Regeling vervallen per 05-08-2017

Vaststellen veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen aanwijzen gebied alcoholverbod

Geldend van 23-05-2013 t/m 04-08-2017

Intitulé

Vaststellen veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen aanwijzen gebied alcoholverbod

Corsaregistratienummer: 13.12055

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving – Team Veiligheid

·Vaststellen Veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen en plan van aanpak en aanwijzen gebied alcoholverbod

betreft:

Vaststellen Veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen en aanwijzen gebied alcoholverbod

gelet op:

 • ·

  De problematiek rondom winkelcentrum de Huesmolen;

 • ·

  Het vaststellen van de veiligheidsprobleemanalyse door het college onderdeel is van het interne proces;

overwegende dat:

 • ·

  Samenwerking tussen verschillende partijen bijdraagt aan het oplossen van de problematiek;

 • ·

  Het plan van aanpak gezamenlijk is opgesteld;

 • ·

  Door het vaststellen van de veiligheidsprobleemanalyse en het bijbehorende plan van aanpak door het college, de betrokken partijen zich formeel verbinden aan de aanpak

 • ·

  dat het aanwijzen van een alcoholverbodsgebied ter ondersteuning is van de aanpak van de overlast op deze locatie en een aanvulling is op de andere maatregelen die op deze locatie zijn ingezet.

Besluit:

 • -

  tot het vaststellen van de Veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen;

 • -

  akkoord te gaan met de uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak behorende bij de veiligheidsprobleemanalyse Huesmolen;

 • -

  het afdelingshoofd VVH aan te wijzen als ambtelijk opdrachtgever en deze de ambtelijke werkgroep de voorgestelde maatregelen uit te laten voeren.

 • -

  het gebied bij de Huesmolen aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (artikel 2.48 lid 2 APV) (zie bijgevoegde kaart voor het gebied)

 • -

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 7 mei 2013

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                  de burgemeester,

Kaart gebied alcoholverbod Huesmolen