van de raad.

Artikel 5 Uitreiking ereburgerschap

De uitreiking van de oorkonde en het onderscheidingsteken als bedoeld in artikel 4 vindt plaats in een bijzondere zitting van de raad.

Artikel 6 Postuum toekennen ereburgerschap

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het ereburgerschap postuum worden toegekend.

Artikel 7 Intrekking ereburgerschap

 • 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders het verleende ereburgerschap intrekken.

 • 2. Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Aan de betrokkene wordt van de intrekking schriftelijk en onder vermelding van de motivatie mededeling gedaan.

 • 4. Betrokkene is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem uitgereikte onderscheidingstekens met de daarbij eventueel behorende oorkonde aan burgemeester en wethouders terug te zenden.

 • 5. Van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het ereboek als bedoeld in artikel 11.

Artikel 8 Toekenning gemeentepenning

Burgemeester en wethouders kunnen de gemeentepenning toekennen als blijk van waardering of dankbaarheid, zowel aan:

 • a.

  ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt;

 • b.

  een rechtspersoon welke door zijn werkzaamheden op enig terrein van het maatschappelijk leven van de gemeente op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

Artikel 9 Criteria gemeentepenning

 • 1. De activiteiten die aanleiding geven tot het toekennen van een gemeentepenning zijn:

  • a.

   van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever en;

  • b.

   door de betrokkene of de rechtspersoon op die wijze verricht dat deze zich daarbij heeft onderscheiden van anderen die soortgelijke activiteiten verrichten.

 • 2. De gemeentepenning wordt niet toegekend aan personen die op grond van hun verdiensten in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding.

 • 3. De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding kan geen reden zijn voor het toekennen van de gemeentepenning.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere criteria vaststellen voor het toekennen van een gemeentepenning.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen in voorkomende gevallen gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken.

Artikel 10 Vormgeving gemeentepenning

De gemeentepenning wordt vervaardigd als vergulde legpenning en heeft een middellijn van 40 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Goeree-Overflakkee met het randschrift ”Gemeente Goeree-Overflakkee’’ en draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie.

Artikel 11 Uitreiking gemeentepenning

 • 1. De onderscheiding wordt uitgereikt ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de gemeentepenning wordt onderschreven.

 • 2. De uitreiking van de gemeentepenning geschiedt door de burgemeester.

Artikel 12 Ereboek

 • 1. Van elke toekenning van een der bij deze verordening ingestelde onderscheidingen wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, dat de naam “Ereboek van de gemeente Goeree-Overflakkee” draagt.

 • 2. De redenen welke tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid, worden in dit ereboek vermeld.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen de vorm en indeling van het ereboek vast.

Artikel 13 Rechten en verplichtingen

Aan het ereburgerschap en de toekenning van de gemeentepenning zijn geen rechten of verplichtingen verbonden, behoudens dat degene die het ereburgerschap heeft toegekend gekregen het predicaat “Ereburger van Goeree-Overflakkee” mag voeren. Dit predicaat is strikt persoonlijk.

Artikel 14 Intrekken verordeningen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a.

  de Verordening erepenning en ereburgerschap van de gemeente Dirksland, op 25 januari 1996 vastgesteld door de raad van de gemeente Dirksland;

 • b.

  de Verordening gemeentepenning, op 23 juni 2005 vastgesteld door de raad van de gemeente Goedereede;

 • c.

  de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010, op 2 december 2010 vastgesteld door de raad van de gemeente Middelharnis;

 • d.

  de Verordening regelende de instelling en toekenning van onderscheiding van de gemeente Oostflakkee, op 9 september 1993 vastgesteld door de raad van de gemeente Oostflakkee.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 17 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

Drs. J. Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee

Algemeen

De Verordening ereburgerschap en gemeentepenning Goeree-Overflakkee geeft aan hoe het gemeentebestuur omgaat met het verlenen van het ereburgerschap en het toekennen van de gemeentepenning.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2

De bevoegdheid tot het verlenen van het ereburgerschap berust bij de gemeenteraad.

Artikel 3

Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering toegekend aan een persoon die zich op een of andere wijze voor de gemeentelijke zaak in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 4

Dit artikel regelt de vormgeving van het predicaat ereburgerschap.

Artikel 5

De uitreiking van het ereburgerschap vindt plaats in een bijzondere zitting van de raad.

Artikel 6

Het ereburgerschap kan ook postuum worden verleend.

Artikel 7

In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad een verleend ereburgerschap intrekken.

Artikel 8

De gemeentepenning kan door burgemeester en wethouders worden toegekend als blijk van waardering en/of dankbaarheid, zowel aan rechtspersonen, ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 9

Criteria waaraan moet worden voldaan voor het verlenen van een gemeentepenning. Tevens kunnen burgemeester en wethouders nadere criteria vaststellen voor het toekennen van de gemeentepenning.

Artikel 10

Dit artikel regelt de vormgeving van de gemeentepenning.

Artikel 11

De gemeentepenning wordt door de burgemeester uitgereikt ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Onder een bijzondere gebeurtenis kan ook een jubileum of afscheid worden geschaard.

Artikel 12

Burgemeester en wethouders houden in een register bij aan wie het ereburgerschap is verleend dan wel een gemeentepenning is toegekend. Hierin zal ook worden vermeld welke bijzonderheden tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 13

Er zijn geen rechten of verplichtingen verbonden aan het ereburgerschap of de verleende gemeentepenning.

Artikel 14

De oude verordeningen worden ingetrokken.

Artikel 15

Dit artikel regelt de inwerkingtreding.

Artikel 16

Naam waarmee deze verordening kan worden aangehaald.